TI Tytuł Polska-Łabiszyn: Usługi gospodarki odpadami
ND Nr dokumentu 152746-2015
PD Data publikacji 02/05/2015
OJ Dz.U. S 85
TW Miejscowość ŁABISZYN
AU Nazwa instytucji Gmina Łabiszyn
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/04/2015
DT Termin 09/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 90500000 - Usługi związane z odpadami
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 - Usługi gospodarki odpadami
OC Pierwotny kod CPV 90500000 - Usługi związane z odpadami
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 - Usługi gospodarki odpadami
RC Kod NUTS PL613
IA Adres internetowy (URL) http://www.bip.labiszyn.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

02/05/2015    S85    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łabiszyn: Usługi gospodarki odpadami

2015/S 085-152746

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Łabiszyn
pl. 1000-lecia 1
Osoba do kontaktów: Adrian Lubiszewski
89-210 Łabiszyn
POLSKA
Tel.: +48 523844052
E-mail: urzad@labiszyn.pl
Faks: +48 523844177

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.labiszyn.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.labiszyn.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.labiszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Łabiszyn.

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn;
- z 40 koszy ulicznych o pojemnościach 60 l, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn, wykaz koszy stanowi załącznik nr 4, Zamawiający dysponuje 40 koszami ulicznymi, które przekaże nieodpłatnie Wykonawcy celem użytkowania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia;
b) Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
- ze zbiorczych punktów ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn;
- z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), usytuowanego na terenie miasta Łabiszyn przy ul. Przemysłowej;
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, usytuowanych w aptekach (2 apteki na terenie miasta przy ul. Szubińskiej 6 i ul. Powstańców Wielkopolskich 17);
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki baterii usytuowanych w szkołach i placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej;
c) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w określone typy pojemników lub kontenerów przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bez dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca dostarczy urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery) zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. Na potwierdzenie dostarczenia pojemnika Wykonawca przedłoży zamawiającemu potwierdzenie od właściciela nieruchomości opatrzone datą dostarczenia i podpisem właściciela, bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże on zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolnych czas i przebieg tras pojazdów takich jak np. GPS;
d) Wyposażenie o dodatkowe pojemniki pojemności 1100l do segregacji odpadów zbiorczych punktów ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn. Punkty należy uzupełnić w taki sposób aby każdy punkt był wyposażony w co najmniej 3 pojemniki tj. przeznaczone do zbierania papieru i tektury; tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych; szkła. Wykaz punktów stanowi załącznik nr 2;
e) Wyposażenie w wyznaczonych przez Zamawiającego szkołach i placówkach oświatowych, obiektach użyteczności publicznej w pojemniki do selektywnego zbierania baterii o pojemności 20 l, wykaz pojemników stanowi załącznik nr 3;
f) Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) usytuowanego na terenie miasta Łabiszyn przy ul. Przemysłowej, w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów odpadów;
g) Zorganizowanie zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon na terenie wiejskim na przełomie września i października oraz na przełomie marca i kwietnia każdego roku w czasie trwania umowy w wybranych sołectwach;
h) Zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów z terenu Gminy Łabiszyn
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Złączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e - Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ilością urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych
2. Załącznik nr 2 – Wykaz ilości punktów ogólnodostępnych do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych na terenie gminy Łabiszyn,
3. Załącznik nr 3 – Wykaz obiektów użyteczności publicznej, szkół i placówek oświatowych, w których należy ustawić pojemniki do selektywnej zbiórki baterii,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz koszy ulicznych rozstawionych na terenie gminy Łabiszyn,
5. Załącznik nr 5 – Rodzaj pojemników i kontenerów oraz częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łabiszynie,
6. Załącznik nr 6 - Rodzaj kontenerów i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów w ramach zbiórek odpadów mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon na terenie wiejskim,
7. Załącznik nr 7- Wzór sprawozdania miesięcznego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łabiszyn.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000, 90513200, 90500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 536 767,12 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2015. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1 w kancelarii pok. 12, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatnicze opisane zostały w załączniku do SIWZ - wzór umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Szczegółowe warunki zostały opisane we wzorze umowy która stanowi załącznik do SIWZ.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp która stanowi załącznik do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp która stanowi załącznik do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp która stanowi załącznik do SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp która stanowi załącznik do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp która stanowi załącznik do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Kryterium społeczne. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IP.271.2.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 EUR
Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto wskazane przez Gminę Łabiszyn.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.6.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.6.2015 - 10:15

Miejscowość:

Łabiszyn

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane e-mail lub fax, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane listownie.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.4.2015
TI Tytuł Polska-Łabiszyn: Usługi gospodarki odpadami
ND Nr dokumentu 167115-2015
PD Data publikacji 15/05/2015
OJ Dz.U. S 93
TW Miejscowość ŁABISZYN
AU Nazwa instytucji Gmina Łabiszyn
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 12/05/2015
DT Termin 16/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 90500000 - Usługi związane z odpadami
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 - Usługi gospodarki odpadami
OC Pierwotny kod CPV 90500000 - Usługi związane z odpadami
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 - Usługi gospodarki odpadami
RC Kod NUTS PL613

15/05/2015    S93    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Łabiszyn: Usługi gospodarki odpadami

2015/S 093-167115

Gmina Łabiszyn, pl. 1000-lecia 1, Osoba do kontaktów: Adrian Lubiszewski, Łabiszyn 89-210, POLSKA. Tel.: +48 523844052. Faks: +48 523844177. E-mail: urzad@labiszyn.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.5.2015, 2015/S 85-152746)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90533000, 90513200, 90500000

Usługi gospodarki odpadami

Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

Usługi związane z odpadami

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.6.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

9.6.2015 (10:15)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.6.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.6.2015 (10:15)


Adres: pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl
tel: 52 384 40 52
fax: 52 384 41 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 15274620151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 935 dni
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.bip.labiszyn.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Białe Błota
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 białe błota, woj. kujawsko-pomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami