Leszno: sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie DZ-751-28/11


Numer ogłoszenia: 153402 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony , ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, faks (65) 526 82 94.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wsz.leszno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie DZ-751-28/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w pkt.3.3. SIWZ z podziałem na 47 Pakietów. Wszystkie zaoferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz.679) w takim zakresie, w jakim dotyczą one cech danego wyrobu medycznego związanego z jego bezpieczeństwem i działaniem oraz winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terenie RP i Unii Europejskiej. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz umożliwienia dokonania oceny zgodności zaproponowanych asortymentów w ofertach przetargowych, złożonych w niniejszym postępowaniu, z opisem wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia n/w próbek: 1) Pakiet nr 13: min. po 5 sztuk z każdej pozycji. 2) Pakiet nr 16: min. po 2 sztuki z każdej pozycji. 3) Pakiet nr 24: min. po 2 sztuki z każdej pozycji. 4) Pakiet nr 26: min. po 2 sztuki z każdej pozycji. 5) Pakiet nr 29: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 6) Pakiet nr 34: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 7) Pakiet nr 35: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 8) Pakiet nr 36: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 9) Pakiet nr 42: min. po 2 sztuki z każdej pozycji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7, 33.14.11.14-2, 33.14.11.15-9, 33.14.11.12-8, 33.14.11.11-1, 33.14.11.16-6, 33.77.11.00-6, 33.77.12.00-7, 33.77.00.00-8, 35.11.34.00-3, 33.74.10.00-6, 39.51.11.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 47.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy; formularz cenowy; oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanych znakiem CE, atestów, certyfikatów, świadectw rejestracji i dopuszczających do obrotu i użytku w placówkach opieki zdrowotnej oraz oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego i/lub oświadczenie, iż zaoferowane produkty nie są wyrobami medycznymi a Wykonawca posiadania deklarację zgodności CE na zaoferowane produkty oraz dokumenty dopuszczające zaoferowane produkty do obrotu i stosowania; Wykaz załączonych próbek; dokumenty charakteryzujące oferowane produkty (np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty);


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wsz.leszno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno - Sekretariat - pok. 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy gazowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -Kompresy jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy jałowe z wkładką.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy jałowe neurochirurgiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy jałowe z włókniny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet nr 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kompresy - tupfery gazowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.19-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet nr 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - Setony.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet nr 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet nr 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - Opaski elastyczne tkane z zapinką.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet nr 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - Opaski elastyczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet nr 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -Opatrunki - Opaski.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet nr 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - rękawy opatrunkowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet nr 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - Opaski gipsowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.11.14.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet nr 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Gaza medyczna opatrunkowa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.14-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet nr 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Wata, lignina medyczna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.15-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet nr 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Plastry opatrunkowe, opatrunki przylepne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.12-8, 33.14.11.11-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet nr 20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -Opatrunki specjalistyczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet nr 21.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet nr 22.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet nr 23.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -Opatrunki specjalistyczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet nr 24.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - Folia operacyjna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet nr 25.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Opatrunki - Serwety operacyjne, jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet nr 26.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zestawy serwet operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet nr 27.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zestawy serwet operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Pakiet nr 28.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zestawy serwet operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Pakiet nr 29.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zestawy serwet operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
30
NAZWA:
Pakiet nr 30.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zestawy serwet operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
31
NAZWA:
Pakiet nr 31.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zestawy serwet operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
32
NAZWA:
Pakiet nr 32.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Podkłady ginekologiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.77.11.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
33
NAZWA:
Pakiet nr 33.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Pieluchomajtki dla noworodków i dorosłych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.77.12.00-7, 33.77.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
34
NAZWA:
Pakiet nr 34.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca -Czepki chirurgiczne i pielęgniarskie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
35
NAZWA:
Pakiet nr 35.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska chirurgiczna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
36
NAZWA:
Pakiet nr 36.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska chirurgiczna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
37
NAZWA:
Pakiet nr 37.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuch higieniczny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
38
NAZWA:
Pakiet nr 38.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - ubranie nie jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
39
NAZWA:
Pakiet nr 39.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuchy chirurgiczne, ubrania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
40
NAZWA:
Pakiet nr 40.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuchy chirurgiczne, ubrania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
41
NAZWA:
Pakiet nr 41.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Sterylne serwety, kieszenie, taśmy, pokrowce, osłony, rękaw (osłona) na kończynę.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
42
NAZWA:
Pakiet nr 42.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Serweta z torbą.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
43
NAZWA:
Pakiet nr 43.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Torby jednorazowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
44
NAZWA:
Pakiet nr 44.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuch foliowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
45
NAZWA:
Pakiet nr 45.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Ochraniacze na buty z folii antypoślizgowej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
46
NAZWA:
Pakiet nr 46.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Sterylne ściereczki do rąk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.74.10.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
47
NAZWA:
Pakiet nr 47.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Koc termiczny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.11.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 160694 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
153402 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, fax. (65) 526 82 94.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w pkt.3.3. SIWZ z podziałem na 47 Pakietów. Wszystkie zaoferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz.679) w takim zakresie, w jakim dotyczą one cech danego wyrobu medycznego związanego z jego bezpieczeństwem i działaniem oraz winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terenie RP i Unii Europejskiej. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz umożliwienia dokonania oceny zgodności zaproponowanych asortymentów w ofertach przetargowych, złożonych w niniejszym postępowaniu, z opisem wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia n/w próbek: 1) Pakiet nr 13: min. po 5 sztuk z każdej pozycji. 2) Pakiet nr 16: min. po 2 sztuki z każdej pozycji. 3) Pakiet nr 24: min. po 2 sztuki z każdej pozycji. 4) Pakiet nr 26: min. po 2 sztuki z każdej pozycji. 5) Pakiet nr 29: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 6) Pakiet nr 34: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 7) Pakiet nr 35: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 8) Pakiet nr 36: min. po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 9) Pakiet nr 42: min. po 2 sztuki z każdej pozycji...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w pkt.3.3. SIWZ z podziałem na 47 Pakietów. Wszystkie zaoferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz.679) w takim zakresie, w jakim dotyczą one cech danego wyrobu medycznego związanego z jego bezpieczeństwem i działaniem oraz winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terenie RP i Unii Europejskiej. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz umożliwienia dokonania oceny zgodności zaproponowanych asortymentów w ofertach przetargowych, złożonych w niniejszym postępowaniu, z opisem wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia n/w próbek: 1) Pakiet nr 13: po 5 sztuk z każdej pozycji. 2) Pakiet nr 16: po 2 sztuki z każdej pozycji. 3) Pakiet nr 24: po 2 sztuki z każdej pozycji. 4) Pakiet nr 26: poz. 1-3 po 2 sztuki z każdej pozycji, poz. 4 - 2 opakowania 5) Pakiet nr 28: 2 sztuki. 6) Pakiet nr 29: 2 sztuki z każdej pozycji. 7) Pakiet nr 31: 2 sztuki. 8) Pakiet nr 34: po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 9) Pakiet nr 35: po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 10) Pakiet nr 36: po 1 opakowaniu z każdej pozycji. 11) Pakiet nr 42: 2 sztuki..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno - Sekretariat - pok. 21..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno - Sekretariat - pok. 21..


Leszno: sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych DZ-751-28/11


Numer ogłoszenia: 266900 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 153402 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, faks (65) 526 82 94.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych DZ-751-28/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w pkt.3.3. SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7, 33.14.11.14-2, 33.14.11.15-9, 33.14.11.12-8, 33.14.11.11-1, 33.14.11.16-6, 33.77.11.00-6, 33.77.12.00-7, 33.77.00.00-8, 35.11.34.00-3, 33.74.10.00-6, 39.51.11.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
PAKIET NR 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46659,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70590,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  70590,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75040,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
PAKIET RN 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3708,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5292,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5292,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7236,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
PAKIET NR 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22237,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25585,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  25585,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32194,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
PAKIET NR 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5974,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6480,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6480,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
PAKIET NR 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2626,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3024,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3024,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3024,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
PAKIET NR 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 436,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  756,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  756,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  756,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
PAKIET NR 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 385,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  615,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  615,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  615,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
PAKIET NR 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1835,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1425,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1425,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2916,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
PAKIET NR 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12934,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14607,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14607,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19241,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
PAKIET NR 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 632,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  680,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  680,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  680,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
PAKIET NR 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMPULS-MED. Sp. z o.o. Sp. K., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11983,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13469,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  13469,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19287,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
PAKIET NR 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13301,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12139,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  12139,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17004,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
PAKIET NR 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16418,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23133,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  23133,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29894,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
PAKIET NR 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36593,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41121,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  41121,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63072,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
PAKIET NR 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. Sp. K., {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23887,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27204,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  27204,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27204,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
PAKIET NR 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1293,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1330,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  1330,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1330,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
PAKIET RN 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMPULS-MED. Sp. z o.o. Sp. K., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12936,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13478,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  13478,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14526,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
PAKIET NR 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13392,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14828,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  14828,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14828,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
PAKIET RN 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14574,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17641,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  17641,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25326,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
PAKIET NR 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81991,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86149,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  63608,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86149,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
PAKIET NR 29


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15455,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16848,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16848,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16848,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
PAKIET NR 30


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23632,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24787,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  24300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25028,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
PAKIET RN 31


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. Sp. K., {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29664,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31104,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31104,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31104,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
32   


Nazwa:
pakiet nr 32


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9785,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
33   


Nazwa:
PAKIET NR 33


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20558,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23209,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  23209,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23209,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
35   


Nazwa:
PAKIET NR 35


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2523,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2235,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2235,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5464,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
36   


Nazwa:
PAKIET NR 36


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1821,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1330,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  1330,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2920,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
37   


Nazwa:
PAKIET NR 37


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16038,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16038,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27864,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
38   


Nazwa:
PAKIET NR 38


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25338,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18792,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18792,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39009,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
39   


Nazwa:
PAKIET NR 39


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18617,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21837,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  21837,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31212,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
40   


Nazwa:
PAKIET NR 40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Promedica Toruń Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4274,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3456,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3456,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4698,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
41   


Nazwa:
PAKIET NR 41


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38676,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40088,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  40088,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40088,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
42   


Nazwa:
PAKIET NR 42


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3132,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3132,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3132,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
44   


Nazwa:
PAKIET NR 44


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1339,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1586,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  1586,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1586,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
45   


Nazwa:
PAKIET NR 45


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 309,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  216,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  216,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1549,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
46   


Nazwa:
PAKIET NR 46


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6025,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7290,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7290,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11178,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
47   


Nazwa:
PAKIET NR 47


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1802,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1404,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1404,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1404,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kiepury 45, 64-100 Leszno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@wsz.leszno.pl, przetargi@wsz.leszno.pl
tel: (65) 5253100,5253761,5253764,
fax: (65) 526 82 94
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15340220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 376 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 47
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wsz.leszno.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141110-4 Opatrunki
33141111-1 Opatrunki przylepne
33141112-8 Plastry
33141114-2 Gaza medyczna
33141115-9 Wata medyczna
33141116-6 Zestawy opatrunkowe
33141119-7 Kompresy
33741000-6 Produkty do pielęgnacji rąk
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
33771100-6 Podpaski lub tampony
33771200-7 Pieluszki dla niemowląt
35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca
39511100-8 Koce
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PAKIET NR 1 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 70 590,00
PAKIET RN 3 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-31 5 292,00
PAKIET NR 4 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 25 585,00
PAKIET NR 5 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 6 480,00
PAKIET NR 6 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-31 3 024,00
PAKIET NR 8 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 756,00
PAKIET NR 10 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 615,00
PAKIET NR 11 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 1 425,00
PAKIET NR 12 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 14 607,00
PAKIET NR 13 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 680,00
PAKIET NR 14 IMPULS-MED. Sp. z o.o. Sp. K.
Pabianice
2011-08-31 13 469,00
PAKIET NR 16 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 12 139,00
PAKIET NR 17 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 23 133,00
PAKIET NR 18 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 41 121,00
PAKIET NR 20 Skamex Sp. z o.o. Sp. K.
Łódź
2011-08-31 27 204,00
PAKIET NR 21 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-31 1 330,00
PAKIET RN 23 IMPULS-MED. Sp. z o.o. Sp. K.
Pabianice
2011-08-31 13 478,00
PAKIET NR 24 3M Poland sp. z o.o.
Nadarzyn
2011-08-31 14 828,00
PAKIET RN 25 HAND-PROD Spółka z o. o.
Warszawa
2011-08-31 17 641,00
PAKIET NR 27 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-31 86 149,00
PAKIET NR 29 3M Poland sp. z o.o.
Nadarzyn
2011-08-31 16 848,00
PAKIET NR 30 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-31 24 787,00
PAKIET RN 31 Skamex Sp. z o.o. Sp. K.
Łódź
2011-08-31 31 104,00
pakiet nr 32 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 11 880,00
PAKIET NR 33 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 23 209,00
PAKIET NR 35 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 2 235,00
PAKIET NR 36 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 1 330,00
PAKIET NR 37 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
TORUŃ
2011-08-31 16 038,00
PAKIET NR 38 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 18 792,00
PAKIET NR 39 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-31 21 837,00
PAKIET NR 40 Promedica Toruń Sp. z o.o.
Toruń
2011-08-31 3 456,00
PAKIET NR 41 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-31 40 088,00
PAKIET NR 42 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-31 3 132,00
PAKIET NR 44 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o.
Poznań
2011-08-31 1 586,00
PAKIET NR 45 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 216,00
PAKIET NR 46 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-08-31 7 290,00
PAKIET NR 47 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-08-31 1 404,00