Gorlice: dostawa jałowych zestawów serwet operacyjnych jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 194319 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach , ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3553317, faks 018 3553315.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.gorlice.ibd.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa jałowych zestawów serwet operacyjnych jednorazowego użytku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet nr 1: Jałowy zestaw serwet do operacji brzuszno kroczowych 80 szt. Pakiet nr 2 Jałowy zestaw serwet operacyjnych do operacji na kolanie 150 szt.Pakiet nr 3: Jałowy zestaw serwet do operacji na biodrze 220 szt. Pakiet nr 4: Serweta do operacji na dłoni lub kolanie 100 szt. Pakiet nr 5: Jałowy zestaw serwet uniwersalnych 1500 szt. Pakiet nr 6: Jałowy zestaw serwet do operacji ginekologicznych 120 szt. Pakiet nr 7: Jałowa serweta do operacji z otworem 3150 szt. Pakiet nr 8: Jałowa serweta na stolik Mayo 270 szt. Pakiet nr 9: Jałowa serweta łącznie 4000 szt. Pakiet nr 10: Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy 6500 szt. Pakiet nr 11:Ręcznik celulozowy 3000 szt. Pakiet nr 12:Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej krwi i drenażu ran 3 pozycje asortymentowe..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  Ważny dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych materiałów do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych na terenie RP zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych : deklaracja zgodności wyrobu medycznego lub świadectwo dopuszczenia wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE - w zależności od klasy wyrobu medycznego, karty techniczne gotowych, sterylnych wyrobów potwierdzające zgodność z normą PN EN 13795 1-3.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.gorlice.ibd.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice Biuro Zamówień Publicznych (Budynek Działu Technicznego).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice Biuro Zamówień Publicznych (Budynek Działu Technicznego) lub Sekretariat Szpitala.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Jałowy zestaw serwet do operacji brzuszno kroczowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowy zestaw serwet do operacji brzuszno kroczowych 80 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Jałowy zestaw serwet operacyjnych do operacji na kolanie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowy zestaw serwet operacyjnych do operacji na kolanie 150 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Jałowy zestaw serwet do operacji na biodrze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowy zestaw serwet do operacji na biodrze 220 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Jałowa serweta do operacji na dłoni i stopie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowa serweta do operacji na dłoni i stopie 100 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Jałowy zestaw serwet uniwersalnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowy zestaw serwet uniwersalnych 1500 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Jałowy zestaw serwet do operacji ginekologicznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowy zestaw serwet do operacji ginekologicznych 120 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Jałowa serweta do operacji z otworem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowa serweta do operacji z otworem poz.1 -150 szt., poz. 2- 3000 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Jałowa serweta na stolik Mayo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowa serweta na stolik Mayo 270 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Jałowa serweta.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jałowa serweta łącznie poz.1- 500 szt, poz.2 -400 szt., poz 3 -500 szt., poz. 4 -100 szt., poz.5 -2500 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy 6500 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
ręcznik celulozowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ręcznik celulozowy 3000 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej krwi i drenażu ran.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej krwi i drenażu ran poz. 1 80 szt., poz. 2 80 szt., poz 3. 50 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3, 33.14.11.16-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Gorlice: dostawa jałowych zestawów serwet operacyjnych jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 227939 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 194319 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3553317, faks 018 3553315.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa jałowych zestawów serwet operacyjnych jednorazowego użytku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Jałowy zestaw serwet do operacji brzuszno kroczowych 80 szt. Pakiet nr 2 Jałowy zestaw serwet operacyjnych do operacji na kolanie 150 szt.Pakiet nr 3: Jałowy zestaw serwet do operacji na biodrze 220 szt. Pakiet nr 4: Serweta do operacji na dłoni lub kolanie 100 szt. Pakiet nr 5: Jałowy zestaw serwet uniwersalnych 1500 szt. Pakiet nr 6: Jałowy zestaw serwet do operacji ginekologicznych 120 szt. Pakiet nr 7: Jałowa serweta do operacji z otworem 3150 szt. Pakiet nr 8: Jałowa serweta na stolik Mayo 270 szt. Pakiet nr 9: Jałowa serweta łącznie 4000 szt. Pakiet nr 10: Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy 6500 szt. Pakiet nr 11:Ręcznik celulozowy 3000 szt. Pakiet nr 12:Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej krwi i drenażu ran 3 pozycje asortymentowe.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.14.11.14-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Jałowy zestaw serwet do operacji brzuszno kroczowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5753,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3888,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3888,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4585,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Jałowy zestaw serwet operacyjnych do operacji na kolanie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5946,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6713,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  6713,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7938,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Jałowy zestaw serwet do operacji na biodrze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10719,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14018,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  14018,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14531,61


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Jałowa serweta do operacji na dłoni lub stopie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-akcyjna, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1877,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2802,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2802,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2970,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Jałowy zestaw serwet uniwersalnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39835,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48583,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  48583,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50222,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Jałowa serweta do operacji z otworem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMAN Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3843,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3573,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  3573,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4171,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Jałowa serweta na stolik Mayo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1220,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1271,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  1271,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1458,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Jałowa serweta


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10184,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6381,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  6381,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6381,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47676,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55809,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  55809,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78624,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
ręcznik celulozowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4388,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3078,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3078,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4989,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: bzp@szpital.gorlice.pl
tel: +48183553317
fax: +48183553307
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19431920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital.gorlice.ibd.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice Biuro Zamówień Publicznych (Budynek Działu Technicznego)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141116-6 Zestawy opatrunkowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Jałowy zestaw serwet do operacji brzuszno kroczowych JKT wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-25 3 888,00
Jałowy zestaw serwet operacyjnych do operacji na kolanie PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-25 6 713,00
Jałowy zestaw serwet do operacji na biodrze JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-25 14 018,00
Jałowa serweta do operacji na dłoni lub stopie SKAMEX Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-akcyjna
Łódź
2011-08-25 2 802,00
Jałowy zestaw serwet uniwersalnych JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-08-25 48 583,00
Jałowa serweta do operacji z otworem PAUL HARTMAN Polska sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-25 3 573,00
Jałowa serweta na stolik Mayo PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-25 1 271,00
Jałowa serweta PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-25 6 381,00
Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-08-25 55 809,00
ręcznik celulozowy RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-08-25 3 078,00