Gizałki: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Gizałki 2 edycja


Numer ogłoszenia: 303588 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Gizałki 2 edycja.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gizałki, tj.: SP w Gizałkach, SP w Białobłotach, SP w Tomicach, w terminie od 1 IX 2012 r. do 30 VI 2013 r. Cele szczegółowe projektu to: - Zapewnienie dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gizałki oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w terminie od 1 IX 2012 r. do 30 VI 2013 r. - Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych na terenie gminy Gizałki aktywizujących metod nauczania w terminie od 1 IX 2012 r. do 30 VI 2013 r. - Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków indywidualnej pracy z uczniem w szkołach objętych wsparciem w terminie do VI 2013. W zajęciach z beneficjentami poruszona zostanie kwestia zasady równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Bezpośrednim realizatorem usługi (nauczycielem) z ramienia Wykonawcy (doświadczonej firmy szkoleniowej) będzie osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz praktykę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zespół nauczycieli, zatrudnionych przez wykonawcę, stworzy program indywidualizacji (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych: a. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu: - Ilość godzin - 362h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 9 SP w Gizałkach 3 gr. (6 i 5)-osobowe - 42 h, SP w Białobłotach 2 gr. 4-osobowe - 56 h, SP w SP Tomice (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 4 gr. 4-osobowe - 31 h, - Termin realizacji 362h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. b. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w matematyce: - Ilość godzin - 300h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 7 SP w Gizałkach 3 gr. 3-osobowe - 42 h, SP w Białobłotach 2 gr. (4 i 3)-osobowe - 56 h, SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 2 gr. 5-osobowe - 31 h, - Termin realizacji 300h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. c. Zajęcia logopedyczne: - Ilość godzin - 31h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 1 SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 1 gr. 3-osobowa - 31 h, - Termin realizacji 31h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. d. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej: - Ilość godzin - 62h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 2 SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 2 gr. (5 i 4)-osobowe - 31 h, Termin realizacji 62h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. e. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych: - Ilość godzin - 258h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 6 SP w Gizałkach 2 gr. (5 i 4)-osobowe - 42 h, SP w Białobłotach 2 gr. 4-osobowe - 56 h, SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 2 gr. (5 i 4)-osobowe - 31 h, - Termin realizacji 258h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającego (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Za wypadki i szkody powstałe podczas usługi odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. Wykonawca dostarczy następujące pomoce dydaktyczne przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: (rzeczy te przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych do zajęć edukacyjnych - powinny zatem uwzględniać wiek dzieci, klasy I - III SP; powinny posiadać także odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci - beneficjentów ostatecznych w projekcie. W związku z tym, że w budżecie projektu, w większości przypadków, są one podane z nazwy, Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3 podaje ich nazwę własną dodając wyraz lub równoważny lub samą nazwę opisową) 1. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Gizałki: dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Świat lektur - wybór kart pracy dla klasy I lub równoważna; ilość stron: 40, oprawa: miękka, format: B5 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Świat lektur - wybór kart pracy dla klasy II lub równoważna; ilość stron: 36, oprawa: miękka, format: B5 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Świat lektur - wybór kart pracy dla klasy III lub równoważna; ilość stron: 36, oprawa: miękka, format: B5 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Mapa Polski - układanka lub równoważna; mapa Polski w formie układanki umieszczona w drewnianej podstawie, powierzchnia Polski podzielona jest na 5 części, dodatkowymi elementami są powierzchnie państw sąsiednich i morze, wym. 40 x 40 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Poznajemy miasta Polski lub równoważna; pomoc składa się z 20 plansz A3 przedstawiających charakterystyczne obiekty wybranych miast Polski: Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi oraz książeczki z legendami i rysunkami do pokolorowania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Piramida logopedyczna L1 (ś-ź-ć-dź) lub równoważna; pomoc składa się z 30 zadań dostosowanych materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter: ś - ć - ź - dź, w zestawie znajduje się 25 trójkątów - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Piramida logopedyczna L2 lub równoważna; pomoc składa się z 30 zadań dostosowanych materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter: b-p, d-t, w-f, w zestawie znajduje się 25 trójkątów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Słówkomania lub równoważna; zawartość: dwustronna plansza 32 x 32 cm, 90 tafelków z literami o śr. 2,5 cm, 4 parawany osłonki - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra - HOOOP! lub równoważna; zawartość pudełka: dwustronna plansza, 50 kładek, 12 plastikowych żab (po 3 w 4 kolorach), 4 domki pola startowe, 16 kart specjalnych, instrukcja, wym.: 260x260x70 mm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra - Smart Piraci lub równoważna; 1 plastikowa szufladka, 1 plastikowa plansza, 4 plastikowe elementy, przewodnik po grze - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra - Kocham Cię, Polsko lub równoważna; zawartość pudełka: plansza do gry, 90 kart, 28 żetonów, 4 kładki, 4 pionki, 4 podstawki do pionków, kostka, instrukcja, klepsydra, wym.: 25,3x5,9x36,9 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Małymi kroczkami. Kaligrafia lub równoważna; format: A4, stron: 47 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Małymi kroczkami. Ćwiczenia grafomotoryczne lub równoważna; format: A4, 50 kart - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ciche czytanie ze zrozumieniem lub równoważna; format: A4, 52 karty - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Małymi kroczkami. Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych lub równoważna; format: A4, stron: 50 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania lub równoważna; zawartość teczki: Opisy prób diagnostycznych z zakresu: motoryki dużej, motoryki małej, lateralizacji, analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, mowy. Karty zapisu wyników prób. Opis umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach edukacyjnych. Karta obserwacji zachowania dziecka. Wskazówki jak napisać indywidualny program edukacyjny. Ogólne wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i lękowym. Załączniki - pomocne do przeprowadzenia prób diagnostycznych (14 kart A4) - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Terapia w ramach indywidualizacji nauczania lub równoważna; kontynuacja opracowania Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania, format: A4, 80 str. - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Zegar lub równoważna; średnica: 10,4 cm - 5 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Wielkie zakupy lub równoważna; zawartość: sztywna, lakierowana plansza, 108 plakietek z obrazkami produktów, pieniążki do gry, 4 koszyczki na zakupy, 4 różnokolorowe pionki, 2 kostki do gry, 25 kart niespodzianek instrukcja, wym.: 34 cm x 21 cm x 3,5 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Gra w liczby lub równoważna; zawartość: 18 dwustronnych kart (elementy trójkątne) o boku 8,6 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra w symbole lub równoważna; zawartość: 18 dwustronnych kart (elementy trójkątne) o boku 8,6 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Duży zegar lub równoważna; wym. 40 x 40cm, waga: 0,820 kg - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino klasyczne lub równoważna; 28 elementów (kamieni) - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Plakaty - Higiena i zdrowie lub równoważna; cztery dwustronne plakaty, przedstawiające w przejrzysty sposób (historyjki obrazkowe) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Bezpieczeństwo na drodze lub równoważna; kaseta wideo zawierająca 9 krótkich filmów (czas nagrania - 76 min) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Mikroskop lub równoważna; powiększenie: 300x, 600x, 900x, do zestawu dołączone podstawowe akcesoria (pęseta, pojemniczki, plastikowe szkiełka) umożliwiające stworzenie własnych preparatów mikroskopowych, wys. 30 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Dwustronny termometr lub równoważna; dwustronny termometr w obudowie z tworzywa (z jednej strony skala Celsjusza a z drugiej Fahrenheita), długość 51 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Karty - ostrożność i bezpieczeństwo lub równoważna; 34 karty, instrukcja - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: znaki drogowe lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia trzydzieści dwa najczęściej spotykane znaki drogowe - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: zawody lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia trzydzieści sześć popularnych zawodów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: zdrowe nawyki/dobre wychowanie lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia osiemnaście podstawowych zasad dobrego zachowania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: bezpieczeństwo lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia trzydzieści przestróg - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino Schubitrix: dodawanie do 20 lub równoważna; zawartość: 2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów o wym. 6 cm, wkładka do sortowania - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Domino Schubitrix: odejmowanie do 20 lub równoważna; 2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów o wym. 6 cm, wkładka do sortowania - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Domino Schubitrix: tabliczka mnożenia lub równoważna; 2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów o wym. 6 cm, wkładka do sortowania - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Centymetr 150 m zaproponowane przez wykonawcę - 5 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Laboratorium do hodowli kwiatów lub równoważna; zestaw zawiera 3 przezroczyste rurki z trwałego tworzywa, wym. pojemników 18 x 4 cm, 3 podstawy do pojemników - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Kolorowe dzwonki 15 - tonowe sopranowe lub równoważna; kolorowe dzwonki diatoniczne 15 tonowe sopranowe, wym.: 45 x 11 x 5,5 cm - 5 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Polska - dwustronna mapa fizyczna i ekologiczna lub równoważna; skala: 1 : 550 000, format: 160 x 120 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra Skojarzenia lub równoważna; zawartość: 32 trójdzielne klocki, instrukcja, wym. pudełka: 285 x 195 x 45 mm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Puzzle Mapy lub równoważna; 61 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Puzzle Układ słoneczny lub równoważna; 70 elem., wymiary: 36,5 x 28,5 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Puzzle Las lub równoważna; 48 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm - 2 sztuki. 2. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Białobłoty: dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Magnetyczna linijka gigant lub równoważna; magnetyczna, duża miara o długości 3 m, 39 szt. dwustronnych tabliczek, 38 szt. magnesów do oznaczania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Sylaby w dominie lub równoważna; zawartość: 55 kart, 18 kul, klepsydra, 3 linki, 80 żetonów, instrukcja - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Junior sciba lub równoważna; zawartość gry: 1 dwustronna plansza o wym. 42,3 x 34,9 cm, 106 tabliczek z literkami o wym. 1,8 x 1,9 cm, 2 tabliczki puste, 45 okrągłych żetonów o śr. 1,9 cm, woreczek z tkaniny, długopis, notes do zapisu punktacji, instrukcja - 3 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Ciche czytanie ze zrozumieniem lub równoważna; format: A4, 52 karty - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 1 lub równoważna; teczka A4, 64 karty, 21-stronicowa broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 2 lub równoważna; teczka A4, 37 kart, 17-stronicowa broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 3 lub równoważna; teczka A4, 58 kart, broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 4 lub równoważna; teczka A4, 52 karty, broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Magnetyczne kwadraty lub równoważna; zawartość: tablica w aluminiowej ramce - wym. 60 x 60 cm, kwadraty magnetyczne od 1 do 100 - wym. 5 x 5 cm - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Mały pistolet do kleju lub równoważna; małe rozmiary, do klejenia na gorąco (niskie temperatury), sztyfty o śr. 8 mm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Małe sztyfty do pistoletu do kleju lub równoważna; 25 szt., śr. 8 mm, dł. 10 cm - 20 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Klocki zapasowe do zestawu kontrolnego PUS zaproponowane przez wykonawcę - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Liczę w pamięci PUS lub równoważna; format: 16,8 x 23,5 cm, 32 str. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Liczę w pamięci PUS lub równoważna; format: 16,8 x 23,5 cm, 32 str. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna To już potrafię PUS lub równoważna; format: 16,8 x 23,5 cm, 32 str. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Sudoku lub równoważna; 36 drewnianych kostek, wym. ramki: 24 x 24 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Torba małego muzyka lub równoważna; zawartość: tamburyn o śr. 20 cm, maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm, podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm, 5 trójkątów z pałeczkami o wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm., kastaniety drewniane 1 para, śr. 5,5 cm, kastaniety z rączką 1 szt., 21 cm, marakasy drewniane 1 para, dł. 23 cm, drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm, tamburyn z membraną, śr. 20 cm, podwójny tonblok z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 4,5 cm, podwójny tonblok mały z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 3,5 cm, klawesy 1 para, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm, marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm, wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm - 2 zestawy, - Pomoc dydaktyczna Zestaw dużych odważników lub równoważna; w skład zestawu wchodzą 4 odważniki: 1 x 500g, 2 x 200g, 1 x 100g - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Zestaw małych odważników lub równoważna; odważniki o wadze: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Zegar z magnesem lub równoważna; duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, zsynchronizowane wskazówki, śr. 41 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Scrable junior lub równoważna; zawartość: plansza do gry, 84 płytki z literami, 29 niebieskich żetonów, 16 czerwonych żetonów, 1 woreczek na płytki, instrukcja - 1 sztuka. 3. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Tomice (oraz SP Tomice filia w Wierzchach): dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Eduterapeutica - dysleksja lub równoważna; komputerowy program terapeutyczny zawierający 328 ćwiczeń interaktywnych i 135 kart pracy do wydruku; składa się z: aplikacji nauczyciela, programu do diagnozy, programu terapeutycznego - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Rozsypanki obrazkowe lub równoważna; kartoniki zawierające 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Metoda Dobrego Startu - od piosenki do literki - pakiet lub równoważna; w skład publikacji wchodzą: podręcznik dla nauczyciela z 48 scenariuszami zajęć oraz zapisem nutowym piosenek, teczka zawierająca 103 karty w formacie A4 z małymi i wielkimi literami, 3 płyty CD z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-intrumentalnej, instrumentalnej i wokalnej (wybrany fragment) - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Ortografitti z Bratkiem + pakiet dla nauczyciela lub równoważna; zeszyt ćwiczeń, część 1 i 2, karty pracy, płyta CD zawierająca utwory w formacie mp3 - 10 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Eduterapeutica - dyskalkulia lub równoważna; komputerowy program terapeutyczny zawierający 128 ćwiczeń w formie rozbudowanych gier z wieloma poziomami oraz 36 kart pracy; składa się z: aplikacji nauczyciela, programu do diagnozy, programu terapeutycznego - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Wyszywanki bez igły lub równoważna; zawartość: 1 - 6 obrazków (13,3 x 13,3cm), 10 sznureczków o dł. ok. 75cm - 1 sztuka..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.10.00.00-5, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Oferta nie musi być zabezpieczona wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg załącznika nr 2 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca załaczy do oferty zgodnie ze stanem faktycznym dokumenty i oświadczenia woli na dowód spełnienia tego warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca udokumentuje, że brał czynny udział w realizacji lub współrealizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których przedmiotem realizacji były usługi o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia, tj. podpadające pod kody CPV 80100000-5 - 80660000-8 - usługi edukacyjne lub szkoleniowe, a wartość jednego z tych projektów wynosiła co najmniej 100 tyś zł brutto. Kryterium oceny stanowi łączna ilość (liczba) projektów, która zostanie poddana ocenie* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1b. Wykonawca udokumentuje, że posiada doświadczenie w realizacji usług/i, gdzie przedmiotem wykonania były usługi o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia tj. świadczenie usługi edukacyjnej której odbiorcami były dzieci. Należy wykazać minimum jedną taką usługę na kwotę 100 tys. zł. (kwoty usług nie podlegają sumowaniu). Wartość poszczególnych usług nie stanowi kryterium oceny; oceniany jest łączny czas trwania tych usług* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1b. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca załaczy do oferty zgodnie ze stanem faktycznym dokumenty i oświadczenia woli na dowód spełnienia tego warunku.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi załączyć: - oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy potwierdzające, że posiadają one wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c, - oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy potwierdzające, że odbyli Oni przeszkolenie z zasad postępowania z dziećmi ze szkół podstawowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu przedmiotu zamówienia, uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie)* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c, - oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy - jeśli osoby te dysponują potwierdzeniem odbycia tego typu przeszkolenia, potwierdzające, że odbyli Oni przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie)* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c. *Przed (ewentualnym) podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające oświadczony stan faktyczny ze stanem prawnym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca załaczy do oferty zgodnie ze stanem faktycznym dokumenty i oświadczenia woli na dowód spełnienia tego warunku.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi przedstawić aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, min. na 100 tys. zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca załaczy do oferty zgodnie ze stanem faktycznym dokumenty i oświadczenia woli na dowód spełnienia tego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu ofertą oraz aktualności dostarczonych oświadczeń wraz z oświadczeniem o ujęciu kosztów dodatkowych oraz wypełniony formularz cenowy. - oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. - wykaz osób niezbędnych do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz ze stosownymi oświadczeniami woli nauczycieli - postępowanie z młodzieżą szkolną. - wykaz osób niezbędnych do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz ze stosownymi oświadczeniami woli nauczycieli - równość szans. - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika - jak w punkcie X i XI SIWZ). Uwaga: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie - 30
 • 3 - Kwalifikacje - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nie zgodę (np. zmian przewidywanej wielkości zamówienia, termin realizacji)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój Nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Gizałki: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Gizałki 2 edycja


Numer ogłoszenia: 328168 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 303588 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Gizałki 2 edycja.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gizałki, tj.: SP w Gizałkach, SP w Białobłotach, SP w Tomicach, w terminie od 1 IX 2012 r. do 30 VI 2013 r. Cele szczegółowe projektu to: - Zapewnienie dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gizałki oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w terminie od 1 IX 2012 r. do 30 VI 2013 r. - Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych na terenie gminy Gizałki aktywizujących metod nauczania w terminie od 1 IX 2012 r. do 30 VI 2013 r. - Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków indywidualnej pracy z uczniem w szkołach objętych wsparciem w terminie do VI 2013. W zajęciach z beneficjentami poruszona zostanie kwestia zasady równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Bezpośrednim realizatorem usługi (nauczycielem) z ramienia Wykonawcy (doświadczonej firmy szkoleniowej) będzie osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz praktykę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zespół nauczycieli, zatrudnionych przez wykonawcę, stworzy program indywidualizacji (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych: a. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu: - Ilość godzin - 362h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 9 SP w Gizałkach 3 gr. (6 i 5)-osobowe - 42 h, SP w Białobłotach 2 gr. 4-osobowe - 56 h, SP w SP Tomice (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 4 gr. 4-osobowe - 31 h, - Termin realizacji 362h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. b. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w matematyce: - Ilość godzin - 300h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 7 SP w Gizałkach 3 gr. 3-osobowe - 42 h, SP w Białobłotach 2 gr. (4 i 3)-osobowe - 56 h, SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 2 gr. 5-osobowe - 31 h, - Termin realizacji 300h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. c. Zajęcia logopedyczne: - Ilość godzin - 31h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 1 SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 1 gr. 3-osobowa - 31 h, - Termin realizacji 31h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. d. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej: - Ilość godzin - 62h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 2 SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 2 gr. (5 i 4)-osobowe - 31 h, Termin realizacji 62h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. e. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych: - Ilość godzin - 258h łącznie dla wszystkich grup, - Ilość grup - 6 SP w Gizałkach 2 gr. (5 i 4)-osobowe - 42 h, SP w Białobłotach 2 gr. 4-osobowe - 56 h, SP w Tomicach (oraz SP Tomice filia w Wierzchach) 2 gr. (5 i 4)-osobowe - 31 h, - Termin realizacji 258h od dnia podpisania umowy do VI 2013 r. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającego (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Za wypadki i szkody powstałe podczas usługi odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. Wykonawca dostarczy następujące pomoce dydaktyczne przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: (rzeczy te przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych do zajęć edukacyjnych - powinny zatem uwzględniać wiek dzieci, klasy I - III SP; powinny posiadać także odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci - beneficjentów ostatecznych w projekcie. W związku z tym, że w budżecie projektu, w większości przypadków, są one podane z nazwy, Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3 podaje ich nazwę własną dodając wyraz lub równoważny lub samą nazwę opisową) 1. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Gizałki: dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Świat lektur - wybór kart pracy dla klasy I lub równoważna; ilość stron: 40, oprawa: miękka, format: B5 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Świat lektur - wybór kart pracy dla klasy II lub równoważna; ilość stron: 36, oprawa: miękka, format: B5 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Świat lektur - wybór kart pracy dla klasy III lub równoważna; ilość stron: 36, oprawa: miękka, format: B5 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Mapa Polski - układanka lub równoważna; mapa Polski w formie układanki umieszczona w drewnianej podstawie, powierzchnia Polski podzielona jest na 5 części, dodatkowymi elementami są powierzchnie państw sąsiednich i morze, wym. 40 x 40 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Poznajemy miasta Polski lub równoważna; pomoc składa się z 20 plansz A3 przedstawiających charakterystyczne obiekty wybranych miast Polski: Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi oraz książeczki z legendami i rysunkami do pokolorowania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Piramida logopedyczna L1 (ś-ź-ć-dź) lub równoważna; pomoc składa się z 30 zadań dostosowanych materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter: ś - ć - ź - dź, w zestawie znajduje się 25 trójkątów - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Piramida logopedyczna L2 lub równoważna; pomoc składa się z 30 zadań dostosowanych materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter: b-p, d-t, w-f, w zestawie znajduje się 25 trójkątów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Słówkomania lub równoważna; zawartość: dwustronna plansza 32 x 32 cm, 90 tafelków z literami o śr. 2,5 cm, 4 parawany osłonki - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra - HOOOP! lub równoważna; zawartość pudełka: dwustronna plansza, 50 kładek, 12 plastikowych żab (po 3 w 4 kolorach), 4 domki pola startowe, 16 kart specjalnych, instrukcja, wym.: 260x260x70 mm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra - Smart Piraci lub równoważna; 1 plastikowa szufladka, 1 plastikowa plansza, 4 plastikowe elementy, przewodnik po grze - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra - Kocham Cię, Polsko lub równoważna; zawartość pudełka: plansza do gry, 90 kart, 28 żetonów, 4 kładki, 4 pionki, 4 podstawki do pionków, kostka, instrukcja, klepsydra, wym.: 25,3x5,9x36,9 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Małymi kroczkami. Kaligrafia lub równoważna; format: A4, stron: 47 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Małymi kroczkami. Ćwiczenia grafomotoryczne lub równoważna; format: A4, 50 kart - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ciche czytanie ze zrozumieniem lub równoważna; format: A4, 52 karty - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Małymi kroczkami. Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych lub równoważna; format: A4, stron: 50 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania lub równoważna; zawartość teczki: Opisy prób diagnostycznych z zakresu: motoryki dużej, motoryki małej, lateralizacji, analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, mowy. Karty zapisu wyników prób. Opis umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach edukacyjnych. Karta obserwacji zachowania dziecka. Wskazówki jak napisać indywidualny program edukacyjny. Ogólne wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i lękowym. Załączniki - pomocne do przeprowadzenia prób diagnostycznych (14 kart A4) - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Terapia w ramach indywidualizacji nauczania lub równoważna; kontynuacja opracowania Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania, format: A4, 80 str. - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Zegar lub równoważna; średnica: 10,4 cm - 5 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Wielkie zakupy lub równoważna; zawartość: sztywna, lakierowana plansza, 108 plakietek z obrazkami produktów, pieniążki do gry, 4 koszyczki na zakupy, 4 różnokolorowe pionki, 2 kostki do gry, 25 kart niespodzianek instrukcja, wym.: 34 cm x 21 cm x 3,5 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Gra w liczby lub równoważna; zawartość: 18 dwustronnych kart (elementy trójkątne) o boku 8,6 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra w symbole lub równoważna; zawartość: 18 dwustronnych kart (elementy trójkątne) o boku 8,6 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Duży zegar lub równoważna; wym. 40 x 40cm, waga: 0,820 kg - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino klasyczne lub równoważna; 28 elementów (kamieni) - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Plakaty - Higiena i zdrowie lub równoważna; cztery dwustronne plakaty, przedstawiające w przejrzysty sposób (historyjki obrazkowe) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Bezpieczeństwo na drodze lub równoważna; kaseta wideo zawierająca 9 krótkich filmów (czas nagrania - 76 min) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Mikroskop lub równoważna; powiększenie: 300x, 600x, 900x, do zestawu dołączone podstawowe akcesoria (pęseta, pojemniczki, plastikowe szkiełka) umożliwiające stworzenie własnych preparatów mikroskopowych, wys. 30 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Dwustronny termometr lub równoważna; dwustronny termometr w obudowie z tworzywa (z jednej strony skala Celsjusza a z drugiej Fahrenheita), długość 51 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Karty - ostrożność i bezpieczeństwo lub równoważna; 34 karty, instrukcja - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: znaki drogowe lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia trzydzieści dwa najczęściej spotykane znaki drogowe - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: zawody lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia trzydzieści sześć popularnych zawodów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: zdrowe nawyki/dobre wychowanie lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia osiemnaście podstawowych zasad dobrego zachowania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Plansze dwustronne: bezpieczeństwo lub równoważna; duży format 61 cm x 86 cm, dwustronnie zalaminowane, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku, plansza przedstawia trzydzieści przestróg - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino Schubitrix: dodawanie do 20 lub równoważna; zawartość: 2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów o wym. 6 cm, wkładka do sortowania - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Domino Schubitrix: odejmowanie do 20 lub równoważna; 2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów o wym. 6 cm, wkładka do sortowania - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Domino Schubitrix: tabliczka mnożenia lub równoważna; 2 układanki po 24 karty, 48 trójkątów o wym. 6 cm, wkładka do sortowania - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Centymetr 150 m zaproponowane przez wykonawcę - 5 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Laboratorium do hodowli kwiatów lub równoważna; zestaw zawiera 3 przezroczyste rurki z trwałego tworzywa, wym. pojemników 18 x 4 cm, 3 podstawy do pojemników - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Kolorowe dzwonki 15 - tonowe sopranowe lub równoważna; kolorowe dzwonki diatoniczne 15 tonowe sopranowe, wym.: 45 x 11 x 5,5 cm - 5 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Polska - dwustronna mapa fizyczna i ekologiczna lub równoważna; skala: 1 : 550 000, format: 160 x 120 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Gra Skojarzenia lub równoważna; zawartość: 32 trójdzielne klocki, instrukcja, wym. pudełka: 285 x 195 x 45 mm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Puzzle Mapy lub równoważna; 61 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Puzzle Układ słoneczny lub równoważna; 70 elem., wymiary: 36,5 x 28,5 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Puzzle Las lub równoważna; 48 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm - 2 sztuki. 2. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Białobłoty: dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Magnetyczna linijka gigant lub równoważna; magnetyczna, duża miara o długości 3 m, 39 szt. dwustronnych tabliczek, 38 szt. magnesów do oznaczania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Sylaby w dominie lub równoważna; zawartość: 55 kart, 18 kul, klepsydra, 3 linki, 80 żetonów, instrukcja - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Junior sciba lub równoważna; zawartość gry: 1 dwustronna plansza o wym. 42,3 x 34,9 cm, 106 tabliczek z literkami o wym. 1,8 x 1,9 cm, 2 tabliczki puste, 45 okrągłych żetonów o śr. 1,9 cm, woreczek z tkaniny, długopis, notes do zapisu punktacji, instrukcja - 3 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Ciche czytanie ze zrozumieniem lub równoważna; format: A4, 52 karty - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 1 lub równoważna; teczka A4, 64 karty, 21-stronicowa broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 2 lub równoważna; teczka A4, 37 kart, 17-stronicowa broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 3 lub równoważna; teczka A4, 58 kart, broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Moje sylabki 4 lub równoważna; teczka A4, 52 karty, broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Magnetyczne kwadraty lub równoważna; zawartość: tablica w aluminiowej ramce - wym. 60 x 60 cm, kwadraty magnetyczne od 1 do 100 - wym. 5 x 5 cm - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Mały pistolet do kleju lub równoważna; małe rozmiary, do klejenia na gorąco (niskie temperatury), sztyfty o śr. 8 mm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Małe sztyfty do pistoletu do kleju lub równoważna; 25 szt., śr. 8 mm, dł. 10 cm - 20 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Klocki zapasowe do zestawu kontrolnego PUS zaproponowane przez wykonawcę - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Liczę w pamięci PUS lub równoważna; format: 16,8 x 23,5 cm, 32 str. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Liczę w pamięci PUS lub równoważna; format: 16,8 x 23,5 cm, 32 str. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna To już potrafię PUS lub równoważna; format: 16,8 x 23,5 cm, 32 str. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Sudoku lub równoważna; 36 drewnianych kostek, wym. ramki: 24 x 24 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Torba małego muzyka lub równoważna; zawartość: tamburyn o śr. 20 cm, maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm, podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm, 5 trójkątów z pałeczkami o wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm., kastaniety drewniane 1 para, śr. 5,5 cm, kastaniety z rączką 1 szt., 21 cm, marakasy drewniane 1 para, dł. 23 cm, drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm, tamburyn z membraną, śr. 20 cm, podwójny tonblok z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 4,5 cm, podwójny tonblok mały z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 3,5 cm, klawesy 1 para, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm, marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm, wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm - 2 zestawy, - Pomoc dydaktyczna Zestaw dużych odważników lub równoważna; w skład zestawu wchodzą 4 odważniki: 1 x 500g, 2 x 200g, 1 x 100g - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Zestaw małych odważników lub równoważna; odważniki o wadze: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g. - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Zegar z magnesem lub równoważna; duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, zsynchronizowane wskazówki, śr. 41 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Scrable junior lub równoważna; zawartość: plansza do gry, 84 płytki z literami, 29 niebieskich żetonów, 16 czerwonych żetonów, 1 woreczek na płytki, instrukcja - 1 sztuka. 3. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Tomice (oraz SP Tomice filia w Wierzchach): dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Eduterapeutica - dysleksja lub równoważna; komputerowy program terapeutyczny zawierający 328 ćwiczeń interaktywnych i 135 kart pracy do wydruku; składa się z: aplikacji nauczyciela, programu do diagnozy, programu terapeutycznego - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Rozsypanki obrazkowe lub równoważna; kartoniki zawierające 60 obrazków z podpisami umieszczonymi w liniaturze - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Metoda Dobrego Startu - od piosenki do literki - pakiet lub równoważna; w skład publikacji wchodzą: podręcznik dla nauczyciela z 48 scenariuszami zajęć oraz zapisem nutowym piosenek, teczka zawierająca 103 karty w formacie A4 z małymi i wielkimi literami, 3 płyty CD z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-intrumentalnej, instrumentalnej i wokalnej (wybrany fragment) - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Ortografitti z Bratkiem + pakiet dla nauczyciela lub równoważna; zeszyt ćwiczeń, część 1 i 2, karty pracy, płyta CD zawierająca utwory w formacie mp3 - 10 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Eduterapeutica - dyskalkulia lub równoważna; komputerowy program terapeutyczny zawierający 128 ćwiczeń w formie rozbudowanych gier z wieloma poziomami oraz 36 kart pracy; składa się z: aplikacji nauczyciela, programu do diagnozy, programu terapeutycznego - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Wyszywanki bez igły lub równoważna; zawartość: 1 - 6 obrazków (13,3 x 13,3cm), 10 sznureczków o dł. ok. 75cm - 1 sztuka.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.10.00.00-5, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska , {Dane ukryte}, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.
 • PPUH Victoria Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88324,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88827,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  88827,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88827,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30358820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 306 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
80310000-0 Usługi edukacji młodzieży
80410000-1 Różne usługi szkolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Gizałki 2 edycja Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska
Kościan
2012-09-03 44 413,00
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Gizałki 2 edycja PPUH Victoria Sp. z o.o.
Oława
2012-09-03 44 413,00