Poznań: Dostawa samochodu osobowego


Numer ogłoszenia: 302686 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu , plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodu osobowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 r., samochodu osobowego typu VAN (zwanego dalej samochodem), do przewozu 7 osób i bagażu wraz z pakietem ubezpieczeń komunikacyjnych, na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2.Samochód musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, posiadać homologację na przewóz siedmiu osób, umożliwiającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski. Samochód musi spełniać wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne, gwarancyjne i ubezpieczeniowe) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.11.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Wypełniony i poodpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem Nr 1 do formularza - oferta dostawy samochodu osobowego 2/dokumenty i załączniki wymienione w rozdz. IX SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
pwus@wp.mofnet.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu Pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Sekretariat (budynek Kupca Poznańskiego S.A. , Pl. Wiosny Ludów 2, wejście H od str. ul. Podgórnej, pok. 3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.10.2010 godzina 14:00, miejsce: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu Pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Sekretariat (budynek Kupca Poznańskiego S.A., Pl. Wiosny Ludów 2, wejście H od strony ul. Podgórnej, pok. 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 303504 - 2010; data zamieszczenia: 23.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
302686 - 2010 data 22.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, fax. 0-61 8509492.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  pwus@wp.mofnet.gov.pl.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  http://www.pwus.pl.


Poznań: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego


Numer ogłoszenia: 335862 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 302686 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 r., samochodu osobowego typu VAN (zwanego dalej samochodem), do przewozu 7 osób i bagażu wraz z pakietem ubezpieczeń komunikacyjnych, na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Samochód musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, posiadać homologację na przewóz siedmiu osób, umożliwiającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski. Samochód musi spełniać wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne, gwarancyjne i ubezpieczeniowe) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REN-CAR sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 80330,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  90500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  100000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30268620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 75 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: pwus@wp.mofnet.gov.pl
Informacja dostępna pod: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu Pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Sekretariat (budynek Kupca Poznańskiego S.A. , Pl. Wiosny Ludów 2, wejście H od str. ul. Podgórnej, pok. 3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34110000-1 Samochody osobowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego REN-CAR sp. z o.o.
Rybnik
2010-10-19 100 000,00