TI Tytuł PL-Kępno: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 167942-2012
PD Data publikacji 30/05/2012
OJ Dz.U. S 101
TW Miejscowość KĘPNO
AU Nazwa instytucji Starostwo Powiatowe w Kępnie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 24/05/2012
DT Termin 10/07/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
RC Kod NUTS PL5
IA Adres internetowy (URL) http://www.powiatkepno.pl,
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/05/2012    S101    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kępno: Urządzenia medyczne

2012/S 101-167942

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
63-600 Kępno
POLSKA
Tel.: +48 627828900
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.powiatkepno.pl,

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.powiatkepno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7 - Szpitalny Oddziały Ratunkowy.

Kod NUTS PL5

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji - pakiety od nr 1 – 20.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 10.8.2012. Zakończenie 25.9.2012

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet I Zadanie nr 1: Wózek do transportu chorych - 2 szt.
Zadanie nr 2: Wózek do transportu chorych. - 2 szt.
Zadanie nr 3: Wózek do mycia pacjentów – 1 szt.
Zadanie nr 4: Wózek do transportu zwłok. – 1 szt.
Zadanie nr 5: Kozetka lekarska. – 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 1: Wózek do transportu chorych - 2 szt.
Zadanie nr 2: Wózek do transportu chorych. - 2 szt.
Zadanie nr 3: Wózek do mycia pacjentów – 1 szt.
Zadanie nr 4: Wózek do transportu zwłok. – 1 szt.
Zadanie nr 5: Kozetka lekarska. – 2 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet I Zadanie nr 1: Lampa operacyjna - 3 szt., Lampa zabiegowa - 1 szt.
Zadanie nr 2: Stół operacyjno - zabiegowy - 3 szt., Stół zabiegowy - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 1: Lampa operacyjna - 3 szt., Lampa zabiegowa - 1 szt.
Zadanie nr 2: Stół operacyjno - zabiegowy - 3 szt., Stół zabiegowy - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet III Zadanie nr 1: Centrala + kardiomonitory - 5 szt.
Zadanie nr 2: Kardiomonitory - 4 szt.
Zadanie nr 3: Aparat do znieczulania z zestawem monitorującym - 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 1: Centrala + kardiomonitory - 5 szt.
Zadanie nr 2: Kardiomonitory - 4 szt.
Zadanie nr 3: Aparat do znieczulania z zestawem monitorującym - 2 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet IV Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt. Defibrylator z kardiowersją - 5 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt. Defibrylator z kardiowersją - 5 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet V Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 1) - 15 szt.
Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 2) - 5 szt.
Pompa infuzyjna objętościowa - 5 szt.
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 1) - 15 szt.
Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 2) - 5 szt.
Pompa infuzyjna objętościowa - 5 szt.
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 3 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet VI Ssak elektryczny – 4 szt. Ssak próżniowy - 10 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Ssak elektryczny – 4 szt. Ssak próżniowy - 10 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet VII Dozownik tlenu - 15 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Dozownik tlenu - 15 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet VIII Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 3 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet IX Zadanie nr 1 - Respirator stacjonarny - 3 szt.
Zadanie nr 2 - Respirator transportowy - 3 szt.
Zadanie nr 3:
Zestaw resuscytacyjny z wózkiem i respiratorem transportowym – 1 szt./kpl.
Zestaw do trudnej intubacji nr 1 – 1 szt.
Zestaw do trudnej intubacji nr 2 – 1 szt.
Zestaw do intubacji i wentylacji – 5 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 1 - Respirator stacjonarny - 3 szt.
Zadanie nr 2 - Respirator transportowy - 3 szt.
Zadanie nr 3:
Zestaw resuscytacyjny z wózkiem i respiratorem transportowym – 1 szt./kpl.
Zestaw do trudnej intubacji nr 1 – 1 szt.
Zestaw do trudnej intubacji nr 2 – 1 szt.
Zestaw do intubacji i wentylacji – 5 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet X Lampy bakteriobójcze ścienne - 10 szt.
Lampy bakteriobójcze statywowe - 2 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Lampy bakteriobójcze ścienne - 10 szt.
Lampy bakteriobójcze statywowe - 2 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XI Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. Łóżko szpitalne - 4 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. Łóżko szpitalne - 4 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XII Wózek anestezjologiczny (Nr 1)- 2 szt.
Wózek anestezjologiczny (Nr 2)- 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Wózek anestezjologiczny (Nr 1)- 2 szt.
Wózek anestezjologiczny (Nr 2)- 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XIII Aparat EKG z wózkiem – 4 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Aparat EKG z wózkiem – 4 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet IV Diatermia chirurgiczna - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Diatermia chirurgiczna - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XV Zestaw narzędzi chirurgicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
1. nożyczki typu Meztendaum-Fina dł 14,5cm +/-2cm szt 10
2. nożyczki do szwów 10 cm szt 10
3. penseta anatomiczna dł 11cm szt 10
4. penseta anatomiczna dł 17,5cm szt 6
5. penseta anatomiczna dł 20cm szt 6
6. penseta chirurgiczna dł 11,5cm szt 10
7. penseta chirurgiczna 1x2 zabki 13cm szt 10
8. kleszcze typu Kocher delikatne 16cm +/-1cm szt 6
9. kleszczyki typu Micro-Mosguito proste 12cm +/-1cm szt 10
10 kleszczyki typu Micro-Mosguito zakrzywione 12cm +/-1cm szt 10
11. imadło chirurgiczne z twardą wkładką dł 14cm szt 10
12. imadło chirurgiczne z twardą wkładką dł 16cm szt 10
13. trzonek nr 3 do skalpela szt 5
14. trzonek nr 4 do skalpela szt 5
15. nożyce opatrunkowe typu Bergmann dł 23cm +/-2cm szt 4
16. nożyce do cięcia gipsu kleszcze 37 cm +/- 2cm szt 1
17. rozwieracz ran tępy 13cm +/- 1cm 3-4 ząbki szt 2
18. kleszcze typu Pean zakrzywione 14 cm +/- 1cm szt 5
19. kleszcze typu Pean proste 14 cm +/- 1cm szt 5
20. kleszcze typu Pean zakrzywione 16 cm +/- 1cm szt 5
21. kleszcze typu Pean proste 16 cm +/- 1cm szt 5
22. kleszcze typu Pean zakrzywione 18 cm +/- 1cm szt 2
23. kleszcze typu Pean proste 18 cm +/- 1cm szt 2
24. miski nerkowate 25cm +/- 2cm szt 5
25. wanienka do dezynfekcji narzędzi 4l +/- 1l szt 4
26. wanienka do dezynfekcji narzędzi 8l +/- 1l szt 4
27. Kleszcze typu Luer lub równoważne) 155m +/- 2mm szt. 2
28. Kleszcze typu Böhler 155mm +/-2mm szt. 2
29. Kleszcze typu Liston (lub równoważne) 170mm+/- 2mm szt. 2
30. Penseta typu Lucae (lub równowazna) 140mm +/- 2 mm szt. 2
31. klemy naczyniowe typu De Bakey lub Diethrich (lub równoważne) 48-55mm +/- 2 mm szt. 4
32. kosz do sterylizacji 250x250x50 +/-2cm szt. 2
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XVI Piła mechaniczna do gipsu - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Piła mechaniczna do gipsu - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XVII Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XVIII Aparat USG - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Aparat USG - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XIX Przyłóżkowy zestaw RTG - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Przyłóżkowy zestaw RTG - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”
1)Krótki opis
Pakiet XX Myjka do basenów sanitarnych - 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres
Myjka do basenów sanitarnych - 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet nr 1 - 1 060,00 PLN;
Zadanie nr 1 - 160,00 PLN;
Zadanie nr 2 - 600,00 PLN;
Zadanie nr 3 - 160,00 PLN;
Zadanie nr 4 - 120,00 PLN;
Zadanie nr 5 - 20,00 PLN;
Pakiet nr 2 - 6 280,00 PLN;
Zadanie nr 1 - 2 240,00 PLN;
Zadanie nr 2 – 4 040,00 PLN;
Pakiet nr 3 - 8 500,00 PLN;
Pakiet nr 4 - 3 190,00 PLN;
Pakiet nr 5 - 2 220,00 PLN;
Pakiet nr 6 - 564,00 PLN;
Pakiet nr 7 - 100,00 PLN;
Pakiet nr 8 - 380,00 PLN;
Pakiet nr 9 - 8 600,00 PLN;
Zadanie nr 1 - 4 200,00 PLN;
Zadanie nr 2 - 900,00 PLN;
Zadanie nr 3 - 3 500,00 PLN;
Pakiet nr 10 - 250,00 PLN;
Pakiet nr 11 - 1 380,00 PLN;
Pakiet nr 12 - 540,00 PLN;
Pakiet nr 13 - 480,00 PLN;
Pakiet nr 14 - 400,00 PLN;
Pakiet nr 15 - 600,00 PLN;
Pakiet nr 16 - 60,00 PLN;
Pakiet nr 17 - 720,00 PLN;
Pakiet nr 18 - 1 500,00 PLN;
Pakiet nr 19 - 2 600,00 PLN;
Pakiet nr 20 - 700,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany warunki płatności - 30 dni od dnia dostawy sprzętu wraz z otrzymanią fakturą przez zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie dokonuje się szczegółowego opisu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie dokonuje się szczegółowego opisu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie dokonuje się szczegółowego opisu.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia nie dokonuje się szczegółowego opisu.
Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o załączone do oferty dokumenty wymagane w SIWZ w systemie „spełnia/nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1 - 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
B. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w SIWZ powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, które wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty: dokumenty na podstawie których będzie dokonywana ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i SIWZ.
1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ składa co najmniej jeden z tych wykonawców lub wszyscy ci wykonawcy wspólnie. dokumenty na podstawie których będzie oceniany brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonych w SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w SIWZ, przedkłada:
1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą odpowiednią do tych dokumentów wymaganą zgodnie z SIWZ
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak w pkt. III 2.1 ogłoszenia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak w pkt. III 2.1 ogłoszenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.272.3.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.7.2012 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.7.2012 - 11:00

Miejscowość:

W siedzibie zamawiającego - Sala Narad Pokój nr 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu pn „Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1.: Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2012
TI Tytuł PL-Kępno: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 306688-2012
PD Data publikacji 28/09/2012
OJ Dz.U. S 187
TW Miejscowość KĘPNO
AU Nazwa instytucji Starostwo Powiatowe w Kępnie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 25/09/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
RC Kod NUTS PL5
IA Adres internetowy (URL) http://www.powiatkepno.pl, www.bip.powiatkepno.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/09/2012    S187    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kępno: Urządzenia medyczne

2012/S 187-306688

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Kepnie ul. Kościuszki 5
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
63-600 Kępno
POLSKA
Tel.: +48 627828900
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.powiatkepno.pl, www.bip.powiatkepno.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ w Kępnie, ul. Szpitalna 7- Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Kod NUTS PL5

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji - pakiety od nr 1 – 20.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 633 071,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR.272.3.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 101-167942 z dnia 30.5.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 2 Wózek do transportu chorych szt 2.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-622 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 529,80 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 1: Centrala + kardiomonitory - 5 szt. Zadanie nr 2: Kardiomonitory - 4 szt.Zadanie nr 3: Aparat do znieczulania z zestawem monitorującym - 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BiaMediTek Spółka z o.o
{Dane ukryte}
15-399 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 425 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 442 523,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt. Defibrylator z kardiowersją - 5 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma ORMENA Ujazd
{Dane ukryte}
32-080 Zabierzów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 159 500,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 152 500,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 1) - 15 szt.Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 2) - 5 szt. Pompa infuzyjna objętościowa - 5 szt. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 3 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AKME Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
{Dane ukryte}
02-676 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 111 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 102 250,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Ssak elektryczny - 4 szt. Ssak prózniowy - 10 szt Ssak elektryczny – 4 szt. Ssak próżniowy - 10 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Redicalus Robert Kurtok
{Dane ukryte}
41-819 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 28 200,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Dozownik tlenu - 15 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A.
{Dane ukryte}
03-301 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 550,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - szt 3.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AKME Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
{Dane ukryte}
02-676 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 19 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 18 300,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 1 - Respirator stacjonarny - 3 szt.Zadanie nr 2 - Respirator transportowy - 3 szt.Zadanie nr 3:Zestaw resuscytacyjny z wózkiem i respiratorem transportowym – 1 szt./kplZestaw do trudnej intubacji nr 1 – 1 szt.Zestaw do trudnej intubacji nr 2 – 1 szt..Zestaw do intubacji i wentylacji – 5 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Dräger Polska sp. z o.o.,
{Dane ukryte}
85-655 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 430 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 420 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Lampy bakteriobójcze ścienne - 10 szt.Lampy bakteriobójcze statywowe - 2 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ULTRA –VIOL Sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik
{Dane ukryte}
95-100 Zgierz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 500,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 040,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. Łóżko szpitalne - 4 szt. Łóżko do intensywnej terapii - 2.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-622 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 69 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 71 354,20 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Wózek anestezjologiczny (Nr 1)- 2 szt. Wózek anestezjologiczny (Nr 2)- 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.,
{Dane ukryte}
05-622 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 893,70 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Aparat EKG z wózkiem – 4 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BTL Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
22-667 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 700,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: Diatermia chirurgiczna - 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Apparatus s.c. Elżbieta Rokita,Marek Rokita,
{Dane ukryte}
53-230 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 165,26 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: Zestaw narzędzi chirurgicznych.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ENDEMED Sp. z o. o.
{Dane ukryte}
08-110 Siedlce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 779,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Piła mechaniczna do gipsu - 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ENDEMED Sp. z o. o.
{Dane ukryte}
08-110 Siedlce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 112,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ROCHE Diagnostics POLSKA sp. z o.o.
{Dane ukryte}
01-531 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 35 500,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Aparat USG - 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MIRO Sp. z o. o.,
{Dane ukryte}
03-707 Warszawa,
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 75 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 74 074,04 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: Przyłóżkowy zestaw RTG - 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SHIM-MED. Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
02-627 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 130 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 127 300,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: Myjka do basenów sanitarnych - 1 szt.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
{Dane ukryte}
62-035 Kórnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 23 500,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu pn „Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1.: Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby Odwoławczej
{Dane ukryte}7A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http;//www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Nie krótszym, niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostałe przesłanre w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.9.2012

TI Tytuł PL-Kępno: Usługi bankowe i inwestycyjne
ND Nr dokumentu 409601-2012
PD Data publikacji 27/12/2012
OJ Dz.U. S 248
TW Miejscowość KĘPNO
AU Nazwa instytucji Starostwo Powiatowe w Kępnie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 21/12/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne
OC Pierwotny kod CPV 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne
RC Kod NUTS PL5
IA Adres internetowy (URL) http://www.powiatkepno.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

27/12/2012    S248    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kępno: Usługi bankowe i inwestycyjne

2012/S 248-409601

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5
Osoba do kontaktów: Marcin Trojak
63-600 Kępno
POLSKA
Tel.: +48 627828900
E-mail: marcin.trojak@powiatkepno.pl
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.powiatkepno.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.powiatkepno.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 4.000.000 PLN.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL5

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 4.000.000 PLN.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 140 139,04 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR.272.12.2012.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 187-306688 z dnia 28.9.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 187-306688 z dnia 28.9.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 4.000.000 PLN
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.11.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu
{Dane ukryte}
00-955 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 618853100
Faks: +48 618528220

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 312 569,19 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 140 139,04 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 10
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby Odwoławczej
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wykonawca może wnieść odwołanie nie później niż w terminie:
30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2012

Adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
woj. WIELKOPOLSKIE
Dane kontaktowe: email: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
tel: +48 627828900
fax: +48 627828901
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16794220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 76 dni
Wadium: 56064 ZŁ
Szacowana wartość* 1 868 800 PLN  -  2 803 200 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 20
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.powiatkepno.pl,
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 kępno, woj. wielkopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie 4.000.000 PLN Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu
Warszawa
2012-11-07 1 140 139,00
Zadanie nr 1: Centrala + kardiomonitory - 5 szt. Zadanie nr 2: Kardiomonitory - 4 szt.Zadanie nr 3: Aparat do znieczulania z zestawem monitorującym - 2 szt. BiaMediTek Spółka z o.o
Białystok
2012-08-10 442 523,00
Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt. Defibrylator z kardiowersją - 5 szt. Firma ORMENA Ujazd
Zabierzów
2012-08-10 152 500,00
Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 1) - 15 szt.Pompa infuzyjna strzykawkowa (nr 2) - 5 szt. Pompa infuzyjna objętościowa - 5 szt. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 3 szt. AKME Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
Warszawa
2012-08-10 102 250,00
Ssak elektryczny - 4 szt. Ssak prózniowy - 10 szt Ssak elektryczny – 4 szt. Ssak próżniowy - 10 szt. Redicalus Robert Kurtok
Zabrze
2012-08-10 32 000,00
Dozownik tlenu - 15 szt. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A.
Warszawa
2012-08-14 5 550,00
Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - szt 3. AKME Sp.z o.o. Spółka Komandytowa
Warszawa
2012-08-10 18 300,00
Zadanie nr 1 - Respirator stacjonarny - 3 szt.Zadanie nr 2 - Respirator transportowy - 3 szt.Zadanie nr 3:Zestaw resuscytacyjny z wózkiem i respiratorem transportowym – 1 szt./kplZestaw do trudnej intubacji nr 1 – 1 szt.Zestaw do trudnej intubacji nr 2 – 1 Dräger Polska sp. z o.o.,
Bydgoszcz
2012-08-10 420 000,00
Lampy bakteriobójcze ścienne - 10 szt.Lampy bakteriobójcze statywowe - 2 szt. ULTRA –VIOL Sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik
Zgierz
2012-08-10 8 040,00
Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt. Łóżko szpitalne - 4 szt. Łóżko do intensywnej terapii - 2. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-08-14 71 354,00
Wózek anestezjologiczny (Nr 1)- 2 szt. Wózek anestezjologiczny (Nr 2)- 1 szt. RMD Sp. z o.o.,
Milanówek
2012-08-14 31 893,00
Aparat EKG z wózkiem – 4 szt. BTL Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2012-08-10 20 700,00
Diatermia chirurgiczna - 1 szt. Apparatus s.c. Elżbieta Rokita,Marek Rokita,
Wrocław
2012-08-14 19 165,00
Zestaw narzędzi chirurgicznych. ENDEMED Sp. z o. o.
Siedlce
2012-08-14 15 779,00
Piła mechaniczna do gipsu - 1 szt. ENDEMED Sp. z o. o.
Siedlce
2012-08-14 2 112,00
Analizator parametrów krytycznych - 1 szt. ROCHE Diagnostics POLSKA sp. z o.o.
Warszawa
2012-08-10 35 500,00
Aparat USG - 1 szt. MIRO Sp. z o. o.,
Warszawa,
2012-08-10 74 074,00
Przyłóżkowy zestaw RTG - 1 szt. SHIM-MED. Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2012-08-10 127 300,00
Myjka do basenów sanitarnych - 1 szt. Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
Kórnik
2012-08-10 23 500,00