Strzałkowo: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa)


Numer ogłoszenia: 127808 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Strzałkowo , Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 275 06 19, faks 0-63 275 02 62.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.strzalkowo.samorzady.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo ( ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) o długości ogółem 1370mb. Roboty będą prowadzone w istniejących pasach drogowych i będą obejmowały m.in.: a) roboty pomiarowe, b)Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, c) wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego gr. 10 cm , d) wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych (bazalty, melafiry, gabra) stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zaklinowane kruszywem 0/31,5mm gr./ łącznie grubość 15cm ) d) profilowanie i zagęszczenie pobocza o szerokości ca 2x2,00m Jezdnia szerokości 3,00 m do 4,00m. Do budowy nawierzchni z kruszyw łamanych nie dopuszcza zastosowania kruszyw łamanych uzyskanych ze skał wapiennych, Dopuszcza się przesunięcie osi w granicach pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), zgodnie dokumentacją projektową, , a także z poleceniami inspektora nadzoru, - w czasie wykonywania robót teren budowy musi być oznakowany, - droga musi być przejezdna w czasie wykonywania umowy. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a)naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, b)organizację i urządzenie placu budowy, c)projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót d)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, e)wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacyjnej, geodezyjnej f)Dostarczenie Zamawiającemu świadectw jakości, certyfikatów, świadectwa wykonanych prób i atesty g)po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy, h) regulacje studni. Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji dotyczącej przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) ze stanem faktycznym podczas wizji lokalnej. Projekt budowlany oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania stanowią załączniki do SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 4. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagania organizacyjne: wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót. 7. Wymagania dot. gwarancji: 7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy, 2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 7.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 7.4. Wady lub usterki, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 7.5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 7.6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7.7. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 8. Wymagania dot. rękojmi: 8.1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie trzech lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 8.2. O wykryciu wady/usterki Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest data nadania pisma u operatora. 8.3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, wszystkie wady/usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 8.4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 8.5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 10. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. Nr 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywróci teren przyległy do stanu pierwotnego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 7. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie pieniądza, w przelewie należy dopisać wadium na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22 ust 1 pkt 1 ustawy. zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt.1


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00zł odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22 ust 1 pkt 3 ustawy. zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt.3


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia, które upoważniają do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym ( liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych). Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. b) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00zł - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszą niż 200 000,00zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazane prace muszą być potwierdzone dowodami (załączonymi do oferty), z których wynika, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. pośiwdczenia, referencje, protokoły odbioru);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: a)warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna b)sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia c)ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia d)zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych e)wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych f)zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub zmiana - za zgodą Zamawiającego - podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców , na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ - w przypadku choroby lub śmierci osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności. g)zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.strzalkowo.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo biuro nr 18.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo biuro nr 12 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 135952 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
127808 - 2015 data 28.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 275 06 19, fax. 0-63 275 02 62.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo ( ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) o długości ogółem 1370mb. Roboty będą prowadzone w istniejących pasach drogowych i będą obejmowały m.in.: a) roboty pomiarowe, b)Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, c) wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego gr. 10 cm , d) wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych (bazalty, melafiry, gabra) stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zaklinowane kruszywem 0/31,5mm gr./ łącznie grubość 15cm ) d) profilowanie i zagęszczenie pobocza o szerokości ca 2x2,00m Jezdnia szerokości 3,00 m do 4,00m. Do budowy nawierzchni z kruszyw łamanych nie dopuszcza zastosowania kruszyw łamanych uzyskanych ze skał wapiennych, Dopuszcza się przesunięcie osi w granicach pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), zgodnie dokumentacją projektową, , a także z poleceniami inspektora nadzoru, - w czasie wykonywania robót teren budowy musi być oznakowany, - droga musi być przejezdna w czasie wykonywania umowy. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, b) organizację i urządzenie placu budowy, c) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacyjnej, geodezyjnej f) Dostarczenie Zamawiającemu świadectw jakości, certyfikatów, świadectwa wykonanych prób i atesty g) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy, h) regulacje studni. Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji dotyczącej przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) ze stanem faktycznym podczas wizji lokalnej. Projekt budowlany oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania stanowią załączniki do SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 4. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagania organizacyjne: wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót. 7. Wymagania dot. gwarancji: 7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy, 2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 7.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 7.4. Wady lub usterki, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 7.5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 7.6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7.7. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 8. Wymagania dot. rękojmi: 8.1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie trzech lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 8.2. O wykryciu wady/usterki Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest data nadania pisma u operatora. 8.3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, wszystkie wady/usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 8.4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 8.5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 10. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. Nr 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywróci teren przyległy do stanu pierwotnego..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo ( ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) o długości ogółem 1110mb. Roboty będą prowadzone w istniejących pasach drogowych i będą obejmowały m.in.: a) roboty pomiarowe, b)Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, c) wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego gr. 10 cm , d) wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych (bazalty, melafiry, gabra) stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zaklinowane kruszywem 0/31,5mm gr./ łącznie grubość 15cm ) d) profilowanie i zagęszczenie pobocza o szerokości ca 2x2,00m Jezdnia szerokości 3,00 m do 4,00m. Do budowy nawierzchni z kruszyw łamanych nie dopuszcza zastosowania kruszyw łamanych uzyskanych ze skał wapiennych, Dopuszcza się przesunięcie osi w granicach pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), zgodnie dokumentacją projektową, , a także z poleceniami inspektora nadzoru, - w czasie wykonywania robót teren budowy musi być oznakowany, - droga musi być przejezdna w czasie wykonywania umowy. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, b) organizację i urządzenie placu budowy, c) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacyjnej, geodezyjnej f) Dostarczenie Zamawiającemu świadectw jakości, certyfikatów, świadectwa wykonanych prób i atesty g) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy, h) regulacje studni. Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji dotyczącej przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) ze stanem faktycznym podczas wizji lokalnej. Projekt budowlany oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania stanowią załączniki do SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 4. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagania organizacyjne: wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót. 7. Wymagania dot. gwarancji: 7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy, 2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 7.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 7.4. Wady lub usterki, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 7.5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 7.6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7.7. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 8. Wymagania dot. rękojmi: 8.1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie trzech lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 8.2. O wykryciu wady/usterki Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest data nadania pisma u operatora. 8.3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, wszystkie wady/usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 8.4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 8.5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 10. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. Nr 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywróci teren przyległy do stanu pierwotnego..


Strzałkowo: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa)


Numer ogłoszenia: 156774 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 127808 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 275 06 19, faks 0-63 275 02 62.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo ( ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) o długości ogółem 1110mb. Roboty będą prowadzone w istniejących pasach drogowych i będą obejmowały m.in.: a) roboty pomiarowe, b)Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, c) wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego gr. 10 cm , d) wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych (bazalty, melafiry, gabra) stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zaklinowane kruszywem 0/31,5mm gr./ łącznie grubość 15cm ) d) profilowanie i zagęszczenie pobocza o szerokości ca 2x2,00m Jezdnia szerokości 3,00 m do 4,00m. Do budowy nawierzchni z kruszyw łamanych nie dopuszcza zastosowania kruszyw łamanych uzyskanych ze skał wapiennych, Dopuszcza się przesunięcie osi w granicach pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), zgodnie dokumentacją projektową, , a także z poleceniami inspektora nadzoru, - w czasie wykonywania robót teren budowy musi być oznakowany, - droga musi być przejezdna w czasie wykonywania umowy. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, b) organizację i urządzenie placu budowy, c) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacyjnej, geodezyjnej f) Dostarczenie Zamawiającemu świadectw jakości, certyfikatów, świadectwa wykonanych prób i atesty g) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy, h) regulacje studni. Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji dotyczącej przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) ze stanem faktycznym podczas wizji lokalnej. Projekt budowlany oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania stanowią załączniki do SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 4. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagania organizacyjne: wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót. 7. Wymagania dot. gwarancji: 7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy, 2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 7.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 7.4. Wady lub usterki, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 7.5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 7.6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7.7. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 8. Wymagania dot. rękojmi: 8.1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie trzech lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 8.2. O wykryciu wady/usterki Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest data nadania pisma u operatora. 8.3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, wszystkie wady/usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 8.4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 8.5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 10. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. Nr 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywróci teren przyległy do stanu pierwotnego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 172135,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  195686,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  195686,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  318700,13


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ug@strzalkowo.pl
tel: 0-63 275 06 19
fax: 0-63 275 02 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12780820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 110 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.strzalkowo.samorzady.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo biuro nr 18
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2015-06-26 195 686,00