Białystok: Pomostowa dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku na okres 2 m-cy


Numer ogłoszenia: 265587 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku , ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, faks 085 746 88 80.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.usk.bialystok.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pomostowa dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku na okres 2 m-cy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych w zakresie tj.: obłożenia, serwety, fartuchy i innego rodzaju bielizny szpitalnej jednorazowego użytku.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8, 33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 27.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, dotyczącym posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (spełniają wymogi graniczne określone w Załączniku nr 1) Wykonawca winien załączyć do oferty: a) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r., Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) - w tym oświadczenie o posiadaniu i dostarczeniu na żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów w ww. zakresie (wypełniony Załącznik nr 5 - zawierający szczegółową treść przedmiotowego oświadczenia); b) katalogi/prospekty techniczne oferowanego asortymentu, potwierdzające graniczne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1, w szczególności tj. gramatura, rodzaj tkaniny, warstwowość laminatu, rozmiar, skład obłożeń itd. Jeżeli w katalogu/prospekcie technicznym brak jest opisu danego parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów tj. np. karty danych technicznych wystawione przez producenta gotowych wyrobów, oświadczenie producenta, certyfikaty zgodności niezależnej jednostki badawczej np. Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność danego parametru. c) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia (dotyczy asortymentu wskazanego w Załączniku nr 1) jest zgodny z wymogami normy PN-EN 13795 1, 2, 3 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia (wypełniony Załącznik nr 6 - zawierający szczegółową treść przedmiotowego oświadczenia); Zgodnie z wymogiem art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą ww. normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d) próbki w ilości określonej w Załączniku nr 1 Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych próbek w celu potwierdzenia parametrów/warunków technicznych (wymogów Zamawiającego), które zostały określone w Załączniku nr 1, ww. Próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w tym dokumentów załączonych do oferty), o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy tabel podanych w Załączniku nr 1 - w zakresie Pakietów, co do których Wykonawca składa ofertę; 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2. 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Warunkami tymi, które przewidział Zamawiający mogą być: a) zmniejszenie ceny określonej w umowie, wydłużenie terminu płatności - w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej; b) wydłużenie okresu trwania umowy - w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1. 2. Zmiany w treści niniejszej umowy, o których mowa w ust.1 winny być poprzedzone stosownym aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą obowiązywać od dnia zawarcia powyższego aneksu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://usk.bialystok.pl/zamowien/zam1.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, pokój nr 28 (zamówienia publiczne).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, pokój nr 28 (zamówienia publiczne).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne sterylne (średnie) z otworem - 500 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne sterylne (średnie) z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu - 300 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne sterylne (średnie) samoprzylepne - 500 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety sterylne (średnie) nieprzylepne - 1 500 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety zabiegowe - 900 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne sterylne (duże) nieprzylepne - 350 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne sterylne (bardzo duże) samoprzylepne - 150 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne sterylne (bardzo duże) nieprzylepne - 1000 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet nr 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy serwet jednorazowych (I wersja) - podstawowy - 600 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet nr 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do angiografii jałowy - 700 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet nr 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy operacyjne sterylne wzmocnione - 2.000 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet nr 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy obłożeń do operacji biodra - 50 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet nr 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy obłożeń do chirurgii kończyny - 70 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet nr 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do kraniotomii - 70 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet nr 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pościel jednorazowa trzyczęściowa z włókniny jednorazowej - 700 kompl.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet nr 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obłożenie stolika Mayo - 500 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet nr 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Czepki - 10 000 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet nr 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubrania z włókniny - 2000 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet nr 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podkłady oraz asortyment na zapotrzebowanie Kl. Perinatologii - 6 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet nr 20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy z dwiema serwetami z wycięciem typu U - 30 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet nr 21.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do zamykania ran - 50 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet nr 22.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koszule pacjenta (3.000 szt.) i fartuchy pielęgniarskie (1.500 szt.).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet nr 23.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obłożenia kardiologiczne (zestawy do angiografii - ablacji) - 100 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet nr 24.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uzupełniające zestawy do laparaskopii - 100 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet nr 25.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowe zestawy do laparaskopii - 20 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet nr 26.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do PCNL- 30 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet nr 27.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do URS - 60 zest.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 268335 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
265587 - 2012 data 14.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, fax. 085 746 88 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, pokój nr 28 (zamówienia publiczne).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, pokój nr 28 (zamówienia publiczne).


Numer ogłoszenia: 527368 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
265587 - 2012 data 14.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, fax. 085 746 88 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 10:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2013 godzina 10:00.


Białystok: Pomostowa dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku


Numer ogłoszenia: 43069 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 265587 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, faks 085 746 88 80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pomostowa dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych w zakresie tj.: obłożenia, serwety, fartuchy i innego rodzaju bielizny szpitalnej jednorazowego użytku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6, 39.51.82.00-8, 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 925,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  710,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  710,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1220,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 518,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  507,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  507,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1860,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 694,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  695,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  695,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5845,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1814,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1830,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1830,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. jawna, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1157,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  986,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  862,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1676,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 712,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  833,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  833,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1018,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  862,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  862,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2922,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5092,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5250,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22879,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena Cezariusz Wirkowscy sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24629,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17370,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17370,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  34194,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Panep S.r.o., {Dane ukryte}, Rosice koło Brna, kraj/woj. Czechy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48611,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  62300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14648,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4690,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5200,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  5200,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5200,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j., {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5555,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5775,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5775,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7910,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2372,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2050,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet nr 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1111,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet nr 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10185,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet nr 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7407,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8233,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8233,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8233,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet nr 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1527,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1454,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  1454,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1454,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet nr 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 601,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  583,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  583,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  583,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet nr 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko sp.j., {Dane ukryte}, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9259,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9210,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9210,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14610,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pakiet nr 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Panep s.r.o., ul. {Dane ukryte}, Rosice koło Brna, kraj/woj. Czechy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7407,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet nr 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5703,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3283,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3283,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3283,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pakiet nr 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1481,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1138,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1138,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1138,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Pakiet nr 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2777,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1900,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1900,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1900,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@poczta-usk.pl
tel: 85 831 83 88
fax: 85 831 86 91
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26558720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 2 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 27
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.usk.bialystok.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A, budynek administracji, pokój nr 28 (zamówienia publiczne)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
39518000-6 Bielizna szpitalna
39518200-8 Prześcieradła używane na salach operacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 710,00
Pakiet nr 2 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 507,00
Pakiet nr 3 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 695,00
Pakiet nr 4 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 1 830,00
Pakiet nr 5 EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. jawna
Sochaczew
2013-03-21 986,00
Pakiet nr 6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 833,00
Pakiet nr 7 EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j.
Sochaczew
2013-03-21 862,00
Pakiet nr 8 EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j.
Sochaczew
2013-03-21 5 250,00
Pakiet nr 9 EURO-CENTRUM Bożena Cezariusz Wirkowscy sp. j.
Sochaczew
2013-03-21 17 370,00
Pakiet nr 10 Panep S.r.o.
Rosice koło Brna
2013-03-21 50 400,00
Pakiet nr 11 RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2013-03-21 13 900,00
Pakiet nr 14 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych sp. z o.o.
Białystok
2013-03-21 5 200,00
Pakiet nr 15 EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp. j.
Sochaczew
2013-03-21 5 775,00
Pakiet nr 16 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 2 480,00
Pakiet nr 17 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych sp. z o.o.
Białystok
2013-03-21 2 500,00
Pakiet nr 18 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2013-03-21 8 000,00
Pakiet nr 19 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2013-03-21 8 233,00
Pakiet nr 20 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 1 454,00
Pakiet nr 21 Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 583,00
Pakiet nr 22 Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko sp.j.
Choroszcz
2013-03-21 9 210,00
Pakiet nr 23 Panep s.r.o.
Rosice koło Brna
2013-03-21 8 900,00
Pakiet nr 24 JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2013-03-21 3 283,00
Pakiet nr 26 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 1 138,00
Pakiet nr 27 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2013-03-21 1 900,00