Poznań: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów


Numer ogłoszenia: 160983 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ , ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8271861, faks 061 8271882.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.geopoz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. UWAGA! a) Zestawienie na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ) i w opisie przedmiotu zamówienia stanowi przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały. Ilość materiałów w poszczególnych pozycjach może ulec zmniejszeniu, tym samym koszt całego zamówienia w poszczególnych częściach może się zmniejszyć nie więcej jednak niż 50% dostawy. b) Materiały o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć, co najmniej 18 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy (tonery, atramenty). c) Zamawiający każdorazowo zlecenie dostawy poprzedzi telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (e-mail) zamówieniem. d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zlecenia dostawy. e) Zamówienie rozliczone będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe obejmują transport i ubezpieczenie do chwili odbioru towaru f) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. Wszelkie użyte nazwy należy traktować jako typu. 2. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne (tzn. wyprodukowane przez producenta urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nie eksploatowane, nie uzupełniane, nie przerabiane). Przez produkt nowy należy rozumieć taki, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, toneru, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz-toner, nowe opakowanie. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, której przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne oryginalnych produktów w stosowanych przez Zamawiającego urządzeniach tzn. materiały nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu lub powodować uszkodzeń oraz nie mogą szybciej zużywać się od stosowanych materiałów oryginalnych. Na opakowaniach tzw. równoważnych materiałów powinny być wypisane wszystkie typy urządzeń z którymi te materiały są kompatybilne - dopuszczone do stosowania, oraz powinny zawierać logo i nazwę producenta oraz numer katalogowy (symbol), termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności. Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu - jeżeli sprzęt posiada takie możliwości). Za równoważne Zamawiający uzna produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 (lub równoważnymi) jest nie mniejsza od oryginalnych. 4. Wykazanie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania ekspertyzy, jeżeli w trakcie użytkowania dostarczonych materiałów posiadany przez niego sprzęt ulegnie uszkodzeniu. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia sprzętu przez użycie niewłaściwego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zleconej ekspertyzy oraz naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na czas wykonania naprawy, w terminie do 3 dni, urządzenia zastępczego, o takich samych lub lepszych parametrach. W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia, o takich samych lub lepszych parametrach. 6. Zestawienie zapotrzebowania przedstawione w załączniku nr 2 stanowi przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały. W wyniku konkretnych zamówień ilość materiałów w poszczególnych pozycjach może ulec zmniejszeniu, a tym samym koszt całego zamówienia może się zmniejszyć do 50% dostawy. 7. Materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć, co najmniej 18 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. 8. Zamawiający każdą dostawę poprzedzi telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym zamówieniem. 9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 10. Każde zlecenie rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe obejmują transport i ubezpieczenie do chwili odbioru towaru..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego wymogu. Wykonawca składa oświadczenie - wzór - zał. do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego wymogu. Wykonawca składa oświadczenie - wzór - zał. do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego wymogu. Wykonawca składa oświadczenie - wzór - zał. do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego wymogu. Wykonawca składa oświadczenie - wzór - zał. do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego wymogu. Wykonawca składa oświadczenie - wzór - zał. do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

VII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne oraz sposób występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX. SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. (Dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie) Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IX. Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą - Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 4. Formularz ofertowy. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda złożenia (dotyczy ofert równoważnych): - aktualnego na dzień wyznaczony jako termin składania ofert zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, potwierdzające przeprowadzenie testów wydajnościowych zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 lub równoważnymi (dla każdego oferowanego produktu), - oświadczenia, że stosowanie takich materiałów nie naruszy umów gwarancyjnych i praw patentowych producentów oryginalnych materiałów, - fotografii opakowań potwierdzających spełnienie warunku odpowiedniego opisu tzn. podania nazwy oferowanego produktu oraz typów urządzeń, z którymi materiały równoważne są kompatybilne. 6. Pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto - zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania może skutkować jawnością całej oferty. Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: za zgodność z oryginałem. Wzory dokumentów, na których można składać ofertę zawarto w SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowy opis w opisie przedmiotu zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.geopoz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 917, IX piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.06.2010 godzina 10:00, miejsce: ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 917, IX piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Poznań: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów


Numer ogłoszenia: 218615 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 160983 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8271861, faks 061 8271882.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. UWAGA! a) Zestawienie na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ) i w opisie przedmiotu zamówienia stanowi przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały. Ilość materiałów w poszczególnych pozycjach może ulec zmniejszeniu, tym samym koszt całego zamówienia w poszczególnych częściach może się zmniejszyć nie więcej jednak niż 50% dostawy. b) Materiały o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć, co najmniej 18 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy (tonery, atramenty). c) Zamawiający każdorazowo zlecenie dostawy poprzedzi telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (e-mail) zamówieniem. d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zlecenia dostawy. e) Zamówienie rozliczone będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe obejmują transport i ubezpieczenie do chwili odbioru towaru f) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. Wszelkie użyte nazwy należy traktować jako typu. 2. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne (tzn. wyprodukowane przez producenta urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nie eksploatowane, nie uzupełniane, nie przerabiane). Przez produkt nowy należy rozumieć taki, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, toneru, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz-toner, nowe opakowanie. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, której przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne oryginalnych produktów w stosowanych przez Zamawiającego urządzeniach tzn. materiały nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu lub powodować uszkodzeń oraz nie mogą szybciej zużywać się od stosowanych materiałów oryginalnych. Na opakowaniach tzw. równoważnych materiałów powinny być wypisane wszystkie typy urządzeń z którymi te materiały są kompatybilne - dopuszczone do stosowania, oraz powinny zawierać logo i nazwę producenta oraz numer katalogowy (symbol), termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności. Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu - jeżeli sprzęt posiada takie możliwości). Za równoważne Zamawiający uzna produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 (lub równoważnymi) jest nie mniejsza od oryginalnych. 4. Wykazanie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania ekspertyzy, jeżeli w trakcie użytkowania dostarczonych materiałów posiadany przez niego sprzęt ulegnie uszkodzeniu. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia sprzętu przez użycie niewłaściwego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zleconej ekspertyzy oraz naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na czas wykonania naprawy, w terminie do 3 dni, urządzenia zastępczego, o takich samych lub lepszych parametrach. W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia, o takich samych lub lepszych parametrach. 6. Zestawienie zapotrzebowania przedstawione w załączniku nr 2 stanowi przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały. W wyniku konkretnych zamówień ilość materiałów w poszczególnych pozycjach może ulec zmniejszeniu, a tym samym koszt całego zamówienia może się zmniejszyć do 50% dostawy. 7. Materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć, co najmniej 18 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. 8. Zamawiający każdą dostawę poprzedzi telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym zamówieniem. 9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 10. Każde zlecenie rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe obejmują transport i ubezpieczenie do chwili odbioru towaru. 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski JM DATA s.c., {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41901,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43559,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29084,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56175,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl
tel: 618 271 861
fax: 618 271 882
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16098320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 92 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.geopoz.pl
Informacja dostępna pod: ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 917, IX piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski JM DATA s.c.
Warszawa
2010-08-12 43 559,00