Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych do umowy na przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 221987 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 44 34 330, faks 22 44 34 333 , strona internetowa http://www.ud-wlochy.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót dodatkowych do umowy na przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty ziemne ukształtowania terenu - pogłębienie do rzędnych historycznych, b) schody terenowe - wydłużenie do rzędnych historycznych, c) gabiony (montaż i wypełnienie), d) roboty wykończeniowe ziemne, e) dodatkowe roboty ziemne, f) likwidacja odkrytej instalacji wodnej, g) budowa studni chłonnych wraz z drenażem.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.20-2, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W bieżącym roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienie podstawowe, w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisanie umowy nr 136/13 na Przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 rodbyło się w dniu 21.06.2013 r. Nie można było przewidzieć zamówienia dodatkowego, gdyż konieczność jego wykonania nastąpiła dopiero w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Nadzór archeologiczny dokonał odkrycia, z którego wynika, że poziom dna fosy jest głębszy, niż przewidywał projekt. Odkrycie to spowodowało konieczność wykonania zamówienia dodatkowego przed zakończeniem realizacji robót podstawowych. Wartość podstawowego zamówienia wynikająca z powyższej umowy wynosi 232 621,01 zł. Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekroczyć 50 % zamówienia podstawowego, co stanowi 116 310,51 zł. Zamówienie dodatkowe będzie realizował wykonawca robót podstawowych - AMP Sp. z.o.o.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMP Sp. z.o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych do umowy na przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 241749 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 221987 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 44 34 330, faks 22 44 34 333.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót dodatkowych do umowy na przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty ziemne ukształtowania terenu - pogłębienie do rzędnych historycznych, b) schody terenowe - wydłużenie do rzędnych historycznych, c) gabiony (montaż i wypełnienie), d) roboty wykończeniowe ziemne, e) dodatkowe roboty ziemne, f) likwidacja odkrytej instalacji wodnej, g) budowa studni chłonnych wraz z drenażem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.00-2, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.20-2, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 94553,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  116052,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  116052,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  116052,95


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W bieżącym roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienie podstawowe, w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisanie umowy nr 136/13 na Przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 r odbyło się w dniu 21.06.2013 r. Nie można było przewidzieć zamówienia dodatkowego, gdyż konieczność jego wykonania nastąpiła dopiero w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Nadzór archeologiczny dokonał odkrycia, z którego wynika, że poziom dna fosy jest głębszy, niż przewidywał projekt. Odkrycie to spowodowało konieczność wykonania zamówienia dodatkowego przed zakończeniem realizacji robót podstawowych. Wartość podstawowego zamówienia wynikająca z powyższej umowy wynosi 232 621,01 zł. Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekroczyć 50 % zamówienia podstawowego, co stanowi 116 310,51 zł. Zamówienie dodatkowe będzie realizował wykonawca robót podstawowych - AMP Sp. z.o.o.

Adres: al. Krakowska 257, 02133 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargiwlo@um.warszawa.pl
tel: 22 44 34 330
fax: 22 44 34 333
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22198720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.ud-wlochy.waw.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262520-2 Roboty murowe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót dodatkowych do umowy na przywrócenie pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I w 2013 r. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2013-11-15 116 052,00