Poznań: Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i plotera EPSON


Numer ogłoszenia: 291893 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ , ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8271861, faks 061 8271882.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.geopoz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i plotera EPSON.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część I - materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, Część II - materiałów eksploatacyjnych do plotera Epson Stylus Pro 9600 2. Dokładny opis i ilość materiałów zawierają tabele - załączniki nr 1 i 2 do Formularza ofertowego. Wszelkie użyte nazwy należy traktować jako - typu. 3. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne (tzn. wyprodukowane przez producenta urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nie eksploatowane, nie uzupełniane, nie przerabiane). Przez produkt nowy należy rozumieć taki, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, toneru, głowicy, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz/toner, nowe opakowanie. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, której przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne oryginalnych produktów w stosowanych przez Zamawiającego urządzeniach tzn. materiały nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu lub powodować uszkodzeń oraz nie mogą szybciej zużywać się od stosowanych materiałów oryginalnych. Na opakowaniach tzw. równoważnych materiałów powinny być wypisane wszystkie typy urządzeń z którymi te materiały są kompatybilne - dopuszczone do stosowania, oraz powinny zawierać logo i nazwę producenta oraz numer katalogowy (symbol), termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności. Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy - jeżeli sprzęt posiada takie możliwości). Za równoważne Zamawiający uzna produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 (lub równoważnymi) jest nie mniejsza od oryginalnych. 5. Wykazanie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca, który zaoferuje materiały producentów innych marek niż wymienione w przedmiocie zamówienia tzw. równoważne, musi obowiązkowo dołączyć do oferty: - aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania ofert zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające przeprowadzenie testów wydajnościowych zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 lub równoważnymi (dla każdego oferowanego produktu), - oświadczenie, że stosowanie takich materiałów nie naruszy umów gwarancyjnych i praw patentowych producentów oryginalnych materiałów, - fotografii opakowań potwierdzających spełnienie warunku odpowiedniego opisu tzn. podania nazwy oferowanego produktu oraz typów urządzeń z którymi materiały równoważne są kompatybilne. 7. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania ekspertyzy, jeżeli w trakcie użytkowania dostarczonych materiałów posiadany przez niego sprzęt ulegnie uszkodzeniu. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia sprzętu przez użycie niewłaściwego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zleconej ekspertyzy oraz naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na czas wykonania naprawy, w terminie do 3 dni, urządzenia zastępczego, o takich samych lub lepszych parametrach. W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia, o takich samych lub lepszych parametrach. 8. Zestawienie zapotrzebowania przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 do Formularza ofertowego stanowi przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały. W wyniku konkretnych zamówień ilość materiałów w poszczególnych pozycjach może ulec zmniejszeniu, a tym samym koszt całego zamówienia może się zmniejszyć do 50% dostawy. 9.Materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć, co najmniej 24 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. Okres ważności materiałów winien być umieszczony na opakowaniu lub potwierdzony osobnym dokumentem gwarantującym 24 miesięczny termin ważności towaru, licząc od daty dostawy. 10. Zamawiający każdą dostawę poprzedzi telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym zamówieniem. 11. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego każdorazowo w terminie 21 dni od dnia złożenia zlecenia dostawy. 12. Każde zlecenie rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe obejmują transport i ubezpieczenie do chwili odbioru towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 1 lub 2 części. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do dnia 31 października 2012 roku.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.23.70.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

VII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne oraz sposób występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX. SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (Dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie) Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IX. Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą - Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) 1. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp składają wszyscy ci Wykonawcy lub jeden w imieniu wszystkich. Należy odpowiednio zaznaczyć w oświadczeniu. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Formularz ofertowy. 5. Dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca takiż oferuje, tj.: 1) aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania ofert zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające przeprowadzenie testów wydajnościowych zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 lub równoważnymi (dla każdego oferowanego produktu); 2) oświadczenie, że stosowanie takich materiałów nie naruszy umów gwarancyjnych i praw patentowych producentów oryginalnych materiałów; 3) fotografii opakowań potwierdzających spełnienie warunku odpowiedniego opisu tzn. podania nazwy oferowanego produktu oraz typów urządzeń z którymi materiały równoważne są kompatybilne. 6. Zamawiający, w przypadku osób fizycznych, zaleca złożenie w ofercie aktualnego Zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku s.c. także umowy s.c. - celem udokumentowania umocowania dla osób występujących w ofercie (nie stanowi to jednak wymogu, z którego niewypełnienia Wykonawcy mogliby ponosić negatywne konsekwencje). 7. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto - zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 8. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania może skutkować jawnością całej oferty. 9. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. 10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 11. Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: za zgodność z oryginałem. 12. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku innym niż PL, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.geopoz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 916, piętro IX.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.11.2011 godzina 10:00, miejsce: ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 916, piętro IX.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część I - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego. Dokładny opis i ilość materiałów zawierają tabele - załączniki nr 1 do Formularza ofertowego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.23.70.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część II - dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera Epson Stylus Pro 9600.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część II - dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera Epson Stylus Pro 9600. Dokładny opis i ilość materiałów zawierają tabele - załączniki nr 2 do Formularza ofertowego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Poznań: Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i plotera EPSON


Numer ogłoszenia: 330549 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 291893 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8271861, faks 061 8271882.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i plotera EPSON.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
materiały równoważne są kompatybilne. 7. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania ekspertyzy, jeżeli w trakcie użytkowania dostarczonych materiałów posiadany przez niego sprzęt ulegnie uszkodzeniu. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia sprzętu przez użycie niewłaściwego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zleconej ekspertyzy oraz naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta na swój koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na czas wykonania naprawy, w terminie do 3 dni, urządzenia zastępczego, o takich samych lub lepszych parametrach. W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia, o takich samych lub lepszych parametrach. 8. Zestawienie zapotrzebowania przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 do Formularza ofertowego stanowi przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały. W wyniku konkretnych zamówień ilość materiałów w poszczególnych pozycjach może ulec zmniejszeniu, a tym samym koszt całego zamówienia może się zmniejszyć do 50% dostawy. 9. Materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć, co najmniej 24 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. Okres ważności materiałów winien być umieszczony na opakowaniu lub potwierdzony osobnym dokumentem gwarantującym 24 miesięczny termin ważności towaru, licząc od daty dostawy. 10. Zamawiający każdą dostawę poprzedzi telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym zamówieniem. 11. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego każdorazowo w terminie 21 dni od dnia złożenia zlecenia dostawy. 12. Każde zlecenie rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe obejmują transport i ubezpieczenie do chwili odbioru towaru. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.23.70.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część I - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C., Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49534,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53400,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  21165,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56910,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część II - dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera Epson Stylus Pro 9600


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C., Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3560,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3948,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  3948,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4114,35


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl
tel: 618 271 861
fax: 618 271 882
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29189320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 343 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.geopoz.pl
Informacja dostępna pod: ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 916, piętro IX
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego JM DATA S.C., Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-12-14 53 400,00
Część II - dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera Epson Stylus Pro 9600 JM DATA S.C., Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-12-14 3 948,00