Białystok: Dostawa sprzętu medycznego


Numer ogłoszenia: 197085 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku , ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, faks 085 746 88 80.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.usk.bialystok.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: sprzętu fotograficznego oraz wideo do dokumentacji urazów i przebiegu operacji, lup okularowych, systemu do podnoszenia i transportu chorych po ciężkich urazach, zestawu narzędzi chirurgicznych, zestawu narzędzi endoskopowych do operacji kręgosłupa do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 38.65.00.00-6, 33.19.26.00-8, 33.16.80.00-5, 33.16.90.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 5 840,00 PLN (5 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości: Pakiet nr 1 - 480,00 PLN, Pakiet nr 2 - 160,00 PLN, Pakiet nr 3 - 4 100,00 PLN, Pakiet nr 4 - 550,00 PLN, Pakiet nr 5 - 550,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, - bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych, - oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Z treści gwarancji lub poręczeń wadialnych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na rachunek bankowy zamawiającego) kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w przewidzianych w ustawie okolicznościach zatrzymania wadium. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści gwarancji lub poręczeń jakichkolwiek postanowień ograniczających Zamawiającemu wypłacenie należnej kwoty wadium. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, nr konta: 49 1020 1332 0000 1902 0649 0694 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 21.09.2012 r. do godz. 10:00. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wiążąca jest data i godzina uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia (zgodnie z rozdziałem IX pkt 1 SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca winien załączyć do oferty: a) dokumenty, na podstawie których wprowadzono do obrotu i używania wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, Nr 107, poz. 679), b) oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załącznikach nr 1.1.-1.5. do SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru. Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone Załącznikach nr 1.1.-1.5. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny określonej w umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej. Zmiana taka wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy, uzgodnionego i podpisanego przez obie Strony - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności na zasadach uzgodnionych przez obie strony umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.usk.bialystok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zakup przedmiotu zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. Utworzenie Centrum Urazów Wielonarządowych w USK w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Sprzęt fotograficzny oraz wideo do dokumentacji urazów i przebiegu operacji.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzęt fotograficzny oraz wideo do dokumentacji urazów i przebiegu operacji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.65.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 56.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Lupy okularowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lupy okularowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 56.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
System do podnoszenia i transportu chorych po ciężkich urazach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  System do podnoszenia i transportu chorych po ciężkich urazach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.19.26.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 56.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zestaw narzędzi chirurgicznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw narzędzi chirurgicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.16.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 56.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zestaw narzędzi endoskopowych do operacji kręgosłupa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw narzędzi endoskopowych do operacji kręgosłupa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.16.80.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 56.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 357510 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
197085 - 2012 data 13.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, fax. 085 746 88 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 21.09.2012 r. do godz. 10:00..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 25.09.2012 r. do godz. 10:00..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 10:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00.


Numer ogłoszenia: 357516 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
197085 - 2012 data 13.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, fax. 085 746 88 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 21.09.2012 r. do godz. 10:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 25.09.2012 r. do godz. 10:00.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 10:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00.


Białystok: Dostawa sprzętu medycznego


Numer ogłoszenia: 245481 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 197085 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, faks 085 746 88 80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: sprzętu fotograficznego oraz wideo do dokumentacji urazów i przebiegu operacji, lup okularowych, systemu do podnoszenia i transportu chorych po ciężkich urazach, zestawu narzędzi chirurgicznych, zestawu narzędzi endoskopowych do operacji kręgosłupa do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 38.65.00.00-6, 33.19.26.00-8, 33.16.80.00-5, 33.16.90.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zakup przedmiotu zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. Utworzenie Centrum Urazów Wielonarządowych w USK w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Lupy okularowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polymed Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 03-101 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5555,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4240,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4240,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
System do podnoszenia i transportu chorych po ciężkich urazach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 160185,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  127227,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  127227,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  127227,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zestaw narzędzi chirurgicznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18518,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18506,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  18506,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18506,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zestaw narzędzi endoskopowych do operacji kręgosłupa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medim Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18518,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17238,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  17238,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17238,59


 • Waluta:
  PLN.

Adres: M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@poczta-usk.pl
tel: 85 831 83 88
fax: 85 831 86 91
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 19708520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 56 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.usk.bialystok.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, budynek Administracji, pokój nr 28
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
33192600-8 Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Lupy okularowe Polymed Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2012-11-20 4 240,00
System do podnoszenia i transportu chorych po ciężkich urazach RMD Sp. z o. o.
Milanówek
2012-11-20 127 227,00
Zestaw narzędzi chirurgicznych Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2012-11-20 18 506,00
Zestaw narzędzi endoskopowych do operacji kręgosłupa Medim Sp. z o. o.
Piaseczno
2012-11-20 17 238,00