Góra Kalwaria: Dostawa używanych pojemników SM-120 l; SM-240 l; SM 1100 l


Numer ogłoszenia: 222736 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa używanych pojemników SM-120 l; SM-240 l; SM 1100 l.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników używanych, 120 l , 240 l i 1 100 l do zbiórki odpadów komunalnych o następujących parametrach: wykonanie pojemników metodą wtryskową z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ) odporne na działanie promieni UV oraz odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia, posiadają atest PZH, wykonane zgodnie z normą EN-840, wyposażone w układ jezdny - dwukołowy (dotyczy pojemników 120 l, i 240 l ) i czterokołowy z blokadą kół ( dotyczy pojemników 1 100 l ), pokrywa płaska pojemnika bez otworów wrzutowych, pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, rok produkcji - po 2010 r. w dobrym stanie technicznym, bez przebarwień, bez pęknięć, bez uszkodzeń mechanicznych i termicznych kompatybilność z systemem odbioru DIN muszą być w wersji z zaczepem grzebieniowym typ A kolor pojemnika 120 l i 240 l - dowolny; pojemniki muszą posiadać miejsce na instalację elektronicznych chipów C. Zakres zamówienia Pojemniki o pojemności 120 l - 1800 sztuk Pojemniki o pojemności 240 l - 770 sztuk Pojemniki o pojemności 1 100 l - 460 sztuk 2) dostawa pojemników 1100 L do zbiórki odpadów segregowanych wykonanie pojemników metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ) odporne na działanie promieni UV oraz odporne na udary mechaniczne ,niskie temperatury i chemikalia, posiadają atest PZH ( Państwowy Zakład Higieny ) , wykonane zgodnie z normą EN-840, wyposażone w czterokołowy system jezdny, dwa koła z hamulcem, pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy; jeden uchwyt do podnoszenia pokrywy na całej szerokości klapy; Wszystkie ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem na całej jego wysokości, co zabezpiecza korpus przed pękaniem podczas podnoszenia pojemnika przez samochód śmieciarkę, przetłocznia pojemnika nadają również pojemnikowi dodatkowej estetyki; przystosowane do opróżniania przez śmieciarki z systemem grzebieniowym określonym wg normy typ A i za pomocą hydraulicznych uchwytów bocznych; rok produkcji po 2010 kompatybilność z systemem odbioru DIN, Kolor pojemnika dla szkła białego i kolorowego zalecany - niebieski (w przypadku braku pojemników w kolorze niebieskim - w każdym innym kolorze z wyłączeniem żółtego) Pojemniki do selektywnej zbiórki; kolor zalecany żółty (w przypadku braku pojemników w kolorze żółtym - w każdym kolorze z wyłączeniem niebieskiego) C. Zakres zamówienia Pojemniki dla szkła 1 100 l kolor niebieski (lub inny określony w SIWZ) - 80 sztuk Pojemniki do selektywnej zbiórki 1 100 l kolor żółty (lub inny określony w SIWZ - 230 sztuk Pojemniki na odpady mieszane 1 100 l kolor dowolny (z wyjątkiem niebieskiego i żółtego) - 150 sztuk WARUNKI REALIZACJI USŁUGI: 1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić dostawę w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie. 2. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek bardzo szczegółowo zapoznać się z warunkami wykonania przedmiotowych zamówienia. 3.Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników używanych, 120 l , 240 l i 1 100 do odbioru odpadów komunalnych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.00.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń -na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcyów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Dostawa używanych pojemników SM-120 l; SM-240 l; SM 1100 l


Numer ogłoszenia: 261526 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 222736 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa używanych pojemników SM-120 l; SM-240 l; SM 1100 l.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników używanych, 120 l , 240 l i 1 100 l do zbiórki odpadów komunalnych o następujących parametrach: wykonanie pojemników metodą wtryskową z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ) odporne na działanie promieni UV oraz odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia, posiadają atest PZH, wykonane zgodnie z normą EN-840, wyposażone w układ jezdny - dwukołowy (dotyczy pojemników 120 l, i 240 l ) i czterokołowy z blokadą kół ( dotyczy pojemników 1 100 l ), pokrywa płaska pojemnika bez otworów wrzutowych, pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, rok produkcji - po 2010 r. w dobrym stanie technicznym, bez przebarwień, bez pęknięć, bez uszkodzeń mechanicznych i termicznych kompatybilność z systemem odbioru DIN muszą być w wersji z zaczepem grzebieniowym typ A kolor pojemnika 120 l i 240 l - dowolny; pojemniki muszą posiadać miejsce na instalację elektronicznych chipów C. Zakres zamówienia Pojemniki o pojemności 120 l - 1800 sztuk Pojemniki o pojemności 240 l - 770 sztuk Pojemniki o pojemności 1 100 l - 460 sztuk 2) dostawa pojemników 1100 L do zbiórki odpadów segregowanych wykonanie pojemników metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ) odporne na działanie promieni UV oraz odporne na udary mechaniczne ,niskie temperatury i chemikalia, posiadają atest PZH ( Państwowy Zakład Higieny ) , wykonane zgodnie z normą EN-840, wyposażone w czterokołowy system jezdny, dwa koła z hamulcem, pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy; jeden uchwyt do podnoszenia pokrywy na całej szerokości klapy; Wszystkie ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem na całej jego wysokości, co zabezpiecza korpus przed pękaniem podczas podnoszenia pojemnika przez samochód śmieciarkę, przetłocznia pojemnika nadają również pojemnikowi dodatkowej estetyki; przystosowane do opróżniania przez śmieciarki z systemem grzebieniowym określonym wg normy typ A i za pomocą hydraulicznych uchwytów bocznych; rok produkcji po 2010 kompatybilność z systemem odbioru DIN, Kolor pojemnika dla szkła białego i kolorowego zalecany - niebieski (w przypadku braku pojemników w kolorze niebieskim - w każdym innym kolorze z wyłączeniem żółtego) Pojemniki do selektywnej zbiórki; kolor zalecany żółty (w przypadku braku pojemników w kolorze żółtym - w każdym kolorze z wyłączeniem niebieskiego) C. Zakres zamówienia Pojemniki dla szkła 1 100 l kolor niebieski (lub inny określony w SIWZ) - 80 sztuk Pojemniki do selektywnej zbiórki 1 100 l kolor żółty (lub inny określony w SIWZ - 230 sztuk Pojemniki na odpady mieszane 1 100 l kolor dowolny (z wyjątkiem niebieskiego i żółtego) - 150 sztuk.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. LEKARO - Jolanta Zagórska, {Dane ukryte}, 05-408 Glinianka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 620550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  399171,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  399171,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  399171,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22273620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
24000000-4 Produkty chemiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa używanych pojemników SM-120 l; SM-240 l; SM 1100 l P.P.H.U. LEKARO - Jolanta Zagórska
Glinianka
2013-07-05 399 171,00