Kraków: Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II


Numer ogłoszenia: 242545 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6142551, faks 012 6142551.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitaljp2.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 1 050 000 pln netto a powyżej 950 000 pln netto..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.30.00-1, 45.45.00.00-6, 45.21.51.20-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w ninijszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. W tym zakresie wykonawcy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę, polegającą na wykonaniu prac remontowych i/lub adaptacyjnych pomieszczeń o klasie czystości min. B w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008. 184. 1143), łącznie z przeprowadzeniem procesu walidacji o wartości min. 500 000 zł. brutto. Wartość 500 000 zł. dotyczy całości robót budowlanych objętych zamówieniem, które oprócz pomieszczeń o klasie B mogą również zawierać roboty w pomieszczeniach o niższej klasie czystości. Dla spełnienia niniejszego warunku konieczne jest jedynie aby część tych robót dotyczyła bezpośrednio pomieszczeń o min. podanej wyżej klasie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. W tym zakresie wykonawca zobligowany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane we wszystkich branżach budowlanych w których wykonywane będą roboty budowlane.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług, lub towarów, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego, lub f) uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług dotycząca przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitaljp2.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W siedzibie zamawiającego ul. Prądnicka 80, w Dziale Zamówień Publicznych (pok. nr 7)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy naleSy składać w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Prądnickiej 80 w Krakowie, w budynku administracyjnym I (kancelaria dziennika podawczego - pokój nr 23)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II


Numer ogłoszenia: 294827 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 242545 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6142551, faks 012 6142551.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.30.00-1, 45.45.00.00-6, 45.21.51.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 989395,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1274900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  999897,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1274900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
tel: 126 142 551
fax: 126 142 551
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24254520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpitaljp2.krakow.pl
Informacja dostępna pod: W siedzibie zamawiającego ul. Prądnicka 80, w Dziale Zamówień Publicznych (pok. nr 7).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45113000-2 Roboty na placu budowy
45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca zlokalizowanej w KSS im. Jana Pawła II AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2010-10-20 1 274 900,00