Zgierz: Dostawy sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego, serwet oraz innych akcesoriów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 9 części


Numer ogłoszenia: 302539 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu , ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 7144332, 7144505, faks 42 7144530.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.zgierz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego, serwet oraz innych akcesoriów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 9 części.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawy sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego, serwet oraz innych akcesoriów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 9 części. Przedmiot zamówienia jest określony kodami CPV: 33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0 z czego: część 1 zawiera 9 pozycji asortymentowych, część 2 zawiera 4 pozycje asortymentowe, z czego poz. 4 obejmuje cztery rozmiary, część 3 zawiera 2 pozycje asortymentowe, część 4 zawiera 2 pozycje asortymentowe, część 5 zawiera 2 pozycje asortymentowe, część 6 zawiera 3 pozycje asortymentowe, część 7 zawiera 5 pozycj1 asortymentowych, z czego poz. 3 obejmuje 5 rozmiarów, część 8 zawiera 1 pozycję asortymentową w pięciu rozmiarach, część 9 zawiera 1 pozycję asortymentową w pięciu rozmiarach Zamówienie poniżej 193 tysięcy euro.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. wykażą się realizacją dostaw wyrobów medycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż cena oferty brutto (w przypadku złożenia oferty na kilka części wymóg dotyczy części o najwyższej cenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego że dostawy wyszczególnione w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 3. 3. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj. przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2. SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty : a. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. b. Oświadczenie potwierdzające spełnienie normy EN 13795 1, 2, 3 - dotyczy części 1 - 8. c. Potwierdzenie producenta spełnienia parametrów dotyczących gramatur, odporności na penetrację płynów. d. Materiały producenta (np. foldery, opisy techniczne, wyciągi z katalogów). e. Wykaz przekazanych próbek do testowania z zaznaczeniem, których pozycji bądź części dotyczą. f. W celu dokonania oceny spełnienia wymagań określonych w pkt. 4.10. SIWZ oraz wymagań określonych w Formularzu cenowym Załącznik Nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek zaproponowanego asortymentu będącego przedmiotem zamówienia do przetestowania - w warunkach szpitalnych (blok operacyjny) w minimalnej ilości określonej w Formularzu cenowym. UWAGA! Formularz cenowy określa części i pozycje dla których należy złożyć próbki oraz określa ich ilości. Próbki do testowania powinny być zapakowane w oddzielne pudełko opatrzone napisem : próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego ...- PN/LV/2011, określone której pozycji i części dotyczą i dostarczone do dnia 01.12.2011 roku godz. 10.45 tj. terminu składania ofert. Przekazane przez Wykonawcę nieodpłatnie próbki do przetestowania nie będą podlegały zwrotowi.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, obniżki cen rynkowych. Po upływie okresu stałości cen, ceny mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik średniorocznej inflacji według komunikatów GUS - nie częściej niż raz w roku


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.zgierz.pl/main.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 - Sekcja Zamówień Publicznych (budynek administracji, pok. nr 14)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.12.2011 godzina 10:45, miejsce: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 - Sekcja Zamówień Publicznych (budynek administracji, pok. nr 14)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
serwety i akcesoria obłożeniowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 obejmuje 9 pozycji asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
sterylne zestawy serwet do obłożenia pola operacyjnego do : - kraniotomii, - alloplastyki stawu kolanowego, - cięcia cesarskiego, - sterylna, jednorazowa bakteriobójcza folia chirurgiczna z jodoforem w warstwie klejącej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 2 obejmuje 4 pozycje asortymentowe, z czego poz. 4 zawiera cztery rozmiary.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
- sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu zespoleń śródszpikowych - sterylny zestaw przeznaczony do operacji stawu biodrowego z torbami do dyslokacji kończyny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 3 obejmuje 2 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do : - operacji kręgosłupa, - zabiegów na kończynie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 4 obejmuje 2 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
sterylne zestawy serwet do obłożenia pola operacyjnego do : - operacji stawu biodrowego, - porodu z narzędziami.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 5 obejmuje 2 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
- sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów chirurgicznych, urologicznych uniwersalne - sterylny zestaw do porodu - sterylny zestaw do cięcia cesarskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 6 obejmuje 3 pozycje asortymentowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
- Sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do strumektomii - sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do artroskopii stawu kolanowego - sterylny fartuch chirurgiczny - jednorazowe, nieprzemakalne prześcieradło do obłożenia stołu operacyjnego - podkład absorbcyjny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 7 obejmuje 5 pozycji asortymentowych, z czego poz. 3 zawiera pięć rozmiarów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 8 obejmuje 1 pozycję asortymentową w pięciu rozmiarach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
jednorazowe ubrania chirurgiczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 9 obejmuje 1 pozycję asortymentową w pięciu rozmiarach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Zgierz: Dostawy sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego, serwet oraz innych akcesoriów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 9 części


Numer ogłoszenia: 427932 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 302539 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 7144332, 7144505, faks 42 7144530.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego, serwet oraz innych akcesoriów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 9 części.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawy sterylnych jednorazowych zestawów do obłożenia pola operacyjnego, serwet oraz innych akcesoriów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 9 części. Przedmiot zamówienia jest określony kodami CPV: 33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0 z czego: część 1 zawiera 9 pozycji asortymentowych, część 2 zawiera 4 pozycje asortymentowe, z czego poz. 4 obejmuje cztery rozmiary, część 3 zawiera 2 pozycje asortymentowe, część 4 zawiera 2 pozycje asortymentowe, część 5 zawiera 2 pozycje asortymentowe, część 6 zawiera 3 pozycje asortymentowe, część 7 zawiera 5 pozycj1 asortymentowych, z czego poz. 3 obejmuje 5 rozmiarów, część 8 zawiera 1 pozycję asortymentową w pięciu rozmiarach, część 9 zawiera 1 pozycję asortymentową w pięciu rozmiarach Zamówienie poniżej 193 tysięcy euro.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.16.20-2, 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
sterylne zestawy serwet do obłożenia pola operacyjnego do : - kraniotomii, - alloplastyki stawu kolanowego, - cięcia cesarskiego, - sterylna, jednorazowa bakteriobójcza folia chirurgiczna z jodoforem w warstwie klejącej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M POLAND Sp. z o.o. Kajetany, {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  147571,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  147571,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147571,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do : - operacji kręgosłupa, - zabiegów na kończynie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18824,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14480,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  14480,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23652,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
sterylne zestawy serwet do obłożenia pola operacyjnego do : - operacji stawu biodrowego, - porodu z narzędziami


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46494,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46494,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  46494,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów chirurgicznych, urologicznych uniwersalne - sterylny zestaw do porodu - sterylny zestaw do cięcia cesarskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND - PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57310,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  57310,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76777,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do strumektomii - sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do artroskopii stawu kolanowego - sterylny fartuch chirurgiczny - jednorazowe, nieprzemakalne prześcieradło do obłożenia stołu operacyjnego - podkład absorbcyjny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94024,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  94024,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94024,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND - PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15480,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9828,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9158,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12182,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
jednorazowe ubrania chirurgiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND - PROD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11949,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  11949,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54432,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@wss.zgierz.pl.
tel: 42 7144332, 7144505
fax: 427 144 530
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30253920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital.zgierz.pl
Informacja dostępna pod: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 - Sekcja Zamówień Publicznych (budynek administracji, pok. nr 14).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141620-2 Zestawy medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
sterylne zestawy serwet do obłożenia pola operacyjnego do : - kraniotomii, - alloplastyki stawu kolanowego, - cięcia cesarskiego, - sterylna, jednorazowa bakteriobójcza folia chirurgiczna z jodoforem w warstwie klejącej 3M POLAND Sp. z o.o. Kajetany
Nadarzyn
2011-12-15 147 571,00
sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do : - operacji kręgosłupa, - zabiegów na kończynie PAUL HARTMANN Sp. z o.o.
Pabianice
2011-12-15 14 480,00
sterylne zestawy serwet do obłożenia pola operacyjnego do : - operacji stawu biodrowego, - porodu z narzędziami Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Toruń
2011-12-15 46 494,00
sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów chirurgicznych, urologicznych uniwersalne - sterylny zestaw do porodu - sterylny zestaw do cięcia cesarskiego HAND - PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2011-12-15 57 310,00
Sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do strumektomii - sterylny zestaw do obłożenia pola operacyjnego do artroskopii stawu kolanowego - sterylny fartuch chirurgiczny - jednorazowe, nieprzemakalne prześcieradło do obłożenia stołu operacyjnego - po RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-12-15 94 024,00
jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny. HAND - PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2011-12-15 9 828,00
jednorazowe ubrania chirurgiczne HAND - PROD Sp. z o.o.
Warszawa
2011-12-15 11 949,00