Tychy: Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa


Numer ogłoszenia: 143345 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach , al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 325 71 35, faks 032 325 71 36.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mosir.tychy.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa. 2. Miejsce realizacji: Tychy, ul. Andersa 22. 3. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie płyty boiska: nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki, linie boiska, bramki z siatkami, chorągiewki i tuleje, boksy dla zawodników i trenerów z utwardzoną nawierzchnią, 2) wykonanie piłkochwytów z trzech stron boiska wysokości 6 m, 3) wykonanie drenażu z odprowadzeniem do istniejącej studni spustowej, 4) wykonanie instalacji nawadniającej, 5) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system nawadniający. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wyszczególniona w pkt 3.8 SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.61.19-7, 45.21.22.21-1, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. netto


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, b) wstrzymanie prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, c) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji związanej z realizowaną umową, d) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, o ile jego realizacja będzie miała wpływ na termin realizacji niniejszej umowy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub zmianę technologii uzasadnionych postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mosir.tychy.pl/index.php/przetargi/aktualne-93658

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy (pok. nr 325).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2014 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy (w sekretariacie).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa


Numer ogłoszenia: 186535 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 143345 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 325 71 35, faks 032 325 71 36.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa. 2. Miejsce realizacji: Tychy, ul. Andersa 22. 3. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie płyty boiska: nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki, linie boiska, bramki z siatkami, chorągiewki i tuleje, boksy dla zawodników i trenerów z utwardzoną nawierzchnią, 2) wykonanie piłkochwytów z trzech stron boiska wysokości 6 m, 3) wykonanie drenażu z odprowadzeniem do istniejącej studni spustowej, 4) wykonanie instalacji nawadniającej, 5) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system nawadniający. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wyszczególniona w pkt 3.8 SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.61.19-7, 45.21.22.21-1, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trawnik Producent Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 630000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  789116,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  665529,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  789116,16


 • Waluta:
  PLN.

Adres: al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: mosir.tychy@gmail.pl
tel: 032 325 71 35
fax: 032 325 71 36
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14334520140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 41 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mosir.tychy.pl
Informacja dostępna pod: W siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy (pok. nr 325)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45236119-7 Naprawa boisk sportowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa boiska sportowego na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa Trawnik Producent Sp. z o.o.
Szczecinek
2014-09-01 789 116,00