Łódź: MODERNIZACJA OBIEKTU PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ 95 - ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ


Numer ogłoszenia: 158559 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 417, faks 42 6367980.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mosir.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA OBIEKTU PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ 95 - ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 - zaprojektowanie i wybudowanie boiska z trawy naturalnej Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: - usunięcie mechaniczne istniejącej darni o grubości 10 cm na powierzchni boiska o wym. 115x68 m Zakres robót budowlanych obejmuje: I Boisko - spulchnienie nawierzchni glebogryzarką na głębokość 12-15 cm - dostawę i równomierne rozprowadzenie piasku płukanego w ilości około 390 m 3 na całej powierzchni boiska ( warstwa 5 cm) - mechaniczne wymieszanie istniejacej warstwy z piaskiem płukanym - profilowanie warstwy wegetacyjnej z powstałej mieszanki za pomocą równiarki sterowanej laserowo - zagęszczenie i przygotowanie nawierzchni pod rozkładanie trawy z rolki - w obrebie pól karnych należy ułożyć pas o wymiarachi 7,5 m x 16 ,5 m z trawy wzmacnianej włóknem polipropylenowym w warstwie systemu korzeniowego. Pasy murawy należy wykonać w systemie pełnego darniowania z rolki trawą sezonowaną o szerokości min. 120 cm, długości 1000 cm i grubośći 3-4 cm - pozostałą powierzchnię układać z murawy wykonanej w systemie pełnego darniowania z rolki trawą sezonowaną o szerokości rolki min 60 cm grubości 3-4 cm. - zabetonowanie tulei mocujących bramki II Boisko - W ramach zamówienia należy również wymienić nawierzchnię z zastosowaniem murawy wzmacnianej włóknem polipropylenowym w polach karnych boiska na Stadionie Miejskim zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej nawierzchni boiska Powierzchnia do wymiany 7,5 x 16,5 m szt 2. Zakres dostawy -profesjonalne bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe (7,32 x 2,44 m) aluminiowe - 2 sztuki. Teren objęty zamówieniem obejmuje działkę nr 33/6 w obrębie P-16 przy ulicy Srebrzyńskiej 95. Charakterystyka: - powierzchnia terenu objętego zadaniem wynosi łącznie - ca 8000 m2 Szczegółowy zakres został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej: - jedną robotę budowlaną w zakresie budowy boiska piłkarskiego z trawy naturalnej, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2. Uwaga: 1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić te roboty rodzajowo i powierzchniowo.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie: 1.4.1. co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mosir.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Ogólny - pokój 256.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.08.2014 godzina 09:55, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Sekretariat - pokój 203.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: MODERNIZACJA OBIEKTU PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ 95 - ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ


Numer ogłoszenia: 178215 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 158559 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 417, faks 42 6367980.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA OBIEKTU PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ 95 - ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 - zaprojektowanie i wybudowanie boiska z trawy naturalnej Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: - usunięcie mechaniczne istniejącej darni o grubości 10 cm na powierzchni boiska o wym. 115x68 m Zakres robót budowlanych obejmuje: I Boisko - spulchnienie nawierzchni glebogryzarką na głębokość 12-15 cm - dostawę i równomierne rozprowadzenie piasku płukanego w ilości około 390 m 3 na całej powierzchni boiska ( warstwa 5 cm) - mechaniczne wymieszanie istniejacej warstwy z piaskiem płukanym - profilowanie warstwy wegetacyjnej z powstałej mieszanki za pomocą równiarki sterowanej laserowo - zagęszczenie i przygotowanie nawierzchni pod rozkładanie trawy z rolki - w obrebie pól karnych należy ułożyć pas o wymiarachi 7,5 m x 16 ,5 m z trawy wzmacnianej włóknem polipropylenowym w warstwie systemu korzeniowego. Pasy murawy należy wykonać w systemie pełnego darniowania z rolki trawą sezonowaną o szerokości min. 120 cm, długości 1000 cm i grubośći 3-4 cm - pozostałą powierzchnię układać z murawy wykonanej w systemie pełnego darniowania z rolki trawą sezonowaną o szerokości rolki min 60 cm grubości 3-4 cm. - zabetonowanie tulei mocujących bramki II Boisko - W ramach zamówienia należy również wymienić nawierzchnię z zastosowaniem murawy wzmacnianej włóknem polipropylenowym w polach karnych boiska na Stadionie Miejskim zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej nawierzchni boiska Powierzchnia do wymiany 7,5 x 16,5 m szt 2. Zakres dostawy -profesjonalne bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe (7,32 x 2,44 m) aluminiowe - 2 sztuki. Teren objęty zamówieniem obejmuje działkę nr 33/6 w obrębie P-16 przy ulicy Srebrzyńskiej 95. Charakterystyka: - powierzchnia terenu objętego zadaniem wynosi łącznie - ca 8000 m2 Szczegółowy zakres został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trawnik Producent Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 365853,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  399500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  399500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  497000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mosir.lodz.pl
tel: 042 6361793
fax: 042 6367980
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15855920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 54 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mosir.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Ogólny - pokój 256
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
MODERNIZACJA OBIEKTU PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ 95 - ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ Trawnik Producent Sp. z o.o.
Szczecinek
2014-08-19 399 500,00