Łódź: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PAPIERU KREPOWANEGO


Numer ogłoszenia: 206909 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego , ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. (0-42) 2563604, faks (042) 2563609.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.radlinski.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PAPIERU KREPOWANEGO.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PAPIERU KREPOWANEGO dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części (pakietów) przedmiotu zamówienia. UWAGA! Oferta na dany pakiet musi obejmować wszystkie pozycje pakietu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 14.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.1) ppkt 2 SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp Zamawiający dokonana oceny czy: Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. czy wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - co najmniej dwa zamówienia na dostawy związane z przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania; - na podstawie dokumentów, o którym mowa w Rozdz. VI pkt 1.1. 1) SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.1) ppkt 2 SIWZ;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.1) ppkt 2 SIWZ;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.1) ppkt 2 SIWZ;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) dokumenty zawierające dane techniczne, pozwalające na zweryfikowanie zgodności oferowanych produktów z wymogami Zamawiającego, np. oryginalne instrukcje obsługi, katalogi lub ich części, ulotki informacyjne, zdjęcia, foldery (materiały handlowe); 2) oświadczenie - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby dopuszczone są do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.), tj. posiadają, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, następujące dokumenty: a) Certyfikat CE i/lub Deklarację zgodności, b) dokument potwierdzający zgłoszenie i/lub wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania (dotyczy wyrobów objętych obowiązkiem zgłoszenia/wpisu do ww. rejestru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) UWAGA! Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane w przetargu wyroby nie wymagają posiadania któregoś z ww. dokumentów - Wykonawca składa stosowne oświadczenie z zaznaczeniem, którego Pakietu i pozycji ono dotyczy.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 do SIWZ (druk OFERTA), Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian w umowie, które wraz z warunkami dokonania tych zmian wskazał w paragrafie 10 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) o następującym brzmieniu: 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku: a. zmiany organizacyjnej Udzielającego zamówienia istotnej z punktu widzenia realizacji umowy, b. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, c. zmiany adresu siedziby Udzielającego zamówienia oraz Przyjmującego zamówienie. 2. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zmiana cen może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wyniku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy za zgodą Zamawiającego lub w przypadku kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 4. Ponadto strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiednich równoważnych wyrobów objętych umową przy zachowaniu ich parametrów techniczno-jakościowych oraz dotychczasowych cen; 2) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta przy czym zmiana cen jednostkowych za opakowanie handlowe odbywa się z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, przy jednoczesnym zachowaniu ceny jednostkowej za sztukę; 3) ustawowej zmiany podatku VAT, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego i wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.radlinski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, budynek administracji, pokój zamówień publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, budynek administracji, sekretariat Dyrektora.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kompresy gazowe, zestawy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  opaski, podkłady - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kompresy, gaza, wata - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  gąbki żelowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  opatrunki - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  gąbki opatrunkowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  rękawy opatrunkowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zestawy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet nr 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  plastry - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet nr 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  prześcieradła jednorazowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet nr 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  podkłady - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet nr 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  pokrycie na stół operacyjny - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet nr 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  majtki jednorazowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet nr 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  papier krepowany.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 211819 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
206909 - 2011 data 29.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. (0-42) 2563604, fax. (042) 2563609.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  08.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, budynek administracji, sekretariat Dyrektora..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  09.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, budynek administracji, sekretariat Dyrektora..


Łódź: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PAPIERU KREPOWANEGO


Numer ogłoszenia: 248037 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 206909 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. (0-42) 2563604, faks (042) 2563609.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PAPIERU KREPOWANEGO.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PAPIERU KREPOWANEGO dla potrzeb WCOiRNR w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach określony został w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MaiMed Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23301,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28635,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  28635,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33644,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17601,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19549,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  19549,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24383,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14720,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20365,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  20365,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21233,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 704,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  760,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  760,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  760,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90145,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98493,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  98493,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98493,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3085,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  3085,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3085,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5119,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  5119,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5119,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Informer Med Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1890,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3240,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3888,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zampubl@wcoirnr.lodz.pl
tel: (0-42) 2563604
fax: (042) 2563609
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20690920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 14
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.radlinski.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75, 91-002 Łódź, budynek administracji, pokój zamówień publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 MaiMed Polska Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry
2011-09-16 28 635,00
Pakiet nr 2 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2011-09-16 19 549,00
Pakiet nr 3 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-09-16 20 365,00
Pakiet nr 7 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2011-09-16 760,00
Pakiet nr 8 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-09-16 98 493,00
Pakiet nr 10 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2011-09-16 3 085,00
Pakiet nr 12 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-09-16 5 119,00
Pakiet nr 14 Informer Med Sp. z o.o.
Poznań
2011-09-16 3 240,00