Gliwice: Usługi pocztowe do 50 gramów. Oznaczenie sprawy: OZ/U/76/TB/12.


Numer ogłoszenia: 227707 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska , ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. (032) 237 13 34, 2371335, faks 0322371334, 2372255, 2372660.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.polsl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi pocztowe do 50 gramów. Oznaczenie sprawy: OZ/U/76/TB/12..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Politechniki Śląskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 gramów oraz ich ewentualny zwrot, w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 12 czerwca 2003 roku (Dz. U. 2008 r. nr 189 poz. 1159) wraz z zaoferowaniem rozwiązania technicznego w zakresie masowej wysyłki korespondencji, wykorzystującego urządzenie nanoszące następujące odciski matryc na kopertę: nazwę i adres Zamawiającego, odcisk datownika oraz wartość opłaty pocztowej. 2. (CPV: 64.11.20.00-4 Usługi pocztowe). 3. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 03.12.2012r. do 28.11.2014r. lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności od tego co nastąpi wcześniej)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 03.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie przez Wykonawcę aktualnych stosownych uprawnień (zezwolenia, koncesje itp.) do wykonywania działalności i czynności związanych z przedmiotem zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawcę nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usług, z czego każda musi obejmować świadczenie usług pocztowych w sposób sukcesywny, w tym każda za 250 000 zł brutto lub więcej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej, pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wymagane dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia: 1. Na potwierdzenie zaoferowania ceny, terminu realizacji itd.: 1.1. Oferta Cenowa. 2. Na potwierdzenie wyceny przedmiotu zamówienia: 2.1. Arkusz Kalkulacyjny Ceny Oferty. 3. Zaoferowanie rozwiązania technicznego w zakresie masowej wysyłki korespondencji, wykorzystującego urządzenie spełniające wymagania Zamawiającego. W razie zaoferowania urządzenia o parametrach równoważnych do wymaganych należy fakt ten udokumentować stosownymi materiałami: 3.1. Opisy, foldery, prospekty lub inne materiały w tym w szczególności dotyczące rozwiązań równoważnych - w języku polskim.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, o których mowa w pkt. III.3.2 i III.3.5 niniejszego ogłoszenia- jeżeli dotyczy. Wymaga się aby pisemne zobowiązania innych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów składane były w oryginale. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. III 4.3.1 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, za wyjątkiem dokumentów, których złożenie Zamawiający dopuścił w języku obcym. 4) Ww. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów (oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5) W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. 6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. 7) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkładał także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2) niniejszego ogłoszenia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Nie będą możliwe istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków: 1. Zmiany urządzenia wykorzystywanego przy wykonywaniu umowy z następujących przyczyn: - Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu usługi lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, - podniesienia wydajności urządzenia oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę środka niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia; 2. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby posiadające uprawnienia, upoważnione do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych, zdrowotnych lub innych, 3.zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego - w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, 4. zmiany ilości przesyłek w zakresie poszczególnych kategorii, 5. obniżenia/zmniejszenia ilości/wielkości/zakresu przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany, 6. zmiany Załącznika do umowy oraz zmiany zasad rozliczania oraz wystawiania i przesyłania faktur, wynikających np. z przekształceń organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy, - zmiany jednostki rozliczającej Wykonawcy, wynikającej np. ze zmiany jednostek organizacyjnych Wykonawcy. 7. zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług i podatku akcyzowym.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.polsl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2012 godzina 07:30, miejsce: Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Rozliczenia finansowe wykonanych usług będą dokonywane w okresach miesięcznych, z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto ujętych w Arkuszu Kalkulacyjnym Ceny Oferty. Płatność za wykonane usługi pocztowe oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego będzie dokonywana w formie płatności z dołu w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z tytułu realizacji usług objętych umową, Wykonawca będzie wystawiać w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, oddzielne faktury VAT (dla każdej jednostki Zamawiającego osobna faktura) na: Politechnika Śląska, 44 - 100 Gliwice, ul. Akademicka 2A. Na każdej fakturze VAT musi się znaleźć nazwa jednostki organizacyjnej Politechniki Śląskiej, która zleciła nadanie przesyłek. Faktury Zamawiający będzie opłacał w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. UWAGA! Zamawiający dopuszcza zawarcie dwóch odrębnych umów, tj. dopuszcza zawarcie umowy z odmiennym sposobem rozliczenia, tj. z płatnością za usługi z góry, obejmującej zaoferowane rozwiązanie techniczne w zakresie masowej wysyłki korespondencji, wykorzystującego urządzenie - np. frankownicę. Co za tym idzie, możliwość rozliczania usług z góry, dotyczyć będzie wyłącznie przesyłek obsługiwanych przez Referat Pocztowy w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 2A, a umowa obejmująca płatności z dołu będzie obowiązywała wszystkie jednostki Zamawiającego, w których nie będzie wykorzystywane specjalne urządzenie (np. frankownica)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 232559 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
227707 - 2012 data 26.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. (032) 237 13 34, 2371335, fax. 0322371334, 2372255, 2372660.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 07:30, miejsce: Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511..


Numer ogłoszenia: 239183 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
227707 - 2012 data 26.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. (032) 237 13 34, 2371335, fax. 0322371334, 2372255, 2372660.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  1. . Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Politechniki Śląskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 gramów oraz ich ewentualny zwrot, w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 12 czerwca 2003 roku (Dz. U. 2008 r. nr 189 poz. 1159) wraz z zaoferowaniem rozwiązania technicznego w zakresie masowej wysyłki korespondencji, wykorzystującego urządzenie nanoszące następujące odciski matryc na kopertę: nazwę i adres Zamawiającego, odcisk datownika oraz wartość opłaty pocztowej (...)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Politechniki Śląskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 gramów oraz ich ewentualny zwrot, w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z zaoferowaniem rozwiązania technicznego w zakresie masowej wysyłki korespondencji, wykorzystującego urządzenie nanoszące następujące odciski matryc na kopertę: nazwę i adres Zamawiającego, odcisk datownika oraz wartość opłaty pocztowej (...)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 07:30.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2012 godzina 12:00.


Gliwice: Usługi pocztowe do 50 gramów. Oznaczenie sprawy: OZ/U/76/TB/12.


Numer ogłoszenia: 511638 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 227707 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. (032) 237 13 34, 2371335, faks 0322371334, 2372255, 2372660.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi pocztowe do 50 gramów. Oznaczenie sprawy: OZ/U/76/TB/12..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Politechniki Śląskiej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 gramów oraz ich ewentualny zwrot, w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 12 czerwca 2003 roku (Dz. U. 2008 r. nr 189 poz. 1159) wraz z zaoferowaniem rozwiązania technicznego w zakresie masowej wysyłki korespondencji, wykorzystującego urządzenie nanoszące następujące odciski matryc na kopertę: nazwę i adres Zamawiającego, odcisk datownika oraz wartość opłaty pocztowej. 2. (CPV: 64.11.20.00-4 Usługi pocztowe). 3. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 03.12.2012r. do 28.11.2014r. lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności od tego co nastąpi wcześniej)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Usługi pocztowe do 50 gramów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Region Sprzedaży Katowice, {Dane ukryte}, 40-940 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 518572,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  495625,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  495625,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  495625,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: IA1@polsl.pl
tel: 322371334
fax: 322371334
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22770720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.polsl.pl
Informacja dostępna pod: Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi pocztowe do 50 gramów Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Region Sprzedaży Katowice
Katowice
2012-12-14 495 625,00