Gizałki: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013


Numer ogłoszenia: 283270 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do i z Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem opieki dowożonym uczniom. Dziennym dowozem objętych będzie około 80 uczniów z miejscowości: Świerczyna, Kolonia Obory, Studzianka, Krzyżówka, Orlina Mała, Orlina Duża, Dziewiń Duży. Łączna dzienna trasa obejmuje 90 km (drogi asfaltowe 100%). Przewidywana liczba dni na realizację usługi w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 189 dni. Czas dowozu od około godz. 6.45 do 8.00, czas odwozu od około godz. 12.00 do 16.00. Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów zostaną określone po ustaleniu planu zajęć w Zespole Szkół w Białobłotach. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo zmiany ilości dni świadczenia usługi, 2) prawo do dodatkowych kursów w ramach dodatkowej usługi, 3) że osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowcą autobusu, 4) że osoba sprawująca opiekę musi być pełnoletnia, posiadać zdolność do czynności prawnych, być osobą zdrową gwarantującą prawidłowe sprawowanie opieki, 5) prawo do możliwości zmiany trasy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium winno być dołączone do oferty stanowiąc jego załącznik. 2. Wadium może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013 Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Oferta nie zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu. 5. Do pozostałych kwestii związanych z wadium stosuje się wprost art. 46 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana jest w oparciu o posiadanie licencji lub zezwolenia na wykonywanie przewozu osób - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony poprzez dysponowanie niezbędnymi środkami transportu drogowego do wykonania zamówienia, tj.: - conajmniej 1 autobus z liczbą minimum 35 miejsc siedzących. Weryfikacji spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym służy odpowiednio wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy, 2) oświadczenie Wykonawcy, w którym wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom, stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy), 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji. Akceptację projektu umowy należy potwierdzić podpisem na każdej stronie umowy oraz pieczątką i podpisem na ostatniej stronie - podpisują osoby podpisujące ofertę, 5) pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli dotyczy).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1.Wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 2.Z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 3.Z powodu działania sił wyższych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, Pokój nr 11..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013


Numer ogłoszenia: 325084 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 283270 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do i z Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem opieki dowożonym uczniom. Dziennym dowozem objętych będzie około 80 uczniów z miejscowości: Świerczyna, Kolonia Obory, Studzianka, Krzyżówka, Orlina Mała, Orlina Duża, Dziewiń Duży. Łączna dzienna trasa obejmuje 90 km (drogi asfaltowe 100%). Przewidywana liczba dni na realizację usługi w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 189 dni. Czas dowozu od około godz. 6.45 do 8.00, czas odwozu od około godz. 12.00 do 16.00. Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów zostaną określone po ustaleniu planu zajęć w Zespole Szkół w Białobłotach. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo zmiany ilości dni świadczenia usługi, 2) prawo do dodatkowych kursów w ramach dodatkowej usługi, 3) że osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowcą autobusu, 4) że osoba sprawująca opiekę musi być pełnoletnia, posiadać zdolność do czynności prawnych, być osobą zdrową gwarantującą prawidłowe sprawowanie opieki, 5) prawo do możliwości zmiany trasy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Sapikowski Wojciech, {Dane ukryte}, 62-580 Grodziec, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 53751,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56473,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  54602,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56983,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28327020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, Pokój nr 11.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8 (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2012/2013 Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Sapikowski Wojciech
Grodziec
2012-08-31 56 473,00