Gizałki: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2013/2014


Numer ogłoszenia: 295258 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2013/2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów -do- i -z- Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2013/2014 wraz z zapewnieniem opieki dowożonym uczniom. Dziennym dowozem objętych będzie około 80 uczniów z miejscowości: Świerczyna, Kolonia Obory, Studzianka, Krzyżówka, Orlina Mała, Orlina Duża, Dziewiń Duży. Łączna dzienna trasa obejmuje 94 km (w tym: drogi asfaltowe 90 km, drogi utwardzone tłuczniowe 4 km). Przewidywana liczba dni na realizację usługi w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 188 dni. Czas dowozu od około godz. 6.45 do 8.00, czas odwozu od około godz. 12.00 do 16.00. Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów zostaną określone po ustaleniu planu zajęć w Zespole Szkół w Białobłotach. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo zmiany ilości dni świadczenia usługi, 2) prawo do dodatkowych kursów w ramach dodatkowej usługi, 3) że osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowcą autobusu, 4) że osoba sprawująca opiekę musi być pełnoletnia, posiadać zdolność do czynności prawnych, być osobą zdrową gwarantującą prawidłowe sprawowanie opieki, 5) prawo do możliwości zmiany trasy.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium winno być dołączone do oferty stanowiąc jego załącznik. 2. Wadium może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach w roku szkolnym 2013/2014 Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Oferta nie zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu. 5. Do pozostałych kwestii związanych z wadium stosuje się wprost art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana jest w oparciu o posiadanie licencji lub zezwolenia na wykonywanie przewozu osób - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony poprzez dysponowanie niezbędnymi środkami transportu drogowego do wykonania zamówienia, tj.: - conajmniej 1 autobus z liczbą minimum 35 miejsc siedzących. Weryfikacji spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym służy odpowiednio wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy, 2) oświadczenie Wykonawcy, w którym wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom, stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy), 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji. Akceptację projektu umowy należy potwierdzić podpisem na każdej stronie umowy oraz pieczątką i podpisem na ostatniej stronie - podpisują osoby podpisujące ofertę, 5) pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. Wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 3. Z powodu działania sił wyższych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, Pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29525820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, Pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8 (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób