Gizałki: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach


Numer ogłoszenia: 261298 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących obiektów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także podczas realizacji inwestycji przez Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez Wykonawcę robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.40.00-0, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 240.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium nr sprawy RI.271.10.2015. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie na składanie ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, (sekretariat) lub włożyć w kopertę w której znajduje się oferta (nie spinać trwale z ofertą). 7) Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ rozbudowy obiektów użyteczności publicznej o przeznaczeniu podobnym do obiektu będącego przedmiotem zamówienia np. sali sportowej, wielofunkcyjnej hali sportowej, hali sportowej, hali widowiskowej, sali gimnastycznej, basenu oraz innego obiektu użyteczności publicznej o zbliżonym przeznaczeniu i z własnym zapleczem technicznym. W/w wartość może dotyczyć samego opracowania dokumentacji, lub opracowania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenie poświadczenia dotyczy co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ rozbudowy obiektów użyteczności publicznej o przeznaczeniu podobnym do obiektu będącego przedmiotem zamówienia np. sali sportowej, wielofunkcyjnej hali sportowej, hali sportowej, hali widowiskowej, sali gimnastycznej, basenu oraz innego obiektu użyteczności publicznej o zbliżonym przeznaczeniu i z własnym zapleczem technicznym. Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 6 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; c) kopia dokumentu potwierdzająca wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinna być trwale połączona z ofertą); d) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres gwarancji na wykonaną dokumentację - 3


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu umowy tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego w przypadku: 1) nie uzyskania pozwoleń lub innych dokumentów od organów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, 2) nie uzyskania pozwoleń lub innych dokumentów od organów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy w ustawowym terminie pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, 3) określonym w § 5 ust. 10 wzoru umowy, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku określonym w § 6 ust. 4 wzoru umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach


Numer ogłoszenia: 308630 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 261298 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących obiektów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także podczas realizacji inwestycji przez Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez Wykonawcę robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.40.00-0, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • APA ARCHES Sp. z o.o., Sp. k, {Dane ukryte}, 60-348 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 338437,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  95644,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  95644,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  478470,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 26129820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 240 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 97%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach APA ARCHES Sp. z o.o., Sp. k
Poznań
2015-11-17 95 644,00