Biała Podlaska: Projekt sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz jej wykonanie


Numer ogłoszenia: 280290 - 2010; data zamieszczenia: 07.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz jej wykonanie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ­1.wykonanie projektu zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, ­2.budowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej zgodnie z wykonanym projektem, ­3.wykonanie dokumentacji powykonawczej, ­4.dostawa i konfiguracja urządzeń oraz uruchomienie sieci, ­5.szkolenie w zakresie administrowania urządzeniami i siecią wyznaczonych pracowników Zamawiającego w ilości co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, ­6.pakiet godzin serwisowych (20 godzin) świadczonych przez wykwalifikowanego inżyniera, obejmujący szeroko rozumiane konsultacje i wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń pracujących w sieci szkieletowej do wykorzystania w uzgodnionych terminach w ciągu 1 roku od podpisania umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.43.20-0, 45.31.00.00-0, 32.42.00.00-3, 30.23.72.80-5, 71.32.31.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał z należytą starannością - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę o podobnym charakterze - instalację sieci Kategorii 6/Klasa E objętej programem 25 letniej gwarancji systemowej producenta okablowania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia producenta do projektowania oraz certyfikowania sieci strukturalnej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia producenta do instalacji systemu okablowania strukturalnego, c) co najmniej jedną osobą wykonującą prace instalacyjne dla sieci elektrycznej posiadającą uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do dozoru urządzeń elektrycznych do 1 kV. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

  3. Oświadczenie producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego o gotowości udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej po wykonaniu zadania przez Wykonawcę wraz z opinią o możliwości wykonania certyfikowanej instalacji przez ww Wykonawcę. Opinia producenta musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert oraz potwierdzać możliwości i uprawnienia Wykonawcy na czas składania oferty.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (zał. nr 4 do SIWZ). 2. Pisemne oświadczenie (zał. nr 8 do SIWZ), że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (zał. nr 9 do SIWZ) akceptuje i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez podmioty gospodarcze (konsorcjum/spółki cywilne), dokumenty określone w specyfikacji w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1-5, winne być złożone odrębnie przez każdego członka, pozostałe dokumenty, załączniki i inne wymienione w Rozdziale 7 składane są wspólnie. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zmawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach przedmiotowej umowy w razie wystąpienia okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: 1) zmiany podwykonawcy, 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT, zmiana przepisów branżowych dla przedmiotu umowy), 3) zmiany terminu wykonania w przypadku opóźnień wynikających z: a. działania siły wyższej, np. nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, klęski żywiołowej, przypadku zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowania lub skażenia, b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 4) wystąpienia wandalizmu na terenie budowy powodującego opóźnienia w prowadzonych pracach, 5) zmiany koordynatora prac, 6) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 7) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu, 8) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku konieczności wprowadzenia odstępstwa będącego następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 9) Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów wykonania niniejszej umowy albo obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy. 2. Niezależnie od postanowień umowy strony umowy mogą: 1) dokonywać zmian kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy podmiot musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że dotychczasowy kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym w jego wniosku. 2) proponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b. niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, c. jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 101 pok. 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska pok. 17 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Biała Podlaska: Projekt sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz jej wykonanie


Numer ogłoszenia: 329194 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 280290 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz jej wykonanie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ­wykonanie projektu zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, ­budowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej zgodnie z wykonanym projektem, ­wykonanie dokumentacji powykonawczej, ­dostawa i konfiguracja urządzeń oraz uruchomienie sieci, ­szkolenie w zakresie administrowania urządzeniami i siecią wyznaczonych pracowników Zamawiającego w ilości co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, ­pakiet godzin serwisowych (20 godzin) świadczonych przez wykwalifikowanego inżyniera, obejmujący szeroko rozumiane konsultacje i wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń pracujących w sieci szkieletowej do wykorzystania w uzgodnionych terminach w ciągu 1 roku od podpisania umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.43.20-0, 45.31.00.00-0, 32.42.00.00-3, 30.23.72.80-5, 71.32.31.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Obsługowe INSTEL Grzegorz Piechowicz, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 164000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  204716,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  204716,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  359981,07


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28029020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 101 pok. 10
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30237280-5 Akcesoria zasilające
32420000-3 Urządzenia sieciowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Projekt sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz jej wykonanie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Obsługowe INSTEL Grzegorz Piechowicz
Biała Podlaska
2010-10-12 204 716,00