Warszawa: Świadczenie przez Wykonawcę usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i podawaniu śniadań dla klientów hotelu w okresie od 1 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012


Numer ogłoszenia: 277439 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście , ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 825 71 34, 825 48 46, faks 0-22 825 71 34, 825 48 46.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.osir-polna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie przez Wykonawcę usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i podawaniu śniadań dla klientów hotelu w okresie od 1 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie przez Wykonawcę usług gastronomicznych polegających na codziennym przygotowywaniu i podawaniu śniadań dla klientów hotelu w okresie od 1 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012. Średnia dzienna liczba śniadań:16. Maksymalna dzienna liczba śniadań: 56.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 13.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wpis do właściwego rejestru albo zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy tego wymagają. Ocena warunku na zasadzie: spełnia. nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek wiedzy i doświadczenia spełniają Wykonawcy, którzy należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za takowe zamawiający uzna te usługi, które obejmowały codzienne przygotowywanie i podawanie posiłków dla co najmniej 15 osób przez okres minimum miesiąca, a wartość każdej usługi to minimum 5.000,00 PLN netto. Ocena na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług wraz z referencjami. Ocena na zasadzie spełnia. nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie przygotowywania i podawania posiłków. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum 2 osobami spełniającymi warunek. Wymagane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena na zasadzie: spełnia. nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kserokopie pracowniczych książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, a szczególnie strony związane z identyfikacją właściciela książeczki oraz zawierające aktualne na dzień składania ofert, obowiązujące orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Ocena na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie: spełnia. nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu. Ocena na zasadzie: spełnia. nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.osir-polna.pl w zakładce OGŁOSZENIA

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 Warszawa, sekretariat - pok. 2.14 na pierwszym piętrze..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 Warszawa, sekretariat - pok. 2.14 na pierwszym piętrze..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27743920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 13 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.osir-polna.pl
Informacja dostępna pod: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 Warszawa, sekretariat - pok. 2.14 na pierwszym piętrze.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków