Warszawa: Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych


Numer ogłoszenia: 258830 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA , ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4331926, 4331927, faks 022 8516795.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zzm-mswia.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ogólnym remoncie nw. lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem: nr 27 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 w Lininie, gm. Góra Kalwaria, nr 34 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 32 w Lininie, gm. Góra Kalwaria, nr 2 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 2/4 w Górze Kalwarii. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach: 1) załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 2) załączniki nr 10 -12 - przedmiary robót. 2. Wykonawcy w dniach: od 23 do 24 lipca 2012 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 mogą dokonać wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Udział w wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Wydziału Technicznego ZZM MSWiA Panem Dominikiem Koniusz, tel. 22 433 19 55 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub faks 22 851 67 95. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 3 pzp może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwością dotyczących treści SIWZ. W przypadku podjęcia decyzji o zebraniu wykonawców, Zamawiający poda termin i miejsce zebrania na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja: www.zzm-mswia.pl.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 3 pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.45.31.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium - 1,4 tys. pln /słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100/; 3. Miejsce wnoszenia wadium: 1) przelewem bankowym na konto o numerze: PKO S.A. Oddział Warszawa 40124062471111000049788598 2) pozostałe formy, tj. poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/, należy zdeponować w formie oryginałów - tylko i wyłącznie w Kancelarii ZZM MSWiA, codziennie w godzinach pracy ZZM MSWiA. Kserokopię zdeponowanego dokumentu należy załączyć do oferty. Uwaga! w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega, iż treść dokumentu powinna uwzględnić zapisy art. 46 ust.4a i 5 pzp.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych, polegających na remoncie lokali mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 50 tys. każda


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotycząc sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 1) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na jedno i wszystkie zdarzenia z tytułu OC deliktowej dla szkód wyrządzonych osobom trzecim - na kwotę nie niższą niż 50 tys. pln; 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową przynajmniej w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. pln


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w zakresie zmian podmiotów trzecich, jeżeli występują, na etapie realizacji zamówienia, na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Strony dopuszczają inny, niż określony w niniejszej umowie termin zakończenia robót, w szczególności w następujących przypadkach: 1) przerw w dostawie nośników energii przez okres dłuższy niż 8 godzin. Fakt ten musi zostać potwierdzony w protokole sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego, 2) ewentualnego zlecenia robót uzupełniających w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 3) wystąpienia opóźnień wynikających z siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne i lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 4) wystąpienia robót dodatkowych, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 5) braku możliwości dostępu do lokali mieszkalnych oraz innych lokali objętych przedmiotem zamówienia. 3. O zmianach kierownika budowy oraz koordynatora - reprezentującego Zamawiającego, strony będą się wzajemnie pisemnie informować. Niniejsze zmiany nie wymagają aneksu do umowy. 4. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy, w przypadku zmian w przepisach prawnych wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zzm-mswia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie - Zespół Zamówień Publicznych ZZM MSWiA.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.08.2012 godzina 08:45, miejsce: KANCELARIA Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych


Numer ogłoszenia: 307998 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 258830 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4331926, 4331927, faks 022 8516795.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ogólnym remoncie nw. lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem: - nr 27 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 w Lininie, gm. Góra Kalwaria, - nr 34 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 32 w Lininie, gm. Góra Kalwaria, - nr 2 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 2/4 w Górze Kalwarii..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.45.31.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 74468,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51134,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  36301,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52304,53


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@zzm-mswia.pl
tel: +48 224331926
fax: +48 228516795
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25883020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zzm-mswia.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie - Zespół Zamówień Publicznych ZZM MSWiA
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2012-08-21 51 134,00