Tuchola: Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgiczych jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 245880 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Tucholski Spółka z o.o. , ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3360505, 3360507, faks 52 3360507.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgiczych jednorazowego użytku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgiczych jednorazowego użytku Przedmiot zamówienia podzielony jest na 29 pakietów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.90.00-1, 33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 29.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i wykaże się realizacja w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę , których przedmiotem są/były dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ. podpisany formularz oferty oraz formularze cenowe - wg załącznika nr 2 do SIWZ i nr 8 (pakiety od nr 1 do nr 29 ) do SIWZ Wykaz osób do kontaktów - wg załącznika nr 6


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bippowiat.tuchola.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Tucholski Sp. z o.o. ul Nowodworskiego 14-18 89-500 Tuchola.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Szpital Tucholski Sp. z o.o. ul Nowodworskiego 14-18 89-500 Tuchola Sekretariat pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 255830 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
245880 - 2012 data 11.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Tucholski Spółka z o.o., ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3360505, 3360507, fax. 52 3360507.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania ofert 19.07.2012 godzina 09:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania ofert 23.07.2012 godzina 09:00.


Tuchola: Dostawa odziezy medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 320502 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 245880 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Tucholski Spółka z o.o., ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3360505, 3360507, faks 52 3360507.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p 3 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odziezy medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa odziezy medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 29 pakietów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.90.00-1, 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro Centrum Bożena i Cezary Wirkowscy Sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9828,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9828,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10724,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8322,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8514,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  8514,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8916,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1418,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2267,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  2267,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2716,93


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19413,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16452,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  16452,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16452,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6726,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10013,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  10013,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10013,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6877,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7091,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  7091,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7091,71


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16251,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19759,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  19759,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21816,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnoślaska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5326,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6512,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  6512,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6896,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3692,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1976,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  1976,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1976,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3348,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3348,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3348,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8378,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4438,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10742,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  10742,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10742,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1258,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1569,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  1569,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2010,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet nr 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36629,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23328,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23328,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18864,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13348,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  13348,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18310,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37009,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24192,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24192,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36288,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 411,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  414,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  414,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  558,36


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet nr 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 432,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  763,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  763,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  776,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet nr 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 161,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  238,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  238,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  238,09


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet nr 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4337,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5330,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  5330,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5330,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet nr 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15156,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17187,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  17187,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17187,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet nr 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3223,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4026,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  4026,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4026,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet nr 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1459,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1883,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  1883,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1883,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pakiet 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 984,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  986,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  986,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  986,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet nr 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1380,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1631,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  1631,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1631,66


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pakiet nr 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 873,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  872,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  872,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  872,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pakiet nr 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro- Centrum Bożenia i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9285,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9504,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9504,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pakiet nr 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMAN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1676,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1777,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  1777,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1777,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Pakiet nr 28


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4768,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4514,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  4514,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4514,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Pakiet nr 29


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11388,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12138,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  12138,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12138,12


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@szpitaltuchola.pl
tel: 52 3360503, 3360508
fax: 52 3360508
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24588020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 29
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bippowiat.tuchola.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Tucholski Sp. z o.o. ul Nowodworskiego 14-18 89-500 Tuchola
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33199000-1 Odzież medyczna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 Euro Centrum Bożena i Cezary Wirkowscy Sp. j.
Sochaczew
2012-08-29 9 828,00
Pakiet nr 2 HAND-PROD Sp z o.o.
Warszawa
2012-08-29 8 514,00
Pakiet nr 3 HAND-PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2012-08-29 2 267,00
Pakiet nr 4 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 16 452,00
Pakiet nr 5 PAUL HARTMANN Sp. z o.o
Pabianice
2012-08-29 10 013,00
Pakiet nr 6 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 7 091,00
Pakiet nr 7 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-08-29 19 759,00
Pakiet nr 8 Górnoślaska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o
Zabrze
2012-08-29 6 512,00
Pakiet nr 9 PAUL HARTMANN Sp. z o.o
Pabianice
2012-08-29 1 976,00
Pakiet nr 10 Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.
Sochaczew
2012-08-29 3 348,00
Pakiet nr 11 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 10 742,00
Pakiet nr 12 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 1 569,00
Pakiet nr 13 RMD Sp.z o.o.
Milanówek
2012-08-29 23 328,00
Pakiet nr 14 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-08-29 13 348,00
Pakiet nr 15 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-08-29 24 192,00
Pakiet nr 16 HAND-PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2012-08-29 414,00
Pakiet nr 17 PAUL HARTMANN Sp z o.o.
Pabianice
2012-08-29 763,00
Pakiet nr 18 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 238,00
Pakiet nr 19 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 5 330,00
Pakiet nr 20 PAUL HARTMANN Sp. z o.o
Pabianice
2012-08-29 17 187,00
Pakiet nr 21 PAUL HARTMANN Sp. zo.o.
Pabianice
2012-08-29 4 026,00
Pakiet nr 22 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 1 883,00
Pakiet 23 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 986,00
Pakiet nr 24 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 1 631,00
Pakiet nr 25 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 872,00
Pakiet nr 26 Euro- Centrum Bożenia i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.
Sochaczew
2012-08-29 9 504,00
Pakiet nr 27 PAUL HARTMAN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 1 777,00
Pakiet nr 28 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 4 514,00
Pakiet nr 29 PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 12 138,00