Gizałki: Budowa ścieżki rowerowej Niniew - Gizałki - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów - ETAP III


Numer ogłoszenia: 175689 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej Niniew - Gizałki - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów - ETAP III.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (działka nr 296) w miejscowości Szymanowice. ETAP III obejmuje roboty wskazane w dokumentacji projektowej na odcinku w km 7+001 - 7+500 (499,00 m). Zakres robót ww. zadania podzielony został na dwa etapy: Etap I obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze - Liniowe roboty pomiarowe - 0,5 km - Frezowanie nawierzchni bitumicznej - 249,5 m2 - Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - 7 szt. 2. Roboty odwodnieniowe - Kanalizacja deszczowa PP o śr. nom. 400 mm - 497,6 m - Przykanalik deszczowy PVC o śr. nom. 160 mm - 14,4 m - Studzienki ściekowe - 12 szt. - Studzienki rewizyjne - 12 szt. - Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 99,8 m2 Etap II obejmuje: 1. Roboty drogowe - Krawężnik betonowy 15x30 cm - 499,0 m - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 309,5 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - 249,5 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - 399,2 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 493,0 m - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 982,0 m2 - Humusowanie skarp z obsianiem - 431,0 m2 - Warstwa wzmacniająca z geowłókniny - 399,2 m2.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Budowa ścieżki rowerowej Niniew - Gizałki - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów - ETAP III. 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie na składanie ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, (sekretariat) lub dołączyć do oferty. 8) Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi, ścieżki rowerowej, chodnika lub placu parkingowego z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto oraz 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenie poświadczeń dotyczy co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie drogi, ścieżki rowerowej, chodnika lub placu parkingowego z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto oraz 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy wraz z zestawieniem rzeczowo finansowym, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ; c) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 7 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; d) kopia dokumentu potwierdzająca wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinna być trwale połączona z ofertą); e) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych niżej warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem, że zmiany te nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wystąpi: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 3) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuję wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki wynika z zaistniałej sytuacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje Wykonawcę, że operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Gizałki: Budowa ścieżki rowerowej Niniew - Gizałki - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów - ETAP III


Numer ogłoszenia: 199893 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 175689 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej Niniew - Gizałki - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów - ETAP III.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (działka nr 296) w miejscowości Szymanowice. ETAP III obejmuje roboty wskazane w dokumentacji projektowej na odcinku w km 7+001 - 7+500 (499,00 m). Zakres robót ww. zadania podzielony został na dwa etapy: Etap I obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze - Liniowe roboty pomiarowe - 0,5 km - Frezowanie nawierzchni bitumicznej - 249,5 m2 - Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - 7 szt. 2. Roboty odwodnieniowe - Kanalizacja deszczowa PP o śr. nom. 400 mm - 497,6 m - Przykanalik deszczowy PVC o śr. nom. 160 mm - 14,4 m - Studzienki ściekowe - 12 szt. - Studzienki rewizyjne - 12 szt. - Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 99,8 m2 Etap II obejmuje: 1. Roboty drogowe - Krawężnik betonowy 15x30 cm - 499,0 m - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 309,5 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - 249,5 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - 399,2 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 493,0 m - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 982,0 m2 - Humusowanie skarp z obsianiem - 431,0 m2 - Warstwa wzmacniająca z geowłókniny - 399,2 m2.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, {Dane ukryte}, 63-313 Chocz, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356583,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  295552,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  295552,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  461014,69


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17568920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 286 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ścieżki rowerowej Niniew - Gizałki - Leszczyca - Szymanowice - Czołnochów - ETAP III GREGBUD Grzegorz Rybarczyk
Chocz
2013-09-30 295 552,00