TI Tytuł Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
ND Nr dokumentu 189039-2014
PD Data publikacji 05/06/2014
OJ Dz.U. S 107
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 02/06/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 14/07/2014
DT Termin 15/07/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
OC Pierwotny kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
IA Adres internetowy (URL) www.lw.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

05/06/2014    S107    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

2014/S 107-189039

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Osoba do kontaktów: Adam Wasil
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625122
E-mail: awasil@lw.com.pl
Faks: +48 814625007

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Osoba do kontaktów: Antoni Golonka
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625550
Faks: +48 814625007
Adres internetowy: www.lw.com.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Osoba do kontaktów: Michał Polak
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625286
Faks: +48 814625265
Adres internetowy: www.lw.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego - podścianowego o parametrach równoważnych z przenośnikiem typu PF 4/1132 przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: magazyn Zamawiajacego
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego - podścianowego o parametrach równoważnych z przenośnikiem typu PF 4/1132 przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
powyżej 414 000 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2014 Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
wadium 150 000 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata za dostawę nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV) wystawionych na następujących zasadach:
a) po dostawie przenośnika w całości (kompletnego) potwierdzonej protokółem kompletności dostawy na wartość 80 % ceny przenośnika określonej w § 6 wzoru umowy,
b) po odbiorze końcowym przenośnika (kompletnego) potwierdzonym protokółem odbioru końcowego na wartość 20 % ceny przenośnika określonej w § 6 wzoru umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1)spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali zamówienia na co najmniej dwie dostawy przenośników zgrzebłowych podścianowych o długości części mostowej minimum 12 metrów i szerokości minimum 900 mm które pracowały lub pracują w kopalni węgla kamiennego odpowiadającą rodzajem i zakresem przedmiotowi przetargu;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN netto lub więcej, oraz byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN netto lub więcej;
2)nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3)Dowód wniesienia wadium.
4)Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)Listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożoną na druku Informacja wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ustępie I:
pkt. 1),5),6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
pkt 4) – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi dołączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie wymagalnych składek.
Warunki określone w pkt 1 i 2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej Wykonawca musi dołączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw przenośników zgrzebłowych podścianowych (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z dowodami, czy zamówienia zostały wykonane należycie.
2) Pozostałe dokumenty określone w Cz. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Aukcja elektroniczna
1. W przypadku złożenia co najmniej 3 ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91c Pzp.

2. Aukcja przeprowadzona będą na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net.

3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać:
— dostęp do sieci internet
— zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
— obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
— włączona obsługa JavaScript
— zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
— zainstalowany Acrobat Reader
— zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
4. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
— dla Windows XP: Internet Explorer 8
— dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
— dla Windows 7: Internet Explorer 9
5. Ponadto wykonawca musi dysponować kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego wystawionym zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w. punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu. Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
— Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
— Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
— Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
— Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Uwaga. Wymagane jest korzystanie z czytników w pełni kompatybilnych z kartą. Np. w przypadku karty dostarczonej przez firmę Certum należy również używać czytnika dostarczonego przez firmę Certum.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane!
7. Poprawność działania podpisu elektronicznego uzależnione jest od działania aplikacji Logintrade oraz Operatora podpisu elektronicznego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27. W przypadku pojawienia się, w trakcie trwania aukcji, białego ekranu bądź informacji "Przerwa techniczna" obowiązkowo w pierwszej kolejności należy odświeżyć przeglądarkę. W przypadku wystąpienia dalszych problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27
8. Wybór ofert w toku aukcji elektronicznej dokonany zostanie w oparciu o kryterium: ceny (brutto) (waga – 100%, maksymalna ilość punktów – 100 pkt.).
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego Formularza oferty z cenami jednostkowymi uwzględniającymi wyniki aukcji.
10. Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty informacji o osobach uprawnionych do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy oraz, gdy osoby te nie są wymienione w KRS jako uprawnione do samodzielnej reprezentacji Wykonawcy, do dołączenia stosownych pełnomocnictw.

11. Regulamin Platformy zakupowej Logintrade jest dostępny na stronie internetowej https://bogdanka.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
54/IZS/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.7.2014 - 14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 10 PLN
Warunki i sposób płatności: przelew potwierdzony na rachunek 18 1500 1520 1215 2002 9031 0000 lub gotówka w kasie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.7.2014 - 08:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.7.2014 - 08:30

Miejscowość

Siedziba Zamawiającego w Bogdance; sala przetargowa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224507701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2014
TI Tytuł Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
ND Nr dokumentu 223235-2014
PD Data publikacji 03/07/2014
OJ Dz.U. S 125
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 30/06/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 14/07/2014
DT Termin 22/07/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
OC Pierwotny kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

03/07/2014    S125    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

2014/S 125-223235

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance, Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, Osoba do kontaktów: Adam Wasil, Puchaczów21-013, POLSKA. Tel.: +48 814625122. Faks: +48 814625007. E-mail: awasil@lw.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.6.2014, 2014/S 107-189039)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42417230

Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

Zamiast: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.9.2014 Zakończenie 31.12.2014

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata za dostawę nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV) wystawionych na następujących zasadach:

a) po dostawie przenośnika w całości (kompletnego) potwierdzonej protokółem kompletności dostawy na wartość 80 % ceny przenośnika określonej w § 6 wzoru umowy,

b) po odbiorze końcowym przenośnika (kompletnego) potwierdzonym protokółem odbioru końcowego na wartość 20 % ceny przenośnika określonej w § 6 wzoru umowy.

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1)spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali zamówienia na co najmniej dwie dostawy przenośników zgrzebłowych podścianowych o długości części mostowej minimum 12 metrów i szerokości minimum 900 mm które pracowały lub pracują w kopalni węgla kamiennego odpowiadającą rodzajem i zakresem przedmiotowi przetargu;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN netto lub więcej, oraz byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN netto lub więcej;

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.7.2014 (08:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

15.7.2014 (08:30)

Powinno być: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.9.2014 Zakończenie 28.2.2015

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata ceny za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV), wystawionych na następujących zasadach:

a) po podpisaniu przez Strony Protokołu Kompletności Dostawy na kwotę stanowiącą równowartość 80 % ceny za dostawę określonej w § 6 wzoru umowy,

b) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego – bez zastrzeżeń na kwotę stanowiącą równowartość 20 % ceny za dostawę określonej w § 6 wzoru umowy.

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1)spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali zamówienia na co najmniej dwie dostawy przenośników zgrzebłowych podścianowych o szerokości wewnętrznej rynnociągu minimum 900 mm które pracowały lub pracują w kopalni węgla kamiennego odpowiadającą rodzajem i zakresem przedmiotowi przetargu;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN netto lub więcej, oraz byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN netto lub więcej;

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.7.2014 (08:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

22.7.2014 (08:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
ND Nr dokumentu 400044-2014
PD Data publikacji 22/11/2014
OJ Dz.U. S 226
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/11/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
OC Pierwotny kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
IA Adres internetowy (URL) www.lw.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

22/11/2014    S226    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

2014/S 226-400044

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka
Osoba do kontaktów: Adam Wasil
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625122
E-mail: awasil@lw.com.pl
Faks: +48 814625007

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego – podścianowego o parametrach równoważnych z przenośnikiem typu PF 4/1132 przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bogdanka.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego – podścianowego o parametrach równoważnych z przenośnikiem typu PF 4/1132 przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417230

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 129 614 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
54/IZS/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 107-189039 z dnia 5.6.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 125-223235 z dnia 3.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa przenośnika zgrzebłowego
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.11.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Joy Global Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.: +48 327762900
Faks: +48 327762900

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 101 968,93 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 129 614 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.11.2014

Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów
woj. LUBELSKIE
Dane kontaktowe: email: awasil@lw.com.pl
tel: +48 814625122
fax: +48 814625007
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 18903920141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 169 dni
Wadium: 150000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 000 000 PLN  -  7 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lw.com.pl
Informacja dostępna pod: Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 14/07/2014
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
42417230-3 Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa przenośnika zgrzebłowego Joy Global Poland Sp. z o.o.
Tychy
2014-11-18 3 129 614,00