TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 212509-2011
PD Data publikacji 07/07/2011
OJ Dz.U. S 128
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 04/07/2011
DT Termin 08/08/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) www.unipress.waw.pl

07/07/2011    S128    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

PL-Warszawa: Roboty budowlane

2011/S 128-212509

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37
Kontaktowy: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, sekretariat
Do wiadomości: lech Jacyna
01-142 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226323628
E-mail: ljacyna@unipress.waw.pl
Faks +48 226324218

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.unipress.waw.pl

Adres profilu nabywcy http://www.unipress.waw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Inne naukowo-badawcze
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg ograniczony na roboty budowlane. Wykonanie, przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie:„ Przebudowa istniejącego Budynku Nowych Technologii I Instytutu Wysokich Ciśnień PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie, działki ewidencyjne o numerach 83 i 84/2, obręb 60610”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Inwestycja będzie realizowana w budynku zlokalizowanym przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98, o powierzchni łącznej około 5 000 m2. Przebudowa i modernizacje obejmą c-a 2 400 m2.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przetarg ograniczony na roboty budowlane. Wykonanie, przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie:
„ Przebudowa istniejącego Budynku Nowych Technologii I Instytutu Wysokich Ciśnień PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie, działki ewidencyjne o numerach 83 i 84/2, obręb 60610”.
Inwestycja będzie realizowana w budynku przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 o powierzchni łącznej około 5 000 m2. Przebudowa i modernizacje obejmą c-a 2 400 m2.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie specjalistycznych laboratoriów i pomieszczeń pomocniczych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania.
Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 351/N/09 z dnia 27.11.2009 zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na przebudowę budynku zlokalizowanego w Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie.
(Decyzja Nr 351/N/09 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27.11.2009, Znak:UD-XVII-WAB-GZA-7353-63-1-09 oraz UD-XVII-WOM-KO/54121/09 o pozwoleniu na budowę dla Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 29/37).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający wymaga wniesienia Wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), na rachunek bankowy w BANK PEKAO S.A.V/O Warszawa. Adres banku: 00-950 Warszawa; Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta: 35 1240 1066 1111 0000 0006 2372, SWIFT: PKO PPLPW IBAN: PL35 1240 1066 1111 0000 0006 2372.
Z adnotacją (Program CePT / Cezamat).
Zgodnie z Art. 45 ust. 6 wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniężnej - przelewem; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I).
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(Wykonawca przedłoży na tę okoliczność stosowne oświadczenie).
2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
(Wnioskodawca przedłoży wykaz osób i dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z art. 12 ust. 7 w związku z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), tj. dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1995 r. są to uprawnienia budowlane lub zaświadczenie o wpisie lub decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dla osób które uzyskały uprawnienia budowlane po 1995 r. są to zaświadczenie o wpisie lub decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla każdej z osób wymienionych w wykazie.
Dotyczy to przede wszystkim osób wyszczególnionych w pkt.a,b i c.
a) osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
(Wykonawca przedłoży na tę okoliczność stosowne oświadczenie).
Zamawiający oceni warunki udziału w postępowaniu na zasadzie TAK/NIE (spełnia/nie spełnia).
Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu II).
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa wymagane przepisami prawa dokumenty,
(Podstawa prawna - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz.U. Nr 226 poz.1817), a w szczególności:
Wykonawcy z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
Wymagany dokument:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.a)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust 1)
b)Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. Prawo zamówień publicznych.
(art. 24 ust 1 ustawy Pzp).
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) Dwa zrealizowane obiekty, o wartości wykonanych prac budowlanych, każdy co najmniej 10 000 000 PLN netto.
b) Dwa niezależne obiekty, w których wnioskodawca wykonał pomieszczenia laboratoryjne typu cleanroom. Łączna powierzchnia wykonanych clanroomów, o klasie czystości 1000 (1000 pyłków - o wielkości > 0,5 mikrometrów na stopę sześcienną wg klasyfikacji US FED STD 209E Cleanroom Standards), wynosi minimum 200 m2.
7. Wykaz z okresu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanych obiektów, ich powierzchni laboratoryjnej oraz kubatury, daty wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
8. Wykaz osób i dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane
9. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę minimum 30 000 000 PLN.
10. Sprawozdanie finansowe lub inny dokument określający obroty, zobowiązania, należności –za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe.
11. Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 3 lat przed złożeniem oferty.
Wykonawcy z siedzibą poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. a)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust 1)
b) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. Prawo zamówień publicznych.(art. 24 ust 1 Ustawy Pzp)
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) Dwa zrealizowane obiekty, o wartości wykonanych prac budowlanych, każdy co najmniej 10 000 000 PLN netto.
b) Dwa niezależne obiekty, w których wnioskodawca wykonał pomieszczenia laboratoryjne typu cleanroom. Łączna powierzchnia wykonanych clanroomów, o klasie czystości 1 000 (1000 pyłków - o wielkości > 0,5 mikrometrów na stopę sześcienną wg klasyfikacji US FED STD 209E Cleanroom Standards), wynosi minimum 200 m2.
7.Wykaz z okresu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanych obiektów, ich powierzchni laboratoryjnej oraz kubatury, daty wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
8.Wykaz osób i dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane
9. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę minimum 30 000 000 złotych.
10. Sprawozdanie finansowe lub inny dokument określający obroty, zobowiązania, należności –za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe.
11. Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 3 lat przed złożeniem oferty.
Jeśli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.
Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę minimum 30 000 000 PLN.
(Wykonawca przedłoży na tę okoliczność polisę lub stosowny dokument).
III.2.3)Zdolność techniczna
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Na tę okoliczność wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) Dwa zrealizowane obiekty, o wartości wykonanych prac budowlanych, każdy co najmniej 10 000 000 PLN netto.
b) Dwa niezależne obiekty, w których wnioskodawca wykonał pomieszczenia laboratoryjne typu cleanroom.
Łączna powierzchnia wykonanych clanroomów, o klasie czystości 1000 (1000 pyłków - o wielkości > 0,5 mikrometrów na stopę sześcienną wg klasyfikacji US FED STD 209E Cleanroom Standards), wynosi minimum 200 m2.
Wykonawca przedłoży w tym celu wykaz wykonanych obiektów i powierzchni laboratoryjnej oraz kubatury, daty wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Na tę okoliczność wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) Dwa zrealizowane obiekty, o wartości wykonanych prac budowlanych, każdy co najmniej 10 000 000 PLN netto. b) Dwa niezależne obiekty, w których wnioskodawca wykonał pomieszczenia laboratoryjne typu cleanroom. Łączna powierzchnia wykonanych clanroomów, o klasie czystości 1000 (1000 pyłków - o wielkości > 0,5 mikrometrów na stopę sześcienną wg klasyfikacji US FED STD 209E Cleanroom Standards), wynosi minimum 200 m2. Klasyfikacja klas czystości używanych w przetargu US FED STD 209E Cleanroom Standards Class maximum particles/ft³ ISO equivalent ≥0.1 μm ≥0.2 μm ≥0.3 μm ≥0.5 μm ≥5 μm 1 35 7 3 1 ISO 3 10 350 75 30 10 ISO 4 100 750 300 100 ISO 5 1,000 1,000 7 ISO 6 10,000 10,000 70 ISO 7 100,000 100,000 700 ISO 8 Podstawą udziału w I etapie procedury przetargowej jest złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 51 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoni spośród wnioskodawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 5 wnioskodawców, do których wyśle stosowne zaproszenia do składania ofert. a) Jeżeli liczba wnioskodawców, którzy spełniają warunki udziału będzie mniejsza niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wnioskodawców spełniających te warunki. b) O ile wyżej wymienione warunki spełni więcej niż 5 wnioskodawców, zamawiający przeprowadzi dogrywkę punktową. Zakwalifikowanie wnioskodawców do II etapu, w ramach dogrywki nastąpi na podstawie następujących kryteriów: Za realizację cleanroomów, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wnioskodawca uzyska punkty kwalifikacyjne według następujących kryteriów. (1) cleanroom o klasie czystości do 100 pyłków – o powierzchni co najmniej 20 m2 - 10 punktów. (2) cleanroom o klasie czystości do 1000 pyłków – o powierzchni co najmniej 200 m2 - 5 punktów. Do przetargu zalicza się nie więcej niż 4 zrealizowane cleanroomy. Maksymalna liczba punktów do uzyskania -40. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez innych wykonawców zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby wykonawców uczestniczących w II etapie przetargu.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-03/06/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.8.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Źródła finansowania:
Środki uzyskane przez IWC PAN na realizację Projektów CePT i CEZAMAT w zakresie budowy specjalistycznych laboratoriów.
Projekt CePT jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2: „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych” i stanowi duży indywidualny projekt kluczowy w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.7.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31.7.2006 r.
Projekt CEZAMAT jest realizowany w oparciu o Umowę o Dofinansowanie Projektu -.
Nr POIG.02.01.00-14-168/08-03 zawartą w dniu 17.09.2009r. pomiędzy Beneficjentem – PW oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczymi i stanowi duży indywidualny projekt kluczowy w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.7.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31.7.2006 r.).
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - Orezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
4.7.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 228425-2011
PD Data publikacji 21/07/2011
OJ Dz.U. S 138
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 18/07/2011
DT Termin 08/08/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
RC Kod NUTS PL127

21/07/2011    S138    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

PL-Warszawa: Roboty budowlane

2011/S 138-228425

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, sekretariat, attn: lech Jacyna, POLSKA-01-142Warszawa. Tel. +48 226323628. E-mail: ljacyna@unipress.waw.pl. Fax +48 226324218.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.7.2011, 2011/S 128-212509)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000

Roboty budowlane.

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Wykonawcy z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

Wymagany dokument:

11. Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 3 lat przed złożeniem oferty.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Wykonawcy z siedzibą poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej:

11. Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 3 lat przed złożeniem oferty.

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Wykonawcy z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

Wymagany dokument:

11. Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 3 miesięcy przed złożeniem oferty.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Wykonawcy z siedzibą poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej:

11. Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 3 miesięcy przed złożeniem oferty.

Inne dodatkowe informacje

Sprostowanie nie wpłynie na termin składania wniosków. Termin - 8.8.2011, godz.- 9:00.


TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 357088-2011
PD Data publikacji 16/11/2011
OJ Dz.U. S 220
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/11/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) www.unipress.waw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/11/2011    S220    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

PL-Warszawa: Roboty budowlane

2011/S 220-357088

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37
Punkt kontaktowy: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, sekretariat
Osoba do kontaktów: Lech Jacyna
01-142 Warszawa
Polska
Tel.: +48 226323628
E-mail: ljacyna@unipress.waw.pl
Faks: +48 226324218

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.unipress.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.unipress.waw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: naukowo-badawcze
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przetarg ograniczony na roboty budowlane. Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa istniejącego Budynku Nowych Technologii I Instytutu Wysokich Ciśnień PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie, działki ewidencyjne o numerach 83 i 84/2, obręb 60610”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 98, działki ewidencyjne o numerach 83 i 84/2, obręb 60610”.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych pomieszczeń laboratoryjnych dostosowanych do zainstalowania w nich aparatury badawczej (technologie półprzewodnikowe i z zakresu inżynierii materiałowej) i pracowni naukowych, oraz przebudowa części pomieszczeń w istniejącym budynku Nowych Technologii I przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie. Przebudowie podlega część pomieszczeń piwnicy, parteru i piętra 1. Przedmiotem zamówienia jest także aranżacja całej dotychczas niezagospodarowanej powierzchni piętra 2 i 3.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 752 487,51 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-03/06/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 128-212509 z dnia 7.7.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP-03/06/2011
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AMP Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
02-972 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 500 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 9 752 487,51 i najwyższa oferta 13 909 657,00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Zamówienie zostało zrealizowane w wyniku przeprowadzonego przetargu ograniczonego nr ZP-03/06/2011. Podstawa prawna art. 47 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
2. Źródło finansowania zamówienia: projekt Cept i Czamat.
a). Projekt CePT – powierzchnia 749,84 m2 – 31,5 % powierzchni projektowanej.
Projekt CePT jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Nr umowy POIG.02.02.00-14-024/08, priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2: „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych” i stanowi duży indywidualny projekt kluczowy w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.7.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności;
b). Projekt CEZAMAT – powierzchnia 1 629,25 m2 – 68,5 % powierzchni projektowanej.
Projekt CEZAMAT jest realizowany w oparciu o Umowę o Dofinansowanie Projektu Nr POIG.02.01.00-14-168/08 zawartą w dniu 17.9.2009 r. pomiędzy Beneficjentem – Politechniką Warszawską oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym i stanowi duży indywidualny projekt kluczowy w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.7.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210 z dnia 31.7.2006 r.).
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.11.2011

Adres: ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ljacyna@unipress.waw.pl
tel: +48 226323628
fax: +48 226324218
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21250920111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 15 miesięcy
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.unipress.waw.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie Nr 5 Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Jarosławiu z/s w Żurawicy. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2011-11-14 0,00