TI Tytuł PL-Zgierz: Usługi przygotowywania posiłków
ND Nr dokumentu 284611-2012
PD Data publikacji 07/09/2012
OJ Dz.U. S 172
TW Miejscowość ZGIERZ
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 2573
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 04/09/2012
DT Termin 28/09/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 55320000 - Usługi podawania posiłków
55321000 - Usługi przygotowywania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
OC Pierwotny kod CPV 55320000 - Usługi podawania posiłków
55321000 - Usługi przygotowywania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
IA Adres internetowy (URL) http://www.przetarg.army.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/09/2012    S172    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Zgierz: Usługi przygotowywania posiłków

2012/S 172-284611

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 2573
ul. Konstantynowska 85
Osoba do kontaktów: Paulina Kępa
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel.: +48 427502099
Faks: +48 427502015 / 427502101

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przetarg.army.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka Wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa żywienia w systemie zleconym (catrering) - 70/ZP/12.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Posiłki całodzienne wydawane będą w:
— WSNJO - Łódź, ul. Źródłowa 52.
Posiłki profilaktyczne wydawane będą:
— Zgierz, ul. Konstantynowska 85,
— Łódź ul. Źródłowa 52,
— Skład Materiałowy JW 4228 w Regnach,
— Skład Materiałowy JW 4228 Gałkówku.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi żywienia w systemie zleconym tj. przygotowywania, dowozu oraz dystrybucji posiłków.
Zadanie 1.
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie) dla:
— słuchaczy WSNJO - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52, w ilości 0-210 osób, według obowiązującej normy wyżywienia określonej w rozporządzeniu MON z dnia 11.12.2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 216 poz. 1679),
— powoływanych na ćwiczenia żołnierzy NSR - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52 w ilości 0-200 osób, według jednakowej normy wyżywienia obowiązującej w stołówce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.3.2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 63 poz. 327) oraz zgodnie z pkt. 12, ppkt 8) Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 29/MON z dnia 14.2.2012 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON z 16.2.2012 r. poz. 43).
Zadanie 2.
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych przyznanych żołnierzom i pracownikom wojska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów w formie jednego dania gorącego (zupa z wkładką mięsną lub II danie obiadowe), bądź gotowego do podgrzania posiłku jednoporcjowego* w n/w punktach:
Skład Regny JW 4228, 95-040 Koluszki, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Skład Gałkówek JW 4228, 95-041 ul. Łódzka 26, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Łodzi ul. Źródłowa 52, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Zgierzu ul. Konstantynowska 85, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie.
Do każdego posiłku profilaktycznego należy zaplanować pieczywo w ilości 150 g na osobę.
* w przypadku żywienia gotowymi do podgrzania posiłkami jednoporcjowymi, za zgodą lub na prośbę Zamawiającego dostarczanie posiłków profilaktycznych 3-4 razy w tygodniu i w tym przypadku w dniu dostawy przywieziony będzie gorący posiłek, a na następne dni – gotowe do podgrzania jednoporcjowe posiłki w opakowaniach fabrycznych.
Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55321000, 55520000, 55320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie 1.
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie) dla:
— słuchaczy WSNJO - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52, w ilości 0-210 osób, według obowiązującej normy wyżywienia określonej w rozporządzeniu MON z dnia 11.12.2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 216 poz. 1679),
— powoływanych na ćwiczenia żołnierzy NSR - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52 w ilości 0-200 osób, według jednakowej normy wyżywienia obowiązującej w stołówce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.3.2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 63 poz. 327) oraz zgodnie z pkt. 12, ppkt 8) Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 29/MON z dnia 14.2.2012 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON z 16.2.2012 r. poz. 43).
Zadanie 2.
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych przyznanych żołnierzom i pracownikom wojska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów w formie jednego dania gorącego (zupa z wkładką mięsną lub II danie obiadowe), bądź gotowego do podgrzania posiłku jednoporcjowego* w n/w punktach:
Skład Regny JW 4228, 95-040 Koluszki, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Skład Gałkówek JW 4228, 95-041 ul. Łódzka 26, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Łodzi ul. Źródłowa 52, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Zgierzu ul. Konstantynowska 85, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 493 750,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie)
1)Krótki opis
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie) dla:
— słuchaczy WSNJO - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52, w ilości 0-210 osób, według obowiązującej normy wyżywienia określonej w rozporządzeniu MON z dnia 11.12.2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 216 poz. 1679),
— powoływanych na ćwiczenia żołnierzy NSR - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52 w ilości 0-200 osób, według jednakowej normy wyżywienia obowiązującej w stołówce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.3.2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 63 poz. 327) oraz zgodnie z pkt. 12, ppkt 8) Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 29/MON z dnia 14.2.2012 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON z 16.2.2012 r.poz. 43).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55321000, 55520000, 55320000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych
1)Krótki opis
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych przyznanych żołnierzom i pracownikom wojska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów w formie jednego dania gorącego (zupa z wkładką mięsną lub II danie obiadowe), bądź gotowego do podgrzania posiłku jednoporcjowego* w n/w punktach:
Skład Regny JW 4228, 95-040 Koluszki, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Skład Gałkówek JW 4228, 95-041 ul. Łódzka 26, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Łodzi ul. Źródłowa 52, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Zgierzu ul. Konstantynowska 85, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie.
Do każdego posiłku profilaktycznego należy zaplanować pieczywo w ilości 150 g na osobę.
* w przypadku żywienia gotowymi do podgrzania posiłkami jednoporcjowymi, za zgodą lub na prośbę Zamawiającego dostarczanie posiłków profilaktycznych 3-4 razy w tygodniu i w tym przypadku w dniu dostawy przywieziony będzie gorący posiłek, a na następne dni – gotowe do podgrzania jednoporcjowe posiłki w opakowaniach fabrycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55321000, 55520000, 55320000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
— Zadanie 1: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
— Zadanie 2: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w innej formie niż pieniężna wymaga się, aby z treści dokumentu jednoznacznie wynikało, że gwarancja/poręczenie obejmuje wszystkie podmioty występujące wspólnie.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP Oddział Okręgowy Łódź.
Nr konta: 49 1010 1371 0062 4613 9120 0000 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę żywienia w systemie zleconym (catering), nr zadania 1 i/lub 2, nr sprawy 70/ZP/12”.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej dozwolonej formie niż pieniężna dokument poręczenia lub gwarancji należy złożyć przed terminem składania ofert w Kancelarii Jawnej Zamawiającego tj. Jednostka Wojskowa 2573, ul. Konstantynowska 85, Zgierz, budynek nr 2, I piętro pok. 14, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Kancelaria czynna jest codziennie w godz.7:30 – 10:00 i 12:00-15:00.
7. Zamawiający zwraca/zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi stosowanie wdrożonego systemu HACCP poprzez dołączenie do oferty:
— certyfikatu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę. lub,
— zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73 ust.1 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
— posiadają wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie realizacji minimum dwóch usług żywienia w systemie zleconym (catering):
— dla Zadania 1 na kwotę minimum 600 000,00 PLN brutto każda,
— dla Zadania 2 na kwotę minimum 150 000,00 PLN brutto każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawcy winni udokumentować znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez dostarczenie dokumentu o ubezpieczeniu ich działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 PLN wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie (jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika z jej treści). W przypadku polisy, której suma gwarancyjna wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu NBP na dzień upływu terminu składania ofert).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
70/ZP/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.9.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.9.2012 - 10:30

Miejscowość:

JW 2573, Zgierz, ul. Konstantynowska 85.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawe do jego wniesienia - jeżeli przesłane zostały one w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przeslane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.9.2012
TI Tytuł PL-Zgierz: Usługi przygotowywania posiłków
ND Nr dokumentu 289149-2012
PD Data publikacji 13/09/2012
OJ Dz.U. S 176
TW Miejscowość ZGIERZ
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 2573
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 10/09/2012
DT Termin 28/09/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 55320000 - Usługi podawania posiłków
55321000 - Usługi przygotowywania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
OC Pierwotny kod CPV 55320000 - Usługi podawania posiłków
55321000 - Usługi przygotowywania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków

13/09/2012    S176    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Zgierz: Usługi przygotowywania posiłków

2012/S 176-289149

Jednostka Wojskowa 2573, ul. Konstantynowska 85, attn: Paulina Kępa, POLSKA-95-100Zgierz. Tel. +48 427502099. Fax +48 427502015 / 427502101.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.9.2012, 2012/S 172-284611)

Przedmiot zamówienia:
CPV:55321000, 55520000, 55320000

Usługi przygotowywania posiłków.

Usługi dostarczania posiłków.

Usługi podawania posiłków.

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

— posiadają wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie realizacji minimum 2 usług żywienia w systemie zleconym (catering):

— dla zadania 1 na kwotę minimum 600 000,00 PLN brutto każda,

— dla zadania 2 na kwotę minimum 150 000,00 PLN brutto każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

— posiadają wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie realizacji minimum 2 usług żywienia w systemie zleconym (catering):

— dla zadania 1 na kwotę minimum 150 000,00 PLN brutto każda,

— dla zadania 2 na kwotę minimum 75 000,00 PLN brutto każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.


TI Tytuł PL-Zgierz: Usługi przygotowywania posiłków
ND Nr dokumentu 402604-2012
PD Data publikacji 20/12/2012
OJ Dz.U. S 245
TW Miejscowość ZGIERZ
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 2573
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 17/12/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 55320000 - Usługi podawania posiłków
55321000 - Usługi przygotowywania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
OC Pierwotny kod CPV 55320000 - Usługi podawania posiłków
55321000 - Usługi przygotowywania posiłków
55520000 - Usługi dostarczania posiłków
IA Adres internetowy (URL) http://www.przetarg.army.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/12/2012    S245    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Zgierz: Usługi przygotowywania posiłków

2012/S 245-402604

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 2573
ul. Konstantynowska 85
Osoba do kontaktów: Paulina Kępa
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel.: +48 427502099
Faks: +48 427502101

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przetarg.army.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa żywienia w systemie zleconym (catrering) - 70/ZP/12.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Posiłki całodzienne wydawane będą w:
- WSNJO - Łódź, ul. Źródłowa 52
Posiłki profilaktyczne wydawane będą:
- Zgierz, ul. Konstantynowska 85
- Łódź ul. Źródłowa 52
- Skład Materiałowy JW 4228 w Regnach
- Skład Materiałowy JW 4228 Gałkówku
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi żywienia w systemie zleconym tj. przygotowywania, dowozu
oraz dystrybucji posiłków.
Zadanie 1
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie) dla:
- słuchaczy WSNJO - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52, w ilości 0-210 osób, według
obowiązującej normy wyżywienia określonej w rozporządzeniu MON z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 216 poz.
1679).
- powoływanych na ćwiczenia żołnierzy NSR - w stołówce wojskowej w Łodzi przy ul. Źródłowej 52 w ilości
0-200 osób, według jednakowej normy wyżywienia obowiązującej w stołówce, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej
(Dz. U. Nr 63 poz. 327 ) oraz zgodnie z pkt. 12, ppkt 8) Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 29/MON z dnia
14.02.2012 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON z 16.02.2012 r. poz. 43).
Zadanie 2
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych
przyznanych żołnierzom i pracownikom wojska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1996
r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów w formie jednego dania gorącego (zupa z wkładką mięsną lub
II danie obiadowe), bądź gotowego do podgrzania posiłku jednoporcjowego* w n/w punktach:
Skład Regny JW 4228, 95-040 Koluszki, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Skład Gałkówek JW 4228, 95-041 ul. Łódzka 26, w ilości 0-70 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Łodzi ul. Źródłowa 52, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie;
Kompleks wojskowy w Zgierzu ul. Konstantynowska 85, w ilości 0-10 posiłków profilaktycznych dziennie.
Do każdego posiłku profilaktycznego należy zaplanować pieczywo w ilości 150 g na osobę.
* w przypadku żywienia gotowymi do podgrzania posiłkami jednoporcjowymi, za zgodą lub na prośbę
Zamawiającego dostarczanie posiłków profilaktycznych 3-4 razy w tygodniu i w tym przypadku w dniu dostawy
przywieziony będzie gorący posiłek, a na następne dni – gotowe do podgrzania jednoporcjowe posiłki w
opakowaniach fabrycznych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55321000, 55520000, 55320000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 764 856 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
70/ZP/12.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 172-284611 z dnia 7.9.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

CATERMED S.A.
{Dane ukryte}
31-201 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126261331
Faks: +48 126261331

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 221 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 617 997,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8.00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

CATERMED S.A.
{Dane ukryte}
31-201 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126261331
Faks: +48 126261331

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 392 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 146 858,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2012

Adres: ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email:
tel: +48 427502098
fax: +48 427502101
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28461120121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 458 dni
Wadium: 15000 ZŁ
Szacowana wartość* 500 000 PLN  -  750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.przetarg.army.mil.pl
Informacja dostępna pod: Jednostka Wojskowa 1933
ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź, woj. łódzkie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków (całodzienne wyżywienie) CATERMED S.A.
Kraków
2012-12-13 617 997,00
Przygotowanie, codzienne dostarczenie i wydanie posiłków profilaktycznych CATERMED S.A.
Kraków
2012-12-13 146 858,00