Szczecin: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny


Numer ogłoszenia: 257650 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony , ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 90 21, faks 91 813 9079.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spwsz.szczecin.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z włókniny - w rozbiciu na 10 zadań. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 26.07.2012 r. do godz. 11:00 w wysokości: Zadanie 1 - 1 740,00 zł Zadanie 2 - 2 380,00 zł Zadanie 3 - 3 230,00 zł Zadanie 4 - 44,00 zł Zadanie 5 - 377,00 zł Zadanie 6 - 494,00 zł Zadanie 7 - 3 989,00 zł Zadanie 8 - 280,00 zł Zadanie 9 - 72,00 zł Zadanie 10 - 998,00 zł Wadium może być wnoszone w formach wynikających z art. 45 ustawy: 2) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w banku ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064 (w tytule należy wpisać numer postępowania) 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu powinien być w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM złożony w Kancelarii Zamawiającego, pok. 12 w budynku Z razem z ofertą, natomiast kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać zamieszczona w ofercie.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom: 1) dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (katalog, strony katalogu lub foldery, ulotki informacyjne, prospekty) - w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu. 2) próbki - w ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt 3; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ); 3) dowód wniesienia wadium 4) wymagane parametry przedmiotu dostawy dla zadań nr 1-8 stanowiące załącznik nr 1.1 - 1.8 do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spwsz.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin - Sekcja Zamówień Publicznych pokój nr 28.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4, pok. 12 w budynku Z.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zestaw obłożeń do zabiegów krótkich (do 2 godzin).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów krótkich (trwających do 2 godzin) - w ilości 3 000 kompletów Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 komplet. Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zestaw obłożeń do zabiegów długich (powyżej 2 godzin).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów długich (trwających powyżej 2 godzin) - w ilości 3 400 kompletów Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 komplet. Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Serwety, maski, czepki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zestaw do operacji brzuszno-kroczowych - w ilości 60 kompletów 2. Zestaw do operacji kroczowych - w ilości 60 kompletów 3. Zestaw serwet do cystoskopii - w ilości 700 kompletów 4. Serweta operacyjna sterylna do angiografii udowej - w ilości 400 sztuk 5. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 90 cm x 120 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego - w ilości 4 500 sztuk 6. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 45 cm x 60 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego - w ilości 3 000 sztuk 7. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 100 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego - w ilości 1 500 sztuk 8. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego - w ilości 100 sztuk 9. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego - w ilości 2 000 sztuk 10. Serweta samoprzylepna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego - w ilości 200 sztuk 11. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w taśmę lepną na całej długości dłuższego boku - w ilości 4 000 sztuk 12. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 50 cm x 60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem minimum 6,5 x8 cm - w ilości 600 sztuk 13. Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 75 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem o wymiarach minimum 6 cm x 8 cm - w ilości 800 sztuk 14. Pokrowiec sterylny na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min. 80 cm x 140 cm, i z dużym wywinięciem oraz założeniem ułatwiającym czyste nakrycie stolika - w ilości 1 400 sztuk 15. Sterylna kieszeń samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40 cm - 45 cm x 35 cm - 40 cm - w ilości 2 800 sztuk 16. Osłona sterylna na kończynę, wykonana z minimum dwuwarstwowej włókniny, o wymiarach 37cm - 75cm x 105cm - 114cm - w ilości 60 sztuk 17. Maska chirurgiczna dwu- lub trójwarstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki lub gumki, do wyboru przez Zamawiającego - w ilości 45 000 sztuk 18. Maska chirurgiczna trój- lub czterowarstwowa, nierosiejąca, z osłoną na oczy - w ilości 1 000 sztuk 19. Maska chirurgiczna z taśmami - w ilości 10 000 sztuk 20. Sterylna osłona na rękaw 50 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny mankiet - w ilości 60 sztuk 21. Serweta sterylna o wymiarach 75 cm x 90 cm, z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu - w ilości 2 400 sztuk 22. Serweta sterylna o wymiarach 45 cm x 75 cm z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu - w ilości 1 000 sztuk 23. Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90 cm x 60 cm - w ilości 30 000 sztuk 24. Serweta sterylna, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, bez dodatku wiskozy i celulozy, o rozmiarze całkowitym 137 cm x 137 cm, z folią operacyjną o wymiarach 8 cm x 10 cm, z dodatkową kieszenią na płyny - w ilości 40 sztuk 25. Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu - w ilości 200 sztuk 26. Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii o wymiarach 13 cm - 16 cm x 200 cm -250 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach - w ilości 1 400 sztuk 27. Ochraniacze z włókniny na buty, ściągnięte gumką, niesterylne, rozmiar L, XL - w ilości 3 000par 28. Czepek z włókniny na gumkę, niesterylny, nieharmonijkowy - w ilości 30 000 sztuk 29. Czepek z włókniny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, niesterylny - w ilości 1 200 sztuk 30. Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną - w ilości 4 000 sztuk 31. Fartuch z włókniny, z długim rękawem, z mankietem bawełnianym lub z lekko ściągającą , nieuciskająca gumką, rozmiar L, XL, niesterylny - w ilości 5 500 sztuk Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Maski.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Maska chirurgiczna wiązana na troki, część twarzowa z mozliwością ukształtowania w tzw. kaczy dziób - w ilości 4 000 sztuk Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zestaw serwet do kraniotomii.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zestaw serwet do kraniotomii I - w ilości 180 zestawów 2. Zestaw serwet do kraniotomii II - w ilości 140 zestawów Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.5 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pokrowce i osłony.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 25 cm, sterylny - w ilości 500 sztuk 2. Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 50 cm, sterylny - w ilości 800 sztuk 3. Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy minimum 80 cm, sterylny - w ilości 1 200 sztuk 4. Osłona na mikroskop przezierna, foliowa, sterylna, o wymiarach 110 cm x 200 cm i średnicy optyki O 65 mm - w ilości 400 sztuk Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.6 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Podkłady, koszule jednorazowe dla pacjenta, pościel, myjki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Podkład wzmocniony, nieprzemakalny, o wymiarach minimum 175 cm x 80 cm - w ilości 2 000 sztuk 2. Prześcieradło nieprzemakalne, o wymiarach 150 cm x 200 cm, - w ilości 9 000 sztuk 3. Koszula operacyjna jednorazowego użytku dla pacjenta, nieprzezierna, wykonana z tkaniny typu SMS lub równoważnej* - w ilości 2 000 sztuk 4. Pościel z włókniny, niesterylna, poszewka o wymiarach 90 cm x 75 cm, poszwa o wymiarach 200 cm x 150 cm, prześcieradło o wymiarach 210cm x 150cm - w ilości 9 000 sztuk 5. Ubranie operacyjne z włókniny niesterylne, nieprzezierne, rozmiar L-XL, spodnie i bluza z krótkim rękawem - w ilości 5 200 sztuk 6. Podkład z włókniny niesterylny o wymiarach 100 cm x 150 cm - w ilości 1 200 sztuk 7. Myjka jednorazowego użytku do mycia pacjentów, niesterylna - w ilości 20 000 sztuk Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki - po 1 sztuce dla pozycji nr 3 i 5. Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.7 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Fartuchy chirurgiczne jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sterylny, nieprzezierny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny typu SMS lub równoważnej - w ilości 2 000 sztuk Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane parametry zgodnie z załącznikiem nr 1.8 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Spodnie do kolonoskopii.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Spodenki diagnostyczne jednorazowe z włókniny, nieprzezierne, niesterylne, z jednym rozcięciem ciągłym w okolicy krocza, długość nogawki 25-30 cm, gramatura min. 30g/m2 - w ilości 3 000 sztuk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pokrowce i poszewki na fotele dializacyjne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prześcieradło z włókniny polipropylenowej na fotel do dializ o wymiarach 190x90cm i grubości 13cm, kolor zielony, o gramaturze min. 40g/m2, niejałowe. Całkowita długość prześcieradła 260 cm, szerokość 120 cm, podwinięcie- kieszeń na jednym końcu 20 cm, na drugim 40cm, zakładki po obu brzegach przeszyte w ogłegłości 5 cm od brzegu tworzące kieszeń zapobiegającą przesuwaniu się pokrowca na materacu. - w ilości 13 000 sztuk 2. Poszwa z włókniny polipropylenowej o wymiarach 200x100cm, o gramaturze 30g/m2, z zakładką min. 20cm, zapinana na rzepy. - w ilości 6 000 sztuk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 265668 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
257650 - 2012 data 18.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 90 21, fax. 91 813 9079.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 26.07.2012 r. do godz. 11:00 w wysokości: Zadanie 1 - 1 740,00 zł Zadanie 2 - 2 380,00 zł Zadanie 3 - 3 230,00 zł Zadanie 4 - 44,00 zł Zadanie 5 - 377,00 zł Zadanie 6 - 494,00 zł Zadanie 7 - 3 989,00 zł Zadanie 8 - 280,00 zł Zadanie 9 - 72,00 zł Zadanie 10 - 998,00 zł Wadium może być wnoszone w formach wynikających z art. 45 ustawy: 2) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w banku ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064 (w tytule należy wpisać numer postępowania) 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu powinien być w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM złożony w Kancelarii Zamawiającego, pok. 12 w budynku Z razem z ofertą, natomiast kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać zamieszczona w ofercie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 27.07.2012 r. do godz. 11:00 w wysokości: Zadanie 1 - 1 740,00 zł Zadanie 2 - 2 380,00 zł Zadanie 3 - 3 230,00 zł Zadanie 4 - 44,00 zł Zadanie 5 - 377,00 zł Zadanie 6 - 494,00 zł Zadanie 7 - 3 989,00 zł Zadanie 8 - 280,00 zł Zadanie 9 - 72,00 zł Zadanie 10 - 998,00 zł Wadium może być wnoszone w formach wynikających z art. 45 ustawy: 2) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w banku ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064 (w tytule należy wpisać numer postępowania) 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu powinien być w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM złożony w Kancelarii Zamawiającego, pok. 12 w budynku Z razem z ofertą, natomiast kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać zamieszczona w ofercie.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4, pok. 12 w budynku Z.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4, pok. 12 w budynku Z.


Szczecin: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny


Numer ogłoszenia: 333402 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 257650 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 90 21, faks 91 813 9079.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z włókniny - w rozbiciu na 10 zadań. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.16.10.00-6, 33.18.41.00-4, 33.15.82.10-7, 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zestaw obłożeń do zabiegów krótkich (do 2 godzin)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83460,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  83460,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  92940,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zestaw obłożeń do zabiegów długich (powyżej 2 godzin)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte},, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 119000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109888,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  105332,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Serwety, maski, czepki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte},, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 161737,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  155974,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  155974,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  155974,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Maski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1684,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  720,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zestaw serwet do kraniotomii


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18860,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18494,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18494,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18494,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pokrowce i osłony.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Podkłady, koszule jednorazowe dla pacjenta, pościel, myjki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199460,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  177500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  121950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  177500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Fartuchy chirurgiczne jednorazowego użytku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Spodnie do kolonoskopii


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA Mieczysław Kruszelnicki, {Dane ukryte}, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2970,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13050,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pokrowce i poszewki na fotele dializacyjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE Mieczysław Kruszelnicki, {Dane ukryte}, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46510,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46510,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Arkońska 4, 71-455 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@spwsz.szczecin.pl
tel: 91 813 90 21
fax: 918 139 079
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25765020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spwsz.szczecin.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin - Sekcja Zamówień Publicznych pokój nr 28
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33140000-3 Materiały medyczne
33158210-7 Stymulatory
33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne
33184100-4 Implanty chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zestaw obłożeń do zabiegów krótkich (do 2 godzin) PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.
Pabianice
2012-09-06 83 460,00
Zestaw obłożeń do zabiegów długich (powyżej 2 godzin) PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.
Pabianice
2012-09-06 109 888,00
Serwety, maski, czepki PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.
Pabianice
2012-09-06 155 974,00
Maski JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-09-06 1 684,00
Zestaw serwet do kraniotomii SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Łódź
2012-09-06 18 494,00
Pokrowce i osłony. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-09-06 21 300,00
Podkłady, koszule jednorazowe dla pacjenta, pościel, myjki JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2012-09-06 177 500,00
Fartuchy chirurgiczne jednorazowego użytku RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-09-06 11 000,00
Spodnie do kolonoskopii FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA Mieczysław Kruszelnicki
Wrocław
2012-09-06 2 970,00
Pokrowce i poszewki na fotele dializacyjne FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE Mieczysław Kruszelnicki
Wrocław
2012-09-06 46 510,00