TITytułPolska-Puchaczów: Rury i osprzęt
NDNr dokumentu26975-2018
PDData publikacji19/01/2018
OJDz.U. S13
TWMiejscowośćPUCHACZÓW
AUNazwa instytucjiLubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany18/01/2018
DTTermin23/02/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV44163000 - Rury i osprzęt
OCPierwotny kod CPV44163000 - Rury i osprzęt
RCKod NUTSPL814
IAAdres internetowy (URL)www.lw.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

19/01/2018    S13    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Rury i osprzęt

2018/S 013-026975

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Puchaczów
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupak
Tel.: +48 814625075
E-mail: mstupak@lw.com.pl
Faks: +48 814625007
Kod NUTS: PL814


Adresy internetowe:

Główny adres: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lw.com.pl/pl,1,przetargi,s52,przetargi_publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Puchaczów
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupak
Tel.: +48 814625075
E-mail: mstupak@lw.com.pl
Faks: +48 814625007
Kod NUTS: PL814


Adresy internetowe:

Główny adres: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, zgodnie z zapisami SIWZ

Numer referencyjny: 898/IZP/MST/2017
II.1.2)Główny kod CPV
44163000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn zamawiającego fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, zgodnie z zapisami SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bogdanka, Nadrybie, Stefanów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę loco magazyn zamawiającego fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający wymaga, aby wykonawcy:

— posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN,

— byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienia na analogiczne lub porównywalne rury z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto lub więcej,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VI Części I SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania co do wadium:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata ceny następować będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty realizacji każdorazowego zamówienia okresowego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Rozdziale VII Części I SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Częścią II SIWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Aukcja elektroniczna.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a - 91e Pzp. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net., zgodnie z zapisami Rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/04/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Bogdance, sala przetargów nr 123, budynek Cechowni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w w Części I SIWZ Rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
Warszawa
ul. Postępu 17 A
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2018
TITytułPolska-Puchaczów: Rury i osprzęt
NDNr dokumentu77179-2018
PDData publikacji20/02/2018
OJDz.U. S35
TWMiejscowośćPUCHACZÓW
AUNazwa instytucjiLubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany15/02/2018
DTTermin02/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV44163000 - Rury i osprzęt
OCPierwotny kod CPV44163000 - Rury i osprzęt
RCKod NUTSPL814
IAAdres internetowy (URL)www.lw.com.pl

20/02/2018    S35    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Rury i osprzęt

2018/S 035-077179

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 013-026975)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczów
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupak
Tel.: +48 814625075
E-mail: mstupak@lw.com.pl
Faks: +48 814625007
Kod NUTS: PL814


Adresy internetowe:

Główny adres: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, zgodnie z zapisami SIWZ

Numer referencyjny: 898/IZP/MST/2017
II.1.2)Główny kod CPV
44163000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn Zamawiającego fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 013-026975

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Powinno być:
Data: 02/05/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Puchaczów: Rury i osprzęt
NDNr dokumentu88330-2018
PDData publikacji27/02/2018
OJDz.U. S40
TWMiejscowośćPUCHACZÓW
AUNazwa instytucjiLubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/02/2018
DTTermin16/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV44163000 - Rury i osprzęt
OCPierwotny kod CPV44163000 - Rury i osprzęt
RCKod NUTSPL814
IAAdres internetowy (URL)www.lw.com.pl

27/02/2018    S40    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Rury i osprzęt

2018/S 040-088330

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 013-026975)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczów
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupak
Tel.: +48 814625075
E-mail: mstupak@lw.com.pl
Faks: +48 814625007
Kod NUTS: PL814


Adresy internetowe:

Główny adres: www.lw.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, zgodnie z zapisami SIWZ

Numer referencyjny: 898/IZP/MST/2017
II.1.2)Główny kod CPV
44163000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyn Zamawiającego fabrycznie nowych rur z tworzyw sztucznych, kołnierzowych preizolowanych oraz nieizolowanych DN150 PN40 wraz z kształtkami i akcesoriami do montażu, przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 013-026975

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 16/03/2018
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/05/2018
Powinno być:
Data: 15/05/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/03/2018
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów
woj. LUBELSKIE
Dane kontaktowe: email: awasil@lw.com.pl
tel: +48 814625122
fax: +48 814625007
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-02-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2697520181
ID postępowania Zamawiającego: 898/IZP/MST/2017
Data publikacji zamówienia: 2018-01-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lw.com.pl
Informacja dostępna pod: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów, woj. LUBELSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
44163000-0 Rury i osprzęt