Rzeszów: Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków.


Numer ogłoszenia: 217264 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc , ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8611421 w. 380, faks 017 861 14 29.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szgichp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie Wykonawca spełnia albo nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie Wykonawca spełnia albo nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie Wykonawca spełnia albo nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie Wykonawca spełnia albo nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie Wykonawca spełnia albo nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Oświadczenie, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 2. Oświadczenie iż oferowane wyroby posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie kraju i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania: a) dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 107 poz. 679 ze zm.) i posiadają deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności, potwierdzający spełnienie wymagań, wydany przez jednostkę notyfikowaną - jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów; b) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę . 2. Formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (dla każdego zaoferowanego zadania). 3. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 1.2 rozdziału VII SIWZ.(jeżeli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szgichp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rycerska 2 35-241 Rzeszów Zamówienia Publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrektora Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rycerska 2 35-241 Rzeszów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obłożenie pola operacyjnego, serwety operacyjne , maski chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy higieniczne nieprzemakalne, jednorazowe koszule dla pacjenta, czepki chirurgiczne, jednorazowa pościel.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  serwety, podkład, śliniaki, pieluchomajtki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  folia operacyjna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kompresy, opatrunki, wata, gaza, lignina, opaski.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  plastry, opatrunki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maska chirurgiczna pochłaniająca dym.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Rzeszów: Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków


Numer ogłoszenia: 269490 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 217264 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8611421 w. 380, faks 017 861 14 29.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie numer 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115913,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  115913,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115913,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie numer 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO - CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31713,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  31713,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80903,21


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie numer 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23776,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  23776,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23776,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie numer 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8505,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie numer 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44297,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  44297,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44297,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie numer 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22211,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  22211,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22211,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie numer 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 02-234 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6156,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6156,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6156,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rycerska, 35-241 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@szgichp.pl
tel: 017 8611421 w. 380
fax: 017 861 14 29
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21726420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szgichp.pl
Informacja dostępna pod: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rycerska 2 35-241 Rzeszów Zamówienia Publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie numer 1 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2011-09-01 115 913,00
Zadanie numer 2 EURO - CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.
Sochaczew
2011-09-01 31 713,00
Zadanie numer 3 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2011-09-01 23 776,00
Zadanie numer 4 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A
Toruń
2011-09-01 2 700,00
Zadanie numer 5 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2011-09-01 44 297,00
Zadanie numer 6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o
Pabianice
2011-09-01 22 211,00
Zadanie numer 7 RMD Sp. z o.o.,
Milanówek
2011-09-01 6 156,00