Szczecin: Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie


Numer ogłoszenia: 226554 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie , ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, faks 91 4231109.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tvp.pl/zamowienia_publiczne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w bloku C wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie wraz z dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.62.52.00-5, 45.31.21.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 100.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienie wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 zł. ( słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej z form przewidzianej w ustawie Pzp Art. 45 Ust. 6


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni jako spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu robót budowlanych, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł każda.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2. Informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 3. Pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w §8 wzoru umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24 a, 71-410 Szczecin;.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24 a, pok. nr 0/14. (kancelaria) 71-410 Szczecin;.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 242446 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
226554 - 2010 data 27.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, fax. 91 4231109.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. NIedziałkowskiego 24 a, pok. nr 0/14. (kancelaria) 71-410 Szczecin.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. NIedziałkowskiego 24 a, pok. nr 0/14. (kancelaria) 71-410 Szczecin.


Szczecin: Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie.


Numer ogłoszenia: 345632 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 226554 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, faks 91 4231109.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia była dostawa, wykonanie i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w bloku C wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie wraz z dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.62.52.00-5, 45.31.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna., {Dane ukryte}, 71-718 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 510469,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  196492,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  196492,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  352455,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22655420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 100 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
Informacja dostępna pod: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24 a, 71-410 Szczecin;
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31625200-5 Systemy przeciwpożarowe
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w wieżowcu TVP S.A. przy ul. Niedziałkowskiego 24 w Szczecinie Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna.
Szczecin
2010-10-26 196 492,00