Łódź: zakup nici chirurgicznych - znak sprawy 2/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 24100 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup nici chirurgicznych - znak sprawy 2/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup nici chirurgicznych - wartość 220.200,89 zł bez VAT.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 15.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności - posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 40% wartości brutto oferowanych towarów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V.1.3, V.1.4 (co do uprawnień co do działalności), V.2.1 (co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, V.3.1 (co do sytuacji ekonomicznej i finansowej). 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, co do sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których inny podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, dotyczącej tych podmiotów..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu i że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości (załącznik nr 2 do specyfikacji) 1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do specyfikacji) 1.3 Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. W przypadku osób fizycznych - należy załączyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 1.4 oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie wykonawcy, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: 2.1 wykazu wykonanych dostaw (co najmniej dwie dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: 3.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 4.1 dokumenty kompletne stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 4.2 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2). 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.4 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją -za zgodność z oryginałem- pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 oraz jej podpisem. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817)..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jakość (ocena techniczna) - 10


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Monofilament polipropylenowy - wartość 8.638,15 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Plecionka syntetyczna powlekana podtrzymująca 4-5 tygodni, wchłanialna 56-90 dni - wartość 78.070,23 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szew syntetyczny poliestrowy, pleciony, powlekany - wartość 3.359,48 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - monofilament poliamidowy - wartość 963,39 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - monofilament polipropylenowy - wartość 1.300,99 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici syntetyczne - wchłanialne w okresie 56-70 dni, plecione, wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 1:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1. Okres podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach) - wartość 42.017,00 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici syntetyczne plecione wchłanialne w okresie 56-70 dni - wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) 80% w okresie po 14 dniach od implantacji i 30% po 21 dniach. Dopuszcza się nici wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 1:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach). - wartość 24.424,40 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne syntetyczne - monofilament, podtrzymujący tkankę 6-8 tygodni, wchłaniający się w okresie 180-210 dni - wartość 34.090,77 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Monofilament polipropylenowy - wartość 800,00 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Monofilament polipropylenowy - wartość 800,00 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Plecionka syntetyczna powlekana podtrzymująca 4-5 tygodni, wchłanialna 56-90 dni - wartość 24.644,55 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - plecionka syntetyczna powlekana, podtrzymująca 4 tygodnie, wchłaniana do 90 dni - wartość 185,22 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka jedwabna powlekana - wartość 250,42 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka jedwabna powlekana - wartość 579,74 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 9 pozycja 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka jedwabna powlekana - wartość 76,56 zł bez VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


Numer ogłoszenia: 23939 - 2010; data zamieszczenia: 03.02.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
24100 - 2010 data 27.01.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, fax. 042 6789952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  ZAŁ I cz 6.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici syntetyczne - wchłanialne w okresie 56-70 dni, plecione, wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 1:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1. Okres podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach) - wartość 42.017,00 zł bez VAT..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici syntetyczne - wchłanialne w okresie 56-70 dni, plecione, wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1. Okres podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach) - wartość 42.017,00 zł bez VAT..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  ZAŁ I cz 7.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici syntetyczne plecione wchłanialne w okresie 56-70 dni - wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) 80% w okresie po 14 dniach od implantacji i 30% po 21 dniach. Dopuszcza się nici wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 1:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach). - wartość 24.424,40 zł..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici syntetyczne plecione wchłanialne w okresie 56-70 dni - wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) 80% w okresie po 14 dniach od implantacji i 30% po 21 dniach. Dopuszcza się nici wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach). - wartość 24.424,40 zł..


Łódź: zakup nici chirurgicznych - znak sprawy 2/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 68281 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 24100 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup nici chirurgicznych - znak sprawy 2/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup nici chirurgicznych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8638,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2712,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2712,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11273,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 78070,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  131252,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3359,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7235,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 963,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  888,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  888,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  888,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1300,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1176,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1176,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1176,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42017,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24424,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13932,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  13932,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34090,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J. Zych A. Budyn Sp. j., {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J. Zych A. Budyn Sp. j., {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-Prod Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24644,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23675,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23675,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23675,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 185,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  392,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  392,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  392,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 250,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  211,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  211,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  414,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 579,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  385,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  385,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  690,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 76,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  162,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  162,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  162,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2410020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 15
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141121-4 Szwy chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Johnson
Warszawa
2010-03-27 2 712,00
Pakiet 2 Johnson
Warszawa
2010-03-27 29 000,00
Pakiet 3 Johnson
Warszawa
2010-03-27 3 960,00
Pakiet 4 Johnson
Warszawa
2010-03-27 888,00
Pakiet 5 Johnson
Warszawa
2010-03-27 1 176,00
Pakiet 6 Johnson
Warszawa
2010-03-27 35 700,00
Pakiet 7 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2010-03-27 13 932,00
Pakiet 8 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2010-03-27 40 400,00
Pakiet 9 pozycja 1 MDT J. Zych A. Budyn Sp. j.
Kraków
2010-03-27 700,00
Pakiet 9 pozycja 2 MDT J. Zych A. Budyn Sp. j.
Kraków
2010-03-27 700,00
Pakiet 9 pozycja 3 Hand-Prod Sp. z o. o.
Warszawa
2010-03-27 23 675,00
Pakiet 9 pozycja 4 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2010-03-27 392,00
Pakiet 9 pozycja 5 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2010-03-27 211,00
Pakiet 9 pozycja 6 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2010-03-27 385,00
Pakiet 9 pozycja 7 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2010-03-27 162,00