Warszawa: Zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów


Numer ogłoszenia: 147173 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o. , Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 529 88 37, faks 0-22 529 89 29, 5179435.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stadionnarodowy.org.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednoosobowa spółka skarbu państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów (bez oczyszczenia uzyskanych z rozbiórki elementów betonowych - kostki betonowej, koryt betonowych odwodnienia oraz krawężników) z płyty boiska Stadionu Narodowego w Warszawie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.44.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
5.000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali, co najmniej trzy zamówienia obejmujące zdjęcie murawy naturalnej z boiska do piłki nożnej zakwalifikowanego uprzednio przez krajowy związek piłki nożnej do rozgrywek szczebla centralnego na murawach z zainstalowanym wodno - glikolowym systemem ogrzewania, przy czym przynajmniej jedno z wykazanych zamówień obejmowało również odzyskanie materiałów do ponownego ich wykorzystania przy wykonaniu nowej murawy boiska spełniającego wyżej wskazane wymagania.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian zawartej umowy w przypadku gdy: - dana zmiana Umowy będzie obiektywnie korzystna dla Zamawiającego z punktu widzenia generalnego celu w postaci efektywnego wykonania przedmiotu umowy - wystąpią nowe istotne okoliczności uzasadniające taką zmianę, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy; - jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę wymogów określanych przez organizatora koncertu Madonny w dniu 01 sierpnia 2012 r.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stadionnarodowy.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.07.2012 godzina 08:15, miejsce: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów


Numer ogłoszenia: 161453 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 147173 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o., Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 529 88 37, faks 0-22 529 89 29, 5179435.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów (bez oczyszczenia uzyskanych z rozbiórki elementów betonowych - kostki betonowej, koryt betonowych odwodnienia oraz krawężników) z płyty boiska Stadionu Narodowego w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.44.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trawnik Producent Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 515566,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  196497,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  196497,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  983641,04


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: andrzej.swital@ncs2012.pl
tel: 22 296 90 00
fax: 22 295 90 10
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14717320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 15 dni
Wadium: 5 ZŁ
Szacowana wartość* 166 PLN  -  250 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stadionnarodowy.org.pl
Informacja dostępna pod: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03441000-3 Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zdjęcie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową oraz nawierzchni z trawy sztucznej razem z podbudową i odzyskiem materiałów Trawnik Producent Sp. z o.o.
Szczecinek
2012-07-24 196 497,00