Maków Mazowiecki: 01/M/2010


Numer ogłoszenia: 11738 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
01/M/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet Nr 4. - Aparaty do przetoczeń krwi i środków krwiopochodnych. Pakiet Nr 4 C - Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych. Pakiet Nr 8A. - KANIULE (DLA NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI ) Pakiet Nr 19- Igły do znieczuleń splotów nerwowych bez stymulatora nerwów. Pakiet Nr 23 Elektrody EKG Pakiet Nr 34- Worki do pomiaru diurezy godzinowej Pakiet Nr 40- Przedłużacze do pomp infuzyjnych Pakiet Nr 45- Dreny do podłączenia tlenu Pakiet Nr 47 - Dreny typu Redon i butelki Redona ..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.41.00-7, 33.14.12.20-8, 33.19.42.00-8, 33.14.16.15-4, 33.15.78.00-3.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24. Prawo zamówień publicznych z dnia 29stycznia 2004r. 5. Spełnią wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych próbek oraz dokumentów żądanych w SIWZ, dostarczonych przez Wykonawców z ofertami przetargowym na druku ZP. 17 spełnia nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  a) formularz ofertowy (na załączonym druku) Zał. Nr 2, b) formularz cenowy pak. Nr 4,4C,8A,19,23,34,40,45,47 w zależności na jaki pakiet Wykonawca składa ofertę ( na załączonym druku nr 3), c) pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Zał. Nr 4, d) oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy w formie dokumentu: OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTY, e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Profil działalności Wykonawcy odpowiadać musi przedmiotowi zamówienia, Zał. Nr 6 f) dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. Zał. Nr 7. 2. Na potwierdzenie parametrów opisujących przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą materiały informacyjne, katalogi itp. W celu potwierdzenia spełnienia parametrów opisujących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (nieodpłatnie) wraz z ofertą wzory przedmiotu zamówienia określonego w Pakietach. 3. W przypadku nie dostarczenia lub dostarczenia wzorów o parametrach innych niż opisane w Formularzu Cenowym oferta zostanie odrzucona..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Maków Mazowiecki: 01/M/2010 sprzęt jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 71188 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 11738 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
01/M/2010 sprzęt jednorazowego użytku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 8A KANIULE (DLA NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI ) Pak Nr 23- Elektrody EKG Pak Nr 34- Worki do pomiaru diurezy godzinowej Pak Nr 40- Przedłużacze do pomp infuzyjnych Pak Nr 45- Dreny do podłączenia tlenu Pak Nr 47- Dreny typu Redon i butelki Redona ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.12.20-8, 33.19.42.00-8, 33.14.16.15-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 4C- Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRENA LTD. 05-410 {Dane ukryte} ul. Złotej Jesieni 58, {Dane ukryte}, 05-410 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 8A KANIULE (DLA NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI )


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDICA 59-300 {Dane ukryte} ul. Przemysłowa 4A, {Dane ukryte}, 59-300 {Dane ukryte}, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5880,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7212,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 23- Elektrody EKG


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIO LEAD-LOK B Sp.zo.o 05-420 {Dane ukryte} ul. Sienkiewicza 22, {Dane ukryte}, 05-420 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 34-Worki do pomiaru diurezy godzinowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS 41-808{Dane ukryte} ul. Pod Borem 18, {Dane ukryte}, 41-808 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2744,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2744,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3780,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 40- Przedłużacze do pomp infuzyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a, {Dane ukryte}, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1435,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2820,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr 45- Dreny do podłączenia tlenu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS 41-808 {Dane ukryte} ul. Pod Borem 18, {Dane ukryte}, 41-808 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3034,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2386,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2386,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2386,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pak Nr 47- Dreny typu Redon i butelki Redona .


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALTON 00-496 {Dane ukryte} ul. Nowy Świat 7m.14, {Dane ukryte}, 00-496 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6775,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6278,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6278,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6278,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1173820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141220-8 Kaniula
33141615-4 Pojemniki na mocz
33157800-3 Urządzenia do podawania tlenu
33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194200-8 Urządzenia i przyrządy do transfuzji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 4C- Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych. GRENA LTD. 05-410 Józefów ul. Złotej Jesieni 58
Józefów
2010-03-15 25 300,00
Pak Nr 8A KANIULE (DLA NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI ) MEDICA 59-300 Lublin ul. Przemysłowa 4A
Lublin
2010-03-15 4 900,00
Pak Nr 23- Elektrody EKG BIO LEAD-LOK B Sp.zo.o 05-420 Józefów ul. Sienkiewicza 22
Józefów
2010-03-15 4 760,00
Pak Nr 34-Worki do pomiaru diurezy godzinowej ZARYS 41-808Zabrze ul. Pod Borem 18
Zabrze
2010-03-15 2 744,00
Pak Nr 40- Przedłużacze do pomp infuzyjnych BIALMED Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a
Biała Piska
2010-03-15 1 400,00
Pak Nr 45- Dreny do podłączenia tlenu ZARYS 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18
Zabrze
2010-03-15 2 386,00
Pak Nr 47- Dreny typu Redon i butelki Redona . BALTON 00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m.14
Warszawa
2010-03-15 6 278,00