Warszawa: Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 167521 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy , al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 44 34 330, faks 22 44 34 333.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.ud-wlochy.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przywróceniu pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wywóz gruzu, resztek pobudowlanych i zasypów śmieciowych, b) wycinkę i karczowanie drzew i krzewów, c) roboty ziemne (wykopy i sypanie wałów), d) roboty wykończeniowe ziemne w tym kształtowanie i umacnianie skarp, e) roboty w zakresie wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych przedzielonych kostką kamienną, f) montaż i wypełnienie gabionów kamieniem polnym, g) sadzenie krzewów, h) wykonanie i montaż balustrady, i) przebudowę odprowadzenia wody drenażowej z boiska.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2, 45.23.31.61-5, 45.26.23.00-4, 45.26.25.20-2, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8, 77.21.14.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnianie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, o których mowa w SIWZ cz. III pkt 3 ppkt 1), 2), tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz robót budowlanych, dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i ewentualnie zobowiązanie zgodnie z zapisem zawartym w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych o którym mowa w Informacjach dodatkowych. W wykazie robót budowlanych powinny znaleźć się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, - każda polegająca na wykonaniu robót budowlanych dotyczących zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda; Przez zabytek nieruchomy zamawiający rozumie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zabytki nieruchome będące, w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, cmentarzami, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zamawiający nie wymienia parków, ogrodów i innymi form zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ponieważ zieleń zabytkowa nie jest przedmiotem zamówienia. Przez jedną robotę budowlaną zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; Do wykazu robót budowlanych należy załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wśród dowodów załączanych do oferty muszą być dowody dotyczące robót budowlanych wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego; W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj. od dnia 20 lutego 2013 roku, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie oceniany łącznie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnianie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ cz. III pkt 3 ppkt 1), 3), 4), tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i ewentualnie zobowiązanie zgodnie z zapisem zawartym w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych o którym mowa w Informacjach dodatkowych. Ze złożonego oświadczenia i dokumentów powinno wynikać, że wykonawca dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie - co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987) Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wymagany jest wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie muszą być wpisane najmniej 2 roboty budowlane,- każda polegająca na wykonaniu robót budowlanych dotyczących zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda; Przez zabytek nieruchomy zamawiający rozumie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zabytki nieruchome będące, w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, cmentarzami, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zamawiający nie wymienia parków, ogrodów i innymi form zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ponieważ zieleń zabytkowa nie jest przedmiotem zamówienia. Wśród dowodów załączanych do oferty muszą być dowody dotyczące robót budowlanych wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz warunki takich zmian: - za dopuszczalne należy uznać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie. Nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia nie gorsze niż wskazane w ofercie. -za dopuszczalne należy uznać zmiany rzeczowego zakresu robót przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty. - możliwa jest zmiana podwykonawców. W sytuacji, gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełniania warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiany muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ud-wlochy.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zamawiającego pok. 213 lub pocztą. SIWZ pocztą (cena SIWZ + opłata pocztowa). Płatność za SIWZ 46,00 zł -kasa urzędu lub przelew (nr konta-nr 74 1030 1508 0000 0005 5003 5006).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, adres j.w., pok. 1 Parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. - Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 204535 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 167521 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 44 34 330, faks 22 44 34 333.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przywróceniu pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wywóz gruzu, resztek pobudowlanych i zasypów śmieciowych, b) wycinkę i karczowanie drzew i krzewów, c) roboty ziemne (wykopy i sypanie wałów), d) roboty wykończeniowe ziemne w tym kształtowanie i umacnianie skarp, e) roboty w zakresie wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych przedzielonych kostką kamienną, f) montaż i wypełnienie gabionów kamieniem polnym, g) sadzenie krzewów, h) wykonanie i montaż balustrady, i) przebudowę odprowadzenia wody drenażowej z boiska..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2, 45.23.31.61-5, 45.26.23.00-4, 45.26.25.20-2, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8, 77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 373160,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  359956,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  359956,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  359956,79


 • Waluta:
  PLN.

Adres: al. Krakowska 257, 02133 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargiwlo@um.warszawa.pl
tel: 22 44 34 330
fax: 22 44 34 333
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16752120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 100 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.ud-wlochy.waw.pl
Informacja dostępna pod: Zamawiającego pok. 213 lub pocztą. SIWZ pocztą (cena SIWZ + opłata pocztowa). Płatność za SIWZ 46,00 zł -kasa urzędu lub przelew (nr konta-nr 74 1030 1508 0000 0005 5003 5006)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45262300-4 Betonowanie
45262520-2 Roboty murowe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
77211400-6 Usługi wycinania drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - II etap w 2013 r. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2013-10-04 359 956,00