Gizałki: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki


Numer ogłoszenia: 136207 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych, w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Tomice - Młynik Długość przebudowywanego odcinka - 300 m Szerokość jezdni - 3,60 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - rozbiórka istniejącego przepustu O 600 wraz z jego przełożeniem, - wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 15 cm z gruzu betonowego, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gizałki ul. Polna Długość przebudowywanego odcinka - 800 m Szerokość jezdni - 4,10 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m. Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewiń Długość przebudowywanego odcinka - 230 m Szerokość jezdni - 3,10 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa łamanego granitowego, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 5 cm z betonu asfaltowego, - powierzchnia poboczy warstwa średniej gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego. Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ostrowska Długość przebudowywanego odcinka - 1528 m Szerokość jezdni - 4,00 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 828 m, - powierzchnia podbudowy górna gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 1528 m, - powierzchnia warstwy wyrównawczej gr. 2 cm z mieszanki mineralno bitumicznej, - powierzchnia jezdni warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - powierzchnia poboczy warstwa średniej gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla zadania nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu na zadanie nr 4 mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto. Dla zadania nr 1, 2, 3 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz w przypadku zadania nr 4 na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu robót - załącznik nr 3 do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla zadania nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w postępowaniu na zadanie nr 4 mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; Dla zadania nr 1, 2, 3 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz w przypadku zadania nr 4 na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób - załącznik nr 4 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla zadania nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ; c) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 7 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; d) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiaru robót; e) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne): a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w projekcie budowlanym; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje Wykonawcę, że zadania współfinansowane są ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki


Numer ogłoszenia: 169369 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 136207 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych, w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Tomice - Młynik Długość przebudowywanego odcinka - 300 m Szerokość jezdni - 3,60 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - rozbiórka istniejącego przepustu O 600 wraz z jego przełożeniem, - wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 15 cm z gruzu betonowego, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gizałki ul. Polna Długość przebudowywanego odcinka - 800 m Szerokość jezdni - 4,10 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m. Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewiń Długość przebudowywanego odcinka - 230 m Szerokość jezdni - 3,10 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa łamanego granitowego, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 5 cm z betonu asfaltowego, - powierzchnia poboczy warstwa średniej gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego. Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ostrowska Długość przebudowywanego odcinka - 1528 m Szerokość jezdni - 4,00 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 828 m, - powierzchnia podbudowy górna gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 1528 m, - powierzchnia warstwy wyrównawczej gr. 2 cm z mieszanki mineralno bitumicznej, - powierzchnia jezdni warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - powierzchnia poboczy warstwa średniej gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zadania częściowe współfinansowane są ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej Tomice - Młynik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowo - Usługowy Henryk Walczak, {Dane ukryte}, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66031,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45128,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  45128,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79104,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gizałki ul. Polna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowo - Usługowy Henryk Walczak, {Dane ukryte}, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 119853,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  107195,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  107195,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144829,95


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewiń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD S.A, {Dane ukryte}, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46452,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66018,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  66018,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66018,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ostrowska


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD S.A, {Dane ukryte}, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 460386,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  459974,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  459974,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  459974,79


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13620720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi gminnej Tomice - Młynik Zakład Handlowo - Usługowy Henryk Walczak
Pleszew
2013-08-26 45 128,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gizałki ul. Polna Zakład Handlowo - Usługowy Henryk Walczak
Pleszew
2013-08-26 107 195,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewiń PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD S.A
Jarocin
2013-08-26 66 018,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ostrowska PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD S.A
Jarocin
2013-08-26 459 974,00