Jelenia Góra: Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.


Numer ogłoszenia: 248859 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej , ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7537286, faks 75 7543883.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzoz.jgora.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń medycznych z podziałem na 7 ( siedem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze , przy ul. Ogińskiego 6: zad. nr 1:dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków - szt.10.; zad. nr 2:dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem - kpl.1.; zad. nr 3:dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów szt.10 i defibrylatorów szt.4.; zad. nr 4 :dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej - szt.4.; zad. nr 5:dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego - kpl.1.; zad. nr 6:zakup laryngoskopów światłowodowych zgodnie z wykazem ; zad. nr 7:dostawa , montaż i uruchomienie automatycznego aparatu do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych - kpl.1.;.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 33.19.40.00-6, 33.16.80.00-5, 33.18.21.00-0, 33.19.21.20-9, 33.16.10.00-6, 33.17.10.00-9, 38.00.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Oferta ma być zabezpieczona wadium: zad. nr 1: dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków - 1000,00 zł ( jeden tysiąc zł. ) ; zad. nr 2: dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem - 1100,00 zł (jeden tysiąc sto zł. ) ; zad. nr 3: dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów i defibrylatorów - 1900,00 zł ( jeden tysiąc dziewięćset zł); zad. nr 4 : dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej - 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście zł.); zad. nr 5: dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego - 800,00 zł ( osiemset zł.) ; zad. nr 6 : zakup laryngoskopów światłowodowych zgodnie z wykazem - 400,00 zł ( czterysta zł .); zad. nr 7 : dostawa , montaż i uruchomienie automatycznego aparatu do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych -1300,00 zł (jeden tysiąc trzysta zł); a) wadium ma być wniesione do dnia 03 - 12 - 2012 do godziny 10.00. w poniższych formach : - w pieniądzu PLN ( na konto : PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 ) - w poręczeniach bankowych - w gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.). b) oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium będzie odrzucona, c) wadium wnoszone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, ma którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, d) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a) Ustawy Pzp. e) Wykonawcy ,którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego f) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, g) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 d) SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. h) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba ,że udowodnił , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Polisę OC min. na 100.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł.Ocena spełniania warunku: Na podstawie złożonych dokumentów, wg. formuły spełnia / nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta ma zawierać : 1.wypełniony druk oferty - na podstawie załącznika nr 2 , 2.szczegółową ofertę cenową ( zgodnie z wykazem asortymentowo- ilościowym - załącznik nr 6 w oparciu o zał. nr 1) , U w a g a : C e n a ma b y ć w y r a ż o n a w P L N, cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku, zaoferowana cena ma być ceną ostateczną i niezmienną do końca realizacji przedmiotu umowy ( Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych) 3.określenie ostatecznych warunków i terminów płatności - należy wpisać do formularza oferty - załącznik nr 2 , 4.określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (min. terminy zostały określone w pkt. 3 SIWZ) - należy wpisać do formularza oferty załącznik nr 2 , 5.szczegółowe informacje na temat gwarancji (min. termin został określony w pkt. 4 SIWZ) - należy wpisać do formularza oferty załącznik nr 2, 6.aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. Ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, 7.dołączyć oświadczenie, że materiały użyte do wykonania zadania będą spełniać wymogi zawarte w SIWZ oraz posiadać będą wymagane prawem w publicznych placówkach służby zdrowia deklaracje i atesty, 8.oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3; 9.oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zm. ( zgodnie z załączonym formularzem , załącznik nr 4 ), 10.zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 5; 11.potwierdzenie wniesienia wadium , 12.polisę OC min. na 100.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł. 13.wypełniony zał. nr 1 w zakresie składanej oferty oraz dołączyć katalogi, foldery ( ze zdjęciami, rysunkami) na podstawie których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.( podać nr strony oferty i zadania - pakietu dla którego został dołączony wymagany materiał ) ; Ocena spełniania warunków: Na podstawie złożonych dokumentów, wg. formuły spełnia / nie spełnia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w umowie których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla Zamawiającego oraz jeżeli umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany w Harmonogramach.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzoz.jgora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W.C.S.K.J w Jeleniej Górze (kod. poczt.58-506), ul. Ogińskiego 6, Dział Umów i Zaopatrzenia (pok. 024) -bud. D-niski parter. Forma papierowa do pobrania za odpłatnością 25,00 zł brutto..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze ( kod. poczt. 58-506) , ul. Ogińskiego 6 , sekretariat Szpitala (pok. 171) , bud. D - parter;.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jelenia Góra: Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej


Numer ogłoszenia: 266751 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 248859 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7537286, faks 75 7543883.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń medycznych z podziałem na 7 ( siedem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze , przy ul. Ogińskiego 6: zad. nr 1:dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków - szt.10.; zad. nr 2:dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem - kpl.1.; zad. nr 3:dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów szt.10 i defibrylatorów szt.4.; zad. nr 4 :dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej - szt.4.; zad. nr 5:dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego - kpl.1.; zad. nr 6:zakup laryngoskopów światłowodowych zgodnie z wykazem ; zad. nr 7:dostawa , montaż i uruchomienie automatycznego aparatu do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych - kpl. 1.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 33.19.40.00-6, 33.16.80.00-5, 33.18.21.00-0, 33.19.21.20-9, 33.16.10.00-6, 33.17.10.00-9, 38.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap-Chifa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  65000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ERBE POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-954 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  59000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
zakup laryngoskopów światłowodowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDELA POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 03-684 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27777,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDEN-INMED Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59926,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  59926,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75396,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 78437,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  88000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów i defibrylatorów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Krzysztof Góral, {Dane ukryte}, 52-129 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126962,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  122364,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  122364,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122364,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ogińskiego 6, 58506 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi1@spzoz.jgora.pl
tel: 757 537 286
fax: 757 543 883
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24885920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spzoz.jgora.pl
Informacja dostępna pod: W.C.S.K.J w Jeleniej Górze (kod. poczt.58-506), ul. Ogińskiego 6, Dział Umów i Zaopatrzenia (pok. 024) -bud. D-niski parter. Forma papierowa do pobrania za odpłatnością 25,00 zł brutto.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne
33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33182100-0 Defibrylatory
33192120-9 Łóżka szpitalne
33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków Aesculap-Chifa Sp. z o.o.
Nowy Tomyśl
2012-12-17 65 000,00
dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego ERBE POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa
2012-12-17 59 000,00
zakup laryngoskopów światłowodowych MEDELA POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa
2012-12-17 29 000,00
dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem MEDEN-INMED Sp. z o.o.
Koszalin
2012-12-17 59 926,00
dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-12-17 88 000,00
dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów i defibrylatorów Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Krzysztof Góral
Wrocław
2012-12-17 122 364,00