Warszawa: Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego na Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21


Numer ogłoszenia: 110250 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, faks 22 653 25 40


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego na Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, polegających na: 1.wymianie okien w latarniach świetlikowych na stałe, trzyszybowe z PCV w ilości 45 sztuk, 2.wymianie okien w latarniach świetlikowych na rozwieralne, trzyszybowe z PCV w ilości 3 sztuk, 3.wykonanie robót towarzyszących, związanych z wymianą okien..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 6.06.2012 r., w wyniku postępowania prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego na Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21


Numer ogłoszenia: 146966 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 110250 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, faks 22 653 25 40.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego na Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres robót związanych z modernizacją Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, polegające na: 1. wymianie okien w latarniach świetlikowych na stałe, trzyszybowe z PCV w ilości 45 sztuk, 2. wymianie okien w latarniach świetlikowych na rozwieralne, trzyszybowe z PCV w ilości 3 sztuk, 3. wykonanie robót towarzyszących, związanych z wymianą okien.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39735,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  47970,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47970,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawu zamawiający może w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 6.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonwgo. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samegp rodzaju zamówienia, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego.

Adres: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dkrzprzetargi@nbp.pl
tel: 22 185 23 59, 22 185 28 20
fax: 22 185 25 40
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11025020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego na Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 AMP sp. z o.o.
Warszawa
2013-04-15 47 970,00