Warszawa: Przebudowa systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3.


Numer ogłoszenia: 133259 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych , ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6946359, faks 22 6946076.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  cuw.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja gospodarki budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3. Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1597. II.Ogólny zakres robót 1.Elewacja wschodnia - frontowa (od Al. Ujazdowskich) - Naprawa rynien, polegająca m.in. na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów oraz niezbędnych przeróbkach w miejscach dylatacji i nowoprojektowanych koszy zlewowych. - Naprawa i przeróbki dekarskie obróbek blacharskich pasa nad i pod rynnowego, gzymsów oraz pokrycia w obszarze pasa skrajnego dachu, polegające m.in. na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów oraz niezbędnych przeróbkach związanych ze zmianą systemu odwodnienia. - Wykucie rur spustowych. - Wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu (rury spustowe, kosze zlewowe, itp.) z blachy tytanowo-cynkowej wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej. - Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymurowaniem i wyprawą wnęk w murze, w których przebiegać będą nowe rury spustowe. - Rozbiórka i wykonanie nowej opaski wraz z niezbędnym ukształtowaniem terenu. - Demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej we wnękach rur spustowych (zwody odejściowe) wraz z odłączeniem i podłączeniem zwodów poziomych do rynien oraz przebudową złącz kontrolnych - pomiarowych z ułożeniem nowych przewodów uziemiających. - Remont elewacji frontowej polegający: -na usunięciu spękań i rys powstałych w tynku i elementach dekoracyjnych wystroju architektonicznego, - oczyszczeniu elementów z piaskowca, - malowaniu całej elewacji wraz z wykonaniem niezbędnych napraw powierzchni. 2.Elewacja zachodnia. - Naprawa rynien, polegająca m.in. na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów oraz niezbędnych przeróbkach w miejscach dylatacji. - Naprawa obróbek blacharskich pasa nad i pod rynnowego, gzymsów oraz pokrycia w obszarze pasa skrajnego dachu, polegające m/i na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów. Z uwagi na fakt, że cały system odwonienia dachu (rynny i rury spustowe) został wykonany z blachy tytanowo-cynkowej w technologii Rheinzink, Zamawiający wymaga by przedmiotowy remont został wykonany w tej samej technologii tj. technologii Rheinzink. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji umowy skierować do wszelkich robót związanych z wykonywaniem rynien i rur spustowych w technologii Rheinzink, osoby posiadające przeszkolenie lub doświadczenie w wykonywaniu rynien i rur spustowych w technologii Rheinzink. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawiera dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. III. Warunki realizacji i odbioru 1.Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlanych (CAR) na kwotę równą wysokości oferty. 2.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na prace w zakresie przedmiotu zamówienia. Roboty będą wykonywane również na terenie miejskim, co będzie wymagało od Wykonawcy uzyskania decyzji o zajęciu chodnika. 3.Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji robót do przedstawienia Zamawiającemu rysunków warsztatowych rozwiązania detali systemu odwodnienia dachu. 4.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy podświetlenia gmachu KPRM. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.13.20-3, 45.44.23.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W drugim etapie, Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 50 000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane dla każdego z niżej określonego zakresu: - dotyczące wykonania remontu elewacji w obiektach zabytkowych (przez obiekt zabytkowy należy rozumieć budynek wpisany do rejestru zabytków) o wartości netto min. 800.000,00 zł każda oraz - dotyczące wykonania systemów odwodnienia dachu (należy rozumieć wykonanie nowych lub wymianę rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej w technologii Rheinzink) o wartości netto min. 200.000,00 zł każda.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc obowiązki: 1.kierownika budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, oraz posiadająca kwalifikacje, o których mowa w § 24 i § 31 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2011 nr 165, poz. 987) tj. posiadająca co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 2.kierownika robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3.osoby do prac konserwatorskich - osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych nieruchomych zgodnie z § 22 ww. rozporządzenia tj.: - posiadająca tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: 1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków - oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, - w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa powyżej, osoba posiadająca 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie - oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie. Wskazane przez Wykonawcę osoby w pkt. 1-2, bez względu na kraj ich pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy - Prawo Budowlane.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg ograniczony.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający przyzna po 1 punkcie: 1)za każdą wykazaną robotę budowlaną, wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną, dotyczącą wykonania remontu elewacji w obiektach zabytkowych (przez obiekt zabytkowy należy rozumieć budynek wpisany do rejestru zabytków) o wartości netto min. 800.000,00 zł każda, wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2)za każdą wykazaną robotą budowlaną, wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną, dotyczące wykonania systemów odwodnienia dachu (należy rozumieć wykonanie nowych lub wymianę rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej w technologii Rheinzink) o wartości netto min. 200.000,00 zł każda, wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, wykonanie robót z każdego rodzaju wskazanego powyżej w jednym obiekcie i przyzna po jednym punkcie dla każdej z nich. Zamawiający spośród wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu wyłoni 5 wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów za wykazane roboty budowlane. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów, zamawiający wyłoni 5 i każdego następnego wykonawcę, który uzyskał taką samą ilość punktów jak ostatni zakwalifikowany.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określi zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która będzie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.06.2012 godzina 12:00, miejsce: CUW ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, Wydziała Zamówień Publicznych, pok. 404.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Forma oświadczeń lub dokumentów: 1.Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie oraz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który należy złożyć w oryginale). Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie. 2.W przypadku, gdy załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) Zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 3.Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na - na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, - na dzień wystawienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. 1)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2)Wykonawcy, o których mowa w ppkt 1), składają wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przy czym: - Oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 1 powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie), - Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 2 muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Przebudowa systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3


Numer ogłoszenia: 361624 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 133259 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6946359, faks 22 6946076.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3. Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1597. II.Ogólny zakres robót 1.Elewacja wschodnia - frontowa (od Al. Ujazdowskich) - Naprawa rynien, polegająca m.in. na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów oraz niezbędnych przeróbkach w miejscach dylatacji i nowoprojektowanych koszy zlewowych. - Naprawa i przeróbki dekarskie obróbek blacharskich pasa nad i pod rynnowego, gzymsów oraz pokrycia w obszarze pasa skrajnego dachu, polegające m.in. na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów oraz niezbędnych przeróbkach związanych ze zmianą systemu odwodnienia. - Wykucie rur spustowych. - Wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu (rury spustowe, kosze zlewowe, itp.) z blachy tytanowo-cynkowej wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej. - Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymurowaniem i wyprawą wnęk w murze, w których przebiegać będą nowe rury spustowe. - Rozbiórka i wykonanie nowej opaski wraz z niezbędnym ukształtowaniem terenu. - Demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej we wnękach rur spustowych (zwody odejściowe) wraz z odłączeniem i podłączeniem zwodów poziomych do rynien oraz przebudową złącz kontrolnych - pomiarowych z ułożeniem nowych przewodów uziemiających. - Remont elewacji frontowej polegający: -na usunięciu spękań i rys powstałych w tynku i elementach dekoracyjnych wystroju architektonicznego, - oczyszczeniu elementów z piaskowca, - malowaniu całej elewacji wraz z wykonaniem niezbędnych napraw powierzchni. 2.Elewacja zachodnia. - Naprawa rynien, polegająca m.in. na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów oraz niezbędnych przeróbkach w miejscach dylatacji. - Naprawa obróbek blacharskich pasa nad i pod rynnowego, gzymsów oraz pokrycia w obszarze pasa skrajnego dachu, polegające m/i na usunięciu ich deformacji, uszczelnieniu połączeń mechanicznych i lutowanych, regulacji spadków i mocowań, wymianie nie nadających się do dalszego użytku zniszczonych fragmentów. Z uwagi na fakt, że cały system odwonienia dachu (rynny i rury spustowe) został wykonany z blachy tytanowo-cynkowej w technologii Rheinzink, Zamawiający wymaga by przedmiotowy remont został wykonany w tej samej technologii tj. technologii Rheinzink. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji umowy skierować do wszelkich robót związanych z wykonywaniem rynien i rur spustowych w technologii Rheinzink, osoby posiadające przeszkolenie lub doświadczenie w wykonywaniu rynien i rur spustowych w technologii Rheinzink. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawiera dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. III. Warunki realizacji i odbioru 1.Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlanych (CAR) na kwotę równą wysokości oferty. 2.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na prace w zakresie przedmiotu zamówienia. Roboty będą wykonywane również na terenie miejskim, co będzie wymagało od Wykonawcy uzyskania decyzji o zajęciu chodnika. 3.Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji robót do przedstawienia Zamawiającemu rysunków warsztatowych rozwiązania detali systemu odwodnienia dachu. 4.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy podświetlenia gmachu KPRM. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.13.20-3, 45.44.23.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg ograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1720000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2115600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2115600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2115600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
tel: 22 694 61 18
fax: 22 694 61 21
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13325920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: cuw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45261320-3 Kładzenie rynien
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa systemu odwodnienia dachu wraz z remontem elewacji frontowej od strony Alej Ujazdowskich skrzydła A gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2012-09-24 2 115 600,00