Starachowice: Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych


Numer ogłoszenia: 259592 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  ww.szpital.starachowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w 10 Pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa szczegółowego warunku w tym zakresie Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min 50 000,00PLN dla Pakietu), dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa szczegółowego warunku w tym zakresie 1)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (min. 50 000,00PLN dla Pakietu) lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2)Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach: a)zmniejszenia ceny przedmiotu zamówienia w stosunku do ceny oferowanej, b)zmiany adresów, numerów telefonu, numerów kont, danych osób fizycznych i prawnych ujętych w niniejszej umowie. c)zmiany numerów katalogowych oferowanego asortymentu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.starachowice.p

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
- w siedzibie Zamawiającego pokój 218 w godzinach pracy Wykonawca powinien podać swój numer NIP oraz złożyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2012 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pok 222 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 271644 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
259592 - 2012 data 19.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II. 1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w 10 Pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w 11 Pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku...


Starachowice: Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych


Numer ogłoszenia: 319712 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 259592 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w 10 Pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mieczysław Kruszelnicki Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa, {Dane ukryte}, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29515,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27100,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  27100,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27100,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 136115,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  152579,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  152579,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  152579,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Podesek ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, {Dane ukryte}, 28-100 Busko, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15174,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15174,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15174,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 142099,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  157507,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  157507,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  157507,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34611,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37341,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  37341,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37341,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Aukcyjna, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43140,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46494,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46494,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  46494,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych, {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2430,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2430,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2430,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8364,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8364,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10947,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14088,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24481,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  24481,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24481,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32844,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  32844,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32844,96


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@szpital.starachowice.pl,
tel: 41 273 91 82,
fax: 41 273 92 29
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25959220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: ww.szpital.starachowice.pl
Informacja dostępna pod: - w siedzibie Zamawiającego pokój 218 w godzinach pracy Wykonawca powinien podać swój numer NIP oraz złożyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39518000-6 Bielizna szpitalna
39518200-8 Prześcieradła używane na salach operacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 2 Mieczysław Kruszelnicki Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Wrocław
2012-08-29 27 100,00
Pakiet nr 3 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Toruń
2012-08-29 152 579,00
Pakiet nr 4 Tomasz Podesek ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego
Busko
2012-08-29 15 174,00
Pakiet nr 5 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2012-08-29 157 507,00
Pakiet nr 6 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych sp. z o.o.
Białystok
2012-08-29 37 341,00
Pakiet nr 7 Skamex sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Aukcyjna
Łódź
2012-08-29 46 494,00
Pakiet nr 8 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych
Białystok
2012-08-29 2 430,00
Pakiet nr 9 RMD sp. z o.o.
Milanówek
2012-08-29 8 364,00
Pakiet nr 10 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Toruń
2012-08-29 24 481,00
Pakiet nr 11 3M Poland sp. z o.o.
Nadarzyn
2012-08-29 32 844,00