TI Tytuł PL-Zgierz: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 219667-2011
PD Data publikacji 13/07/2011
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość ZGIERZ
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 11/07/2011
DT Termin 24/08/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141200 - Cewniki
33141310 - Strzykawki
33141320 - Igły medyczne
33141620 - Zestawy medyczne
33141640 - Dreny
33141642 - Akcesoria do drenażu
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141200 - Cewniki
33141310 - Strzykawki
33141320 - Igły medyczne
33141620 - Zestawy medyczne
33141640 - Dreny
33141642 - Akcesoria do drenażu
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.zgierz.pl

13/07/2011    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Zgierz: Urządzenia medyczne

2011/S 132-219667

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
Do wiadomości: Tomasz Czerwinski - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel. +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Faks +48 427144530

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.zgierz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Ul. Parzęczewska 35
Do wiadomości: Mirosława Olejniczak - Przełożona Pielęgniarek Szpitala
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel. +48 427144284

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innego drobnego asortymentu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Cuire w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 37 części.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innego drobnego asortymentu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 37 części, określone kodami CPV: 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.14.12.00-2, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.16.42-2, 33.14.16.20-2, 33.14.16.40-8, 33.19.80.00-4. Przedmiot zamówienia obejmuje 37 części z czego:
— część 1 - obejmuje 1 pozycję,
— część 2 - obejmuje 2 pozycje,
— część 3 - obejmuje 1 pozycję,
— część 4 - obejmuje 3 pozycje, w tym poz. 1 zawiera dwa rozmiary,
— część 5 - obejmuje 1 pozycję,
— część 6 - obejmuje 1 pozycję,
— część 7 - obejmuje 1 pozycję,
— część 8 - obejmuje 1 pozycję,
— część 9 - obejmuje 2 pozycje,
— część 10 - obejmuje 1 pozycję,
— część 11 - obejmuje 1 pozycję,
— część 12 - obejmuje 1 pozycję,
— część 13 - obejmuje 1 pozycję,
— część 14 - obejmuje 1 pozycję,
— część 15 - obejmuje 1 pozycję,
— część 16 - obejmuje 1 pozycję,
— część 17 - obejmuje 1 pozycję,
— część 18 - obejmuje 1 pozycję,
— część 19 - obejmuje 1 pozycję,
— część 20 - obejmuje 1 pozycję,
— część 21 - obejmuje 1 pozycję,
— część 22 - obejmuje 1 pozycję,
— część 23 - obejmuje 1 pozycję,
— część 24 - obejmuje 1 pozycję,
— część 25 - obejmuje 1 pozycję,
— część 26 - obejmuje 1 pozycję,
— część 27 - obejmuje 1 pozycję,
— część 28 - obejmuje 1 pozycję,
— część 29 - obejmuje 12 pozycji,
— część 30 - obejmuje 2 pozycje,
— część 31 - obejmuje 5 pozycji,
— część 32 - obejmuje 5 pozycji,
— część 33 - obejmuje 6 pozycji,
— część 34 - obejmuje 6 pozycji,
— część 35 - obejmuje 6 pozycji,
— część 36 - obejmuje 6 pozycji,
— część 37 - obejmuje 12 pozycji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamówienie powyżej 193 tysięcy euro.
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA część 1
1)KRÓTKI OPIS
Szczotki do probówek.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 1 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA część 2
1)KRÓTKI OPIS
Gruszki gumowe.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 2 obejmuje 2 pozycje asortymentowe.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA część 3
1)KRÓTKI OPIS
Cewniki do usuwania kamienia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 3 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA część 4
1)KRÓTKI OPIS
Filtry do inkubatorów.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 4 obejmuje 3 pozycje asortymentowe, w tym poz. 1 zawiera dwa rozmiary.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA część 5
1)KRÓTKI OPIS
Cewniki zewnętrzne (kapturki).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 5 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA część 6
1)KRÓTKI OPIS
Narzędzia chirurgiczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 6 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA część 7
1)KRÓTKI OPIS
Bakteria filtr.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 7 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA część 8
1)KRÓTKI OPIS
Zestawy do płukania.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 8 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA część 9
1)KRÓTKI OPIS
Osprzęt do myjni automatycznej CYW-100 CHOYANG.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 9 obejmuje 2 pozycje asortymentowe.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA część 10
1)KRÓTKI OPIS
Igły do punkcji zatoki Douglasa.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 10 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA część 11
1)KRÓTKI OPIS
Czujniki do pomiaru dwutlenku węgla w drogach oddechowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 11 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA część 12
1)KRÓTKI OPIS
Ustniki do alkotestu.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 12 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA część 13
1)KRÓTKI OPIS
Ustniki do alkotestu.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 13 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA część 14
1)KRÓTKI OPIS
Elektrody do ECG.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 14 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA część 15
1)KRÓTKI OPIS
Końcówka do Cusa.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 15 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA część 16
1)KRÓTKI OPIS
Nożyczki „Bush”.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 16 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA część 17
1)KRÓTKI OPIS
Opaska mosznowa.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 17 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA część 18
1)KRÓTKI OPIS
Osłonki do termometru.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 18 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA częśc 19
1)KRÓTKI OPIS
Żele.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 19 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA część 20
1)KRÓTKI OPIS
Jednorazowe nakładki na sedes.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 20 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA część 21
1)KRÓTKI OPIS
Papierki do podbródków.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 21 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA część 22
1)KRÓTKI OPIS
Myjki do toalety ciała pacjenta.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 22 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA część 23
1)KRÓTKI OPIS
Czepek do mycia głowy pacjenta.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 23 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA część 24
1)KRÓTKI OPIS
Cewnik pernamentny.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 24 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA część 25
1)KRÓTKI OPIS
Dren brzuszny 22F.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 25 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA część 26
1)KRÓTKI OPIS
Dren brzuszny 26F.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 26 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 27 NAZWA część 27
1)KRÓTKI OPIS
Zgłębniki.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 27 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 28 NAZWA część 28
1)KRÓTKI OPIS
Podkłady.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 28 obejmuje 1 pozycję asortymentową.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 29 NAZWA część 29
1)KRÓTKI OPIS
Sprzęt jednorazowego użytku do prowadzenia leczenia nerkozastępczego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 29 obejmuje 12 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 30 NAZWA część 30
1)KRÓTKI OPIS
Wkład do strzykawki automatycznej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 30 obejmuje 2 pozycje asortymentowe.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 31 NAZWA część 31
1)KRÓTKI OPIS
Narzędzia chirurgiczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 31 obejmuje 5 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 32 NAZWA część 32
1)KRÓTKI OPIS
Elektrody jednobolcowe do aparatu firmy Olympus CH 26.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 32 obejmuje 5 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 33 NAZWA część 33
1)KRÓTKI OPIS
Elektrody jednobolcowe do aparatu firmy Storz 26CH.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 33 obejmuje 6 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 34 NAZWA część 34
1)KRÓTKI OPIS
Elektrody dwubolcowe do aparatu firmy Storz 27CH.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 34 obejmuje 6 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 35 NAZWA część 35
1)KRÓTKI OPIS
Elektrody dwubolcowe do aparatu firmy Storz 24CH.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 35 obejmuje 6 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 36 NAZWA część 36
1)KRÓTKI OPIS
Jednorazowe, stalowe, sterylne narzędzia chirurgiczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 36 obejmuje 6 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 37 NAZWA częśc 37
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw chirurgiczny z jednorazowymi narzędziami stalowymi i materiałem opatrunkowym.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 37 obejmuje 12 pozycji asortymentowych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Wadium na całość zamówienia - 46 501,00 PLN (czterdzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych)
Część 1 – nie dotyczy.
Część 2 – nie dotyczy.
Część 3 – 184,00 PLN.
Część 4 – 210,00 PLN.
Część 5 – nie dotyczy.
Część 6 – 128,00 PLN.
Część 7 – 900,00 PLN.
Część 8 – 162,00 PLN.
Część 9 – nie dotyczy.
Część 10 – 150,00 PLN.
Część 11 – 3 120,00 PLN.
Część 12 – 528,00 PLN.
Część 13 – 462,00 PLN.
Część 14 – nie dotyczy.
Część 15 – 2 580,00 PLN.
Część 16 – nie dotyczy.
Część 17 – 450,00 PLN.
Część 18 – 136,00 PLN.
Część 19 – nie dotyczy.
Część 20 – 336,00 PLN.
Część 21 – nie dotyczy.
Część 22 – nie dotyczy.
Część 23 – 104,00 PLN.
Część 24 – 192,00 PLN.
Część 25 – nie dotyczy.
Część 26 – nie dotyczy.
Część 27 – 324,00 PLN.
Część 28 – nie dotyczy.
Część 29 – 28 700,00 PLN.
Część 30 – 2 940,00 PLN.
Część 31 – 430,00 PLN.
Część 32 – 1 280,00 PLN.
Część 33 – 885,00 PLN.
Część 34 – 885,00 PLN.
Część 35 - 895,00 PLN.
Część 36 - 270,00 PLN.
Część 37 - 250,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione do dnia 24.8.2011 r. do godz. 10.30.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto:
Kredyt Bank S.A. II/ Oddział Łódź 11 1500 1546 1215 4002 8272 0000.
Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto.
Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy PZP.
5. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy PZP.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. wykażą się realizacją dostaw wyrobów medycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż cena oferty brutto (w przypadku złożenia oferty na kilka części wymóg dotyczy części o najwyższej cenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego że dostawy wyszczególnione w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 3.
Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj. przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2. SIWZ.
Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.
2. Dokumenty, które należy dołączyć:
— celem potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu,
— celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
— celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
a. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że dostawy wyszczególnione w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie i ich łączna wartość jest nie mniejsza niż cena oferty brutto – Załącznik nr 3 – zgodnie z pkt. 1.2. SIWZ.
b. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, podmioty te przedkładają pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
b. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
e. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.2.1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 -8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 -8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego zamieszkania tych osób.
2.2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2:
1/ ppkt. a, b, c i e - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2/ ppkt. d - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.
2.2.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2.2.2 pkt. 1/ lit. a i c oraz pkt. 2/, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 2.2.2. pkt. 1/ lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.2.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt. 2.2.3. stosuje się odpowiednio.
2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty:
a. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 roku (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
b. Wykaz przekazanych próbek do testowania z zaznaczeniem, których pozycji bądź części dotyczą.
c. W celu dokonania oceny spełnienia wymagań określonych w „Formularzu cenowym” – Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek do wglądu po 1 szt. – opakowanie indywidualne umożliwiające oględziny zaoferowanego asortymentu przed rozpakowaniem.
Uwaga! „Formularz cenowy” określa części i pozycje dla których należy złożyć próbki oraz określa ich ilości.
Próbki do wglądu powinny być zapakowane w oddzielne pudełko opatrzone napisem: „próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku ... – PN/XXXI/2011, określone której pozycji i części dotyczą i dostarczone do dnia 24.8.2011 roku godz. 10.30 tj. terminu składania ofert. Przekazane przez Wykonawcę nieodpłatnie próbki do wglądu będą podlegały zwrotowi na wniosek Wykonawcy i jego koszt.
d. W celu dokonania oceny spełnienia wymagań oraz oceny w kryterium „walory użytkowe”.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek zaproponowanego asortymentu będącego przedmiotem zamówienia do przetestowania - w minimalnej ilości, określonej w „Formularzu cenowym”.
Uwaga! „Formularz cenowy” określa części i pozycje dla których należy złożyć próbki oraz określa ich ilości.
Próbki do testowania powinny być zapakowane w oddzielne pudełko opatrzone napisem: „próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku ... – PN/XXXI/2011, określone której pozycji i części dotyczą i dostarczone do dnia 24.8.2011 roku godz. 10.30 tj. terminu składania ofert. Przekazane przez Wykonawcę nieodpłatnie próbki do przetestowania nie będą podlegały zwrotowi.
2.4. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy winni:
a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy również Spółki cywilnej), zgodnie z wymogami art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych, z póź. zmianami;
b) załączyć dokumenty określone w pkt. 2.2. odpowiednio przez każdy podmiot.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. 1. w cęściach: 3-4,6-7,9,14-16,18,24,27,29-35,36 - cena 100 %; w pozostałych częściach:1-2,5,8,10-13,17,19-23,25-26,28,37 - cena 70 %.. Waga 70
2. 2. walory użytkowe w częściach: 1-2,5,8,10-13,17,19-23,25-26,28,37 - 30 %.. Waga 30
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PN/XXXI/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.8.2011 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.8.2011 - 11:00

Miejsce

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracji, pok. nr 14.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11.7.2011
TI Tytuł PL-Zgierz: Urządzenia medyczne
ND Nr dokumentu 318970-2011
PD Data publikacji 12/10/2011
OJ Dz.U. S 196
TW Miejscowość ZGIERZ
AU Nazwa instytucji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 11/10/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141200 - Cewniki
33141310 - Strzykawki
33141320 - Igły medyczne
33141620 - Zestawy medyczne
33141640 - Dreny
33141642 - Akcesoria do drenażu
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33100000 - Urządzenia medyczne
33140000 - Materiały medyczne
33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141200 - Cewniki
33141310 - Strzykawki
33141320 - Igły medyczne
33141620 - Zestawy medyczne
33141640 - Dreny
33141642 - Akcesoria do drenażu
33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne
IA Adres internetowy (URL) www.szpital.zgierz.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/10/2011    S196    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Zgierz: Urządzenia medyczne

2011/S 196-318970

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
Osoba do kontaktów: Tomasz Czerwinski - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel.: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Faks: +48 427144530

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zgierz.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innego drobnego asortymentu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Cuire w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 37 części.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innego drobnego asortymentu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 37 części, określone kodami CPV: 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.14.12.00-2, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.16.42-2, 33.14.16.20-2, 33.14.16.40-8, 33.19.80.00-4. Przedmiot zamówienia obejmuje 37 części z czego:
— część 1 - obejmuje 1 pozycję,
— część 2 - obejmuje 2 pozycje,
— część 3 - obejmuje 1 pozycję,
— część 4 - obejmuje 3 pozycje, w tym poz. 1 zawiera dwa rozmiary,
— część 5 - obejmuje 1 pozycję,
— część 6 - obejmuje 1 pozycję,
— część 7 - obejmuje 1 pozycję,
— część 8 - obejmuje 1 pozycję,
— część 9 - obejmuje 2 pozycje,
— część 10 - obejmuje 1 pozycję,
— część 11 - obejmuje 1 pozycję,
— część 12 - obejmuje 1 pozycję,
— część 13 - obejmuje 1 pozycję,
— część 14 - obejmuje 1 pozycję,
— część 15 - obejmuje 1 pozycję,
— część 16 - obejmuje 1 pozycję,
— część 17 - obejmuje 1 pozycję,
— część 18 - obejmuje 1 pozycję,
— część 19 - obejmuje 1 pozycję,
— część 20 - obejmuje 1 pozycję,
— część 21 - obejmuje 1 pozycję,
— część 22 - obejmuje 1 pozycję,
— część 23 - obejmuje 1 pozycję,
— część 24 - obejmuje 1 pozycję,
— część 25 - obejmuje 1 pozycję,
— część 26 - obejmuje 1 pozycję,
— część 27 - obejmuje 1 pozycję,
— część 28 - obejmuje 1 pozycję,
— część 29 - obejmuje 12 pozycji,
— część 30 - obejmuje 2 pozycje,
— część 31 - obejmuje 5 pozycji,
— część 32 - obejmuje 5 pozycji,
— część 33 - obejmuje 6 pozycji,
— część 34 - obejmuje 6 pozycji,
— część 35 - obejmuje 6 pozycji,
— część 36 - obejmuje 6 pozycji,
— część 37 - obejmuje 12 pozycji.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33140000, 33141000, 33141200, 33141310, 33141320, 33141642, 33141620, 33141640, 33190000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 181 848,11 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. 1. w częściach: 3-4, 6-7, 9, 14-16, 18, 24, 27, 29-35, 36 - cena 100 %; w pozostałych częściach: 1-2, 5, 8, 10-13, 17, 19-23, 25-26, 28, 37 - cena 70 %.. Waga 70
2. 2. walory użytkowe w częściach: 1-2, 5, 8, 10-13, 17, 19-23, 25-26, 28, 37 - 30 %.. Waga 30
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PN/XXXI/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 132-219667 z dnia 13.7.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3 - Nazwa: Dcewniki do usuwania kamienia.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

COOK Medical Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-078 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 592,67 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Zestawy do płukania.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 748,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 22 - Nazwa: Myjki do toalety ciała pacjenta.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K.A.
{Dane ukryte}
93-121 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 870,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 23 - Nazwa: Czepek do mycia głowy pacjenta.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 936,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 25 - Nazwa: Dren brzuszny 22F.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Balton Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-496 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 680,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 26 - Nazwa: Dren brzuszny 26F.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Balton Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-496 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 360,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 28 - Nazwa: Podkłady.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 235,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 30 - Nazwa: Wkład do strzykawki automatycznej.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ekomed Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
03-918 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 79 315,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 32 - Nazwa: Elektrody jednobolcowe do aparatu firmy OLYMPUS CH 26.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.j.
{Dane ukryte}
96-200 Rawa Mazowiecka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 045,52 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 33 - Nazwa: Elektrody jednobolcowe do aparatu firmy STORZ 26CH.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.j.
{Dane ukryte}
96-200 Rawa Mazowiecka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 513,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 36 - Nazwa: Jednorazowe, stalowe, sterylne narzędzia chirurgiczne.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann
{Dane ukryte}
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 583,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 37 - Nazwa: Zestaw chirurgiczny z jednorazowymi narzędziami stalowymi i materiałem opatrunkowym.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann
{Dane ukryte}
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 966,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawaq
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.10.2011

Adres: ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@wss.zgierz.pl
tel: +48 427144332
fax: +48 427144530
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21966720111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 93002 ZŁ
Szacowana wartość* 3 100 066 PLN  -  4 650 100 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 37
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.szpital.zgierz.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zestaw chirurgiczny z jednorazowymi narzędziami stalowymi i materiałem opatrunkowym. Paul Hartmann
Pabianice
2011-10-10 12 966,00
Jednorazowe, stalowe, sterylne narzędzia chirurgiczne. Paul Hartmann
Pabianice
2011-10-10 11 583,00
Elektrody jednobolcowe do aparatu firmy STORZ 26CH. Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.j.
Rawa Mazowiecka
2011-10-10 21 513,00
Elektrody jednobolcowe do aparatu firmy OLYMPUS CH 26. Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.j.
Rawa Mazowiecka
2011-10-10 29 045,00
Wkład do strzykawki automatycznej. Ekomed Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-10 79 315,00
Podkłady. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2011-10-10 2 235,00
Dren brzuszny 26F. Balton Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-10 1 360,00
Dren brzuszny 22F. Balton Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-10 680,00
Czepek do mycia głowy pacjenta. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-10-10 3 936,00
Myjki do toalety ciała pacjenta. SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K.A.
Łódź
2011-10-10 870,00
Zestawy do płukania. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2011-10-10 8 748,00
Dcewniki do usuwania kamienia. COOK Medical Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-10 9 592,00