Gizałki: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki


Numer ogłoszenia: 292702 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze opisu przedmiotu dla Szkoły Podstawowej w Tomicach, Szkoły Podstawowej w Tomicach - filia we Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Białobłotach - stanowiące odpowiednio załącznik Nr 6a, 6b i 6c do SIWZ. Operacja pn.: Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy -lub równoważny-. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania), wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne Certyfikaty Zgodności wystawione przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, z możliwością identyfikacji wyrobu oraz aktualnym terminem ważności, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Dostawa obejmuje transport przedmiotu zamówienia do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkole w Tomicach, Wierzchach i Białobłotach oraz rozładunek, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenie oraz montaż..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.30.00.00-6, 37.52.00.00-9, 37.53.52.00-9, 44.10.00.00-7, 44.41.10.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), Podpisany wzór umowy, formularze asortymentowo - cenowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) Zmiana w zakresie rodzajów dostarczanych zabawek jest możliwa w zakresie do 10 % asortymentu wyłącznie w przypadku zmian po stronie producenta niemożliwych do przewidzenia w dniu składania oferty. Przy czym nie może to powodować pogorszenia jakości dostarczanych zabawek; 2) Zmiana w zakresie rozliczeń finansowych, sposobu lub terminu płatności korzystnych dla Zamawiającego. 3) Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4) W przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust.1 umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 2 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Operacja pn.: Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki


Numer ogłoszenia: 322040 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 292702 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze opisu przedmiotu dla Szkoły Podstawowej w Tomicach, Szkoły Podstawowej w Tomicach - filia we Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Białobłotach - stanowiące odpowiednio załącznik Nr 6a, 6b i 6c do SIWZ. Operacja pn.: Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy -lub równoważny-. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania), wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne Certyfikaty Zgodności wystawione przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, z możliwością identyfikacji wyrobu oraz aktualnym terminem ważności, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Dostawa obejmuje transport przedmiotu zamówienia do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkole w Tomicach, Wierzchach i Białobłotach oraz rozładunek, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenie oraz montaż.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.30.00.00-6, 37.52.00.00-9, 37.53.52.00-9, 44.10.00.00-7, 44.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Operacja pn.: Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TIJO s.c. Jonasz Peczka, Martyna Biernat - Peczka, {Dane ukryte}, 98-285 Wróblew, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 347193,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  396342,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  396342,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  579012,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29270220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 76 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32322000-6 Urządzenia multimedialne
37520000-9 Zabawki
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
39161000-8 Meble przedszkolne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44411000-4 Wyroby sanitarne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki TIJO s.c. Jonasz Peczka, Martyna Biernat - Peczka
Wróblew
2014-09-29 396 342,00