TI Tytuł Polska-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 253472-2016
PD Data publikacji 22/07/2016
OJ Dz.U. S 140
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/07/2016
DT Termin 29/08/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
RC Kod NUTS PL325
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/07/2016    S140    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2016/S 140-253472

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Magdalena Czurczak
35-241 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Podkarpackiego Centrum Płuc.

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych produktów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Różne materiały medyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Rurka intubacyjna, rurka tracheostomijna, prowadnice do trudnych intubacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Cewniki do odsysania, cewnik THorax, zgłębniki żałądkowe, dojelitowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kaniule, strzykawki z solą fizjologiczną, strzykawki, zestawy infuzyjne, przyrządy do podawania leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Jednorazowe staplery, ładunki do staplerów, trokary, klipsownice.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Maty podłogowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Rekawice diagnostyczne oraz chirurgiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Worki do zbiórki moczu, cewniki urologiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Wkłady workowe, butle szklane i dreny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Szwy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Pojemniki próbek śluzu, pończochy przeciwzakrzepowe, łączniki i zaciskacze do drenów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do drenażu klatki piersiowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Źródło światła, układy i obwody oddechowe, wąsy tlenowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Maski tlenowe filtry oddechowe, wymiennik ciepła i wilgoci do rurek.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Probówki, igły i łączniki do systemu zamkniętego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Jednorazowe narzędzi chirurgiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kaniula nosowa dla dorosłych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Toaleta pacjenta.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Igły do EBUSA, ustniki do bronchoskopii
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21
1)Krótki opis
Klipsy polimerowe i tytanowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Ostrza do strzygarki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Laryngoskop i łyżki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Igły, strzykawki, Zestawy do cewnikowania żył.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Worki do ssaka Medela, jednorazówka do systemu Thopaz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kleszczyki, elektrody czyściki do diatermii.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Rękawice do przygotowywania cytotastyków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Linia do podgrzewania płynów i krwi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Akcesoria do pomiaru rzutu serca.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do żywienia jelitowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do żywienia pozajelitowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Worki do ochrony leków światłoczułych i cytostatyków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pompy objętościowej do cytostatyków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Filtr do badań dyfuzyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Ustnik do pikflomertu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Linia do podaży wapnia, akcesoria do zabiegów nerkozastępczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Akcesoria do badań spirometrycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Osłonki lateksowe na głowicę USG
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 900 PLN Zadanie nr 20 – 100 PLN
Zadanie nr 2 – 2 600 PLN Zadanie nr 21 – 1 300 PLN
Zadanie nr 3 – 1 000 PLN Zadanie nr 22 – 500 PLN
Zadanie nr 4 – 3 900 PLN Zadanie nr 23 – 100 PLN
Zadanie nr 5 – 12 500 PLN Zadanie nr 24 – 5 000 PLN
Zadanie nr 6 – 200 PLN Zadanie nr 25 – 200 PLN
Zadanie nr 7 – 2 800 PLN Zadanie nr 26 – 400 PLN
Zadanie nr 8 – 400 PLN Zadanie nr 27 - 100 PLN
Zadanie nr 9 – 1 900 PLN Zadanie nr 28 - 100 PLN
Zadanie nr 10 – 1 800 PLN Zadanie nr 29 - 400 PLN
Zadanie nr 11 – 1 100 PLN Zadanie nr 30 - 500 PLN
Zadanie nr 12 – 100 PLN Zadanie nr 31 – 100 PLN
Zadanie nr 13 – 500 PLN Zadanie nr 32 – 100 PLN
Zadanie nr 14 – 1 100 PLN Zadanie nr 33 – 100 PLN
Zadanie nr 15 – 800 PLN Zadanie nr 34 – 200 PLN
Zadanie nr 16 – 200 PLN Zadanie nr 35 – 100 PLN
Zadanie nr 17 – 200 PLN Zadanie nr 36 – 300 PLN
Zadanie nr 18 – 1 100 PLN Zadanie nr 37 – 1 100 PLN
Zadanie nr 19 – 3 600 PLN Zadanie nr 38 – 100 PLN
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Zachodni WBK S.A., 4 Oddział w Rzeszowie
Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-Przetarg na jednorazowe produkty medyczne – zadanie nr… – nr sprawy DTA 240/12/16”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zapłata należności za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem każdorazowo na podstawie faktury VAT, w terminie do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i zaakceptowania jej przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Datą zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku każdy z warunków określonych w ust. 2 pkt 2.1 – 2.4. rozdziału V SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. W przypadku warunku określonego w ust. 3 niniejszego rozdziału każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować jego spełnienie. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania:
pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;
nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia;
ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom wg wyboru Wykonawcy. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.4 niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ). Oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio, jako: oddzielne (osobne) oświadczenie, (w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)], lub łączne oświadczenie podpisane:
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacji ekonomicznej i finansowej – celem oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ) złoży:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot
z poszczególnych zadań złożonej oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 97

2. Termin dostawy. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DTA 240/12/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.8.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.8.2016 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Styczeń 2018.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.7.2016
TITytułPolska-Rzeszów: Materiały medyczne
NDNr dokumentu427347-2016
PDData publikacji03/12/2016
OJDz.U. S234
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiPodkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/12/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV33140000 - Materiały medyczne
OCPierwotny kod CPV33140000 - Materiały medyczne
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.pcchp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

03/12/2016    S234    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2016/S 234-427347

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Magdalena Czurczak
35-241 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych produktów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 964 256,85 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 97
2. Termin dostawy. Waga 3
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DTA 240-12-16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 140-253472 z dnia 22.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zadanie nr 1 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe MEDRES Zbigniew Majcher
ul. Torowa 3
35-205 Rzeszów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 48 300 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 38 895,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 2 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 139 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 137 456,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 3 Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Full-Med Jakub Sidorowicz
ul. Nowy Świat 25/9
20-418 Lublin
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 50 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 65 165,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 4 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 206 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 206 508,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 5 Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 674 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 643 877,91 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 6 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 095,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 7 Część nr: 7 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 150 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 144 211,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 8 Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe MEDRES Zbigniew Majcher
ul. Torowa 3
35-205 Rzeszów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 17 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 358 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 9 Część nr: 9 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med Ltd.
ul. Sadowa 14
05-410 Józefów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 98 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 100 122,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 10 Część nr: 10 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoąscią
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 96 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 90 296,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 11 Część nr: 11 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
ul. Polna11
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 57 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 55 350 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: zadanie nr 12 Część nr: 12 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AKME Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
ul. Poloneza 89B
02 – 826 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 210 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 13 Część nr: 13 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 26 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 584 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 14 Część nr: 14 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 11a
00-633 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 56 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 847,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 15 Część nr: 15 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sarstedt Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, spółka komandytowa
ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 42 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 43 125,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 16 Część nr: 16 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 876,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 18 Część nr: 18 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 54 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 54 487,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 19 Część nr: 19 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Olympus polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 190 300 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 192 434,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 20 Część nr: 20 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROMED Spółka Akcyjna
ul. Krajewskiego 1b
01-520 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 21 Część nr: 21 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med ltd.
ul. Sadowa 14
05-410 Józefów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 69 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 73 008 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 22 Część nr: 22 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe MEDRES Zbigniew Majcher
ul. Torowa 3
35 – 205 Rzeszów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 26 362,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: zadanie nr 23 Część nr: 23 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Skłodowskiej – Curie 34
41-819 Zabrze
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 737,64 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 25 Część nr: 25 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Medela Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 382,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 26 Część nr: 26 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ERBE Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 17 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 015,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 27 Część nr: 27 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AM Protect Aldona Miksiewicz
ul. Sarmacka 20/55
02-972 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 136,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 28 Część nr: 28 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AKME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spólka komandytowa
ul. Poloneza 89B
02-826 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 080 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 29 Część nr: 29 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Maquet Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 300 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 30 Część nr: 30 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 22 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 957,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 31 Część nr: 31 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Boya Żeleńskiego 5
35-105 Rzeszów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 421,44 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 36 Część nr: 36 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Gambro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 469,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 37 Część nr: 37 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Centrum Zsaopatrzenia Medycznego Cezal Spólka Akcyjna
30-149 Kraków
ul. Balicka 117 Kraków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 56 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 56 778,93 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zadanie nr 38 Część nr: 38 - Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zabrze
41-808 ul. Pod Borem 18

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 499,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 18
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.12.2016

Adres: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pcchp.pl
tel: +48 178611421-380
fax: +48 178611429
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25347220161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: 47500 ZŁ
Szacowana wartość* 1 583 333 PLN  -  2 375 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 38
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.pcchp.pl
Informacja dostępna pod: Nierozpoznana
, 00-000 gdańsk, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Przedsiębiorstwo Handlowe MEDRES Zbigniew Majcher
ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2016-09-30 38 895,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2016-09-21 137 456,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Full-Med Jakub Sidorowicz
ul. Nowy Świat 25/9, 20-418 Lublin, woj. LUBELSKIE
2016-09-21 65 165,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2016-09-26 206 508,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 643 877,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE
2016-09-26 7 095,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2016-09-26 144 211,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Przedsiębiorstwo Handlowe MEDRES Zbigniew Majcher
ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2016-10-26 13 358,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Beryl Med Ltd.
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 100 122,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoąscią
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 90 296,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
ul. Polna11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 55 350,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych AKME Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
ul. Poloneza 89B, 02 – 826 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 6 210,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 37 584,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 11a, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 32 847,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Sarstedt Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, spółka komandytowa
ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-26 43 125,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Paul Hartmann Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, woj. ŁÓDZKIE
2016-09-21 11 876,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Skamex Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2016-09-21 54 487,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Olympus polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 192 434,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych PROMED Spółka Akcyjna
ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 2 700,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Beryl Med ltd.
ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 73 008,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Przedsiębiorstwo Handlowe MEDRES Zbigniew Majcher
ul. Torowa 3, 35 – 205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2016-09-21 26 362,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE
2016-09-26 737,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Medela Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 6 382,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych ERBE Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 17 015,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych AM Protect Aldona Miksiewicz
ul. Sarmacka 20/55, 02-972 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 3 136,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych AKME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spólka komandytowa
ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 1 080,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Maquet Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 20 250,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2016-09-26 21 957,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2016-09-21 3 421,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Gambro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2016-09-21 11 469,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Centrum Zsaopatrzenia Medycznego Cezal Spólka Akcyjna
30-149 Kraków, ul. Balicka 117 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2016-09-21 56 778,00
Dostawa jednorazowych produktów medycznych Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zabrze, 41-808 ul. Pod Borem 18, woj. ŚLĄSKIE
2016-09-26 499,00