Karnice: Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica


Numer ogłoszenia: 304948 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Karnice , ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3877227, faks 91 3868219.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  bip.karnice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja stadionu wiejskiego w miejscowości Cerkwica Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o polu gry 64x100m i wybiegami bocznymi o szerokości 3m oraz wybiegami za bramkami o szer. 8m. Wewnętrzna droga dojazdowa pełniąca funkcję pieszo-jezdni Chodnik w sąsiedztwie wejścia dla widzów i przy trybunie Utwardzenie nawierzchni ( chodnik) przewidziany do ustawienia toalet przenośnych na czas imprez organizowanych na stadionie Żelbetowa trybuna z indywidualnymi miejscami siedzącymi w postaci krzesełek z tworzywa sztucznego Dwie wiaty dla zawodników 18 miejscowe Żelbetowe mury oporowe do zabezpieczenia istniejącej skarpy Piłkochwyt za bramką 6m Ogrodzenie terenu ( przebudowa istniejącego ) wys. 2,5m wraz z furtką i bramą Instalacja kanalizacji deszczowej z bezodpływowymi zbiornikami na wodę deszczową ( woda szara ) Zewnętrzna instalacja wodociągowa Instalacja drenażowa pod boiskiem piłkarskim Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna Wykonawca zapewni trzem osobom wskazanych przez Zamawiającego, instrukcji prawidłowej obsługi urządzeń zamontowanych na stadionie (np. obsługa zbiornika z wodą)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.50-6, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.22.38.21-7, 45.23.32.53-7, 45.22.35.00-1, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.23.13.00-8, 45.31.51.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.karnice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich...


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 320710 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
304948 - 2014 data 12.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3877227, fax. 91 3868219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja stadionu wiejskiego w miejscowości Cerkwica Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o polu gry 64x100m i wybiegami bocznymi o szerokości 3m oraz wybiegami za bramkami o szer. 8m. Wewnętrzna droga dojazdowa pełniąca funkcję pieszo-jezdni Chodnik w sąsiedztwie wejścia dla widzów i przy trybunie Utwardzenie nawierzchni ( chodnik) przewidziany do ustawienia toalet przenośnych na czas imprez organizowanych na stadionie Żelbetowa trybuna z indywidualnymi miejscami siedzącymi w postaci krzesełek z tworzywa sztucznego Dwie wiaty dla zawodników 18 miejscowe Żelbetowe mury oporowe do zabezpieczenia istniejącej skarpy Piłkochwyt za bramką 6m Ogrodzenie terenu ( przebudowa istniejącego ) wys. 2,5m wraz z furtką i bramą Instalacja kanalizacji deszczowej z bezodpływowymi zbiornikami na wodę deszczową ( woda szara ) Zewnętrzna instalacja wodociągowa Instalacja drenażowa pod boiskiem piłkarskim Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna Wykonawca zapewni trzem osobom wskazanych przez Zamawiającego, instrukcji prawidłowej obsługi urządzeń zamontowanych na stadionie (np. obsługa zbiornika z wodą).Kody CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223821-7 Elementy gotowe 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne Ponadto przewiduje się dokonanie rozbiórek istniejących elementów Zagospodarowania terenu. Rozbiórki dotyczą również zbędnych elementów instalacji podziemnych. Dokumentacja projektowa (część III SIWZ) obejmuje swoim zakresem inne elementy stadionu, które nie podlegają zamówieniu. Załączone pomocnicze i szacunkowe mapy część III SIWZ) wskazują zakres, który obejmuje zamówienia. Przedmiar (część III SIWZ ) robót obejmuje tylko zakres jaki podlega zamówieniu w związku z tym wykonawca odczyta właściwy zakres Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  XVIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja stadionu wiejskiego w miejscowości Cerkwica Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o polu gry 64x100m i wybiegami bocznymi o szerokości 3m oraz wybiegami za bramkami o szer. 8m. Wewnętrzna droga dojazdowa pełniąca funkcję pieszo-jezdni Chodnik w sąsiedztwie wejścia dla widzów i przy trybunie Utwardzenie nawierzchni ( chodnik) przewidziany do ustawienia toalet przenośnych na czas imprez organizowanych na stadionie Żelbetowa trybuna z indywidualnymi miejscami siedzącymi w postaci krzesełek z tworzywa sztucznego Dwie wiaty dla zawodników 18 miejscowe Żelbetowe mury oporowe do zabezpieczenia istniejącej skarpy Piłkochwyt za bramką 6m Ogrodzenie terenu ( przebudowa istniejącego ) wys. 2,5m wraz z furtką i bramą Instalacja kanalizacji deszczowej z bezodpływowymi zbiornikami na wodę deszczową ( woda szara ) Zewnętrzna instalacja wodociągowa Instalacja drenażowa pod boiskiem piłkarskim Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna Wykonawca zapewni trzem osobom wskazanych przez Zamawiającego, instrukcji prawidłowej obsługi urządzeń zamontowanych na stadionie (np. obsługa zbiornika z wodą). Kody CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223821-7 Elementy gotowe 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne Ponadto przewiduje się dokonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu. Rozbiórki dotyczą również zbędnych elementów instalacji podziemnych. Dokumentacja projektowa (część III SIWZ) obejmuje swoim zakresem inne elementy stadionu, które nie podlegają zamówieniu. Załączone pomocnicze i szacunkowe mapy część III SIWZ) wskazują zakres, który obejmuje zamówienia. Przedmiar (część III SIWZ ) robót obejmuje tylko zakres jaki podlega zamówieniu w związku z tym wykonawca odczyta właściwy zakres Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót. Uszczegółowienie wymagań co do murawy z trawy naturalnej z rolki Murawa wykonana systemem pełnego darniowania z rolki trawa sezonowaną. Szerokość rolki: min. 60 cm, długość rolki 1,67 m, grubość całkowita darni: 3-4 cm. Murawa powinna spełniać normę DIN 18035 część 4 w zakresie uziarnienia gleby w warstwie darni, spełnienie normy powinno zostać udokumentowane stosownymi badaniami odnoszącym się do oferowanej murawy. Wykonawca powinien posiadać autoryzację dostawy i montażu od producenta trawy z rolki z opisem przeznaczenia (nazwą zadania). Oferowana murawa powinna zawierać następujące odmiany traw w podanych proporcjach: -Życica trwała (Lolium perenne) 3 odmiany - 50%, -Wiechlina łąkowa ( Poa pratensis) 2 odmiany - 50%. 5. Oferowana murawa powinna posiadać wzmocnienie w postaci włókien zawartych w warstwie systemu korzeniowego murawy dostarczonej darni. Parametry wzmocnienia: - włókno polipropylenowe, denier 50, - długość włókien 36-44mm, - ilość włókien w 1 m3 darni: 5,84 kg (ok.150gr/m2). 6. Trawa z rolki powinna pochodzić z plantacji prowadzącej ewidencję upraw, a oferowana murawa powinna posiadać dokument wystawiony przez producenta murawy (tzw. Paszport), dotyczący przedmiotowego zadania, określający: - wiek (data wysiewu nie powinna być wcześniejsza niż 24 i nie późniejsza niż 18 miesięcy), - rodzaj wysianej mieszanki, - proces pielęgnacji (częstotliwość koszenia, częstotliwość koszenia, częstotliwość i rodzaj nawożenia, opryski), - położenie w terenie (mapka). UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprzez wizje lokalną na terenie plantacji oraz zlecenie dodatkowych badań potwierdzający zgodność z wymaganymi parametrami. 7. Odsiew, oczyszczenie i przygotowanie warstwy wegetacyjnej. Materiał przeznaczony na przygotowanie warstwy wegetacyjnej powinien zostać przesiany za pomocą obrotowego sita bębnowego o następujących parametrach: - sito stalowe z oczkiem o wymiarach 6x35mm, - średnica bębna: 160cm, -długość bębna: 500cm. 8. Układanie i wyrównanie warstw odsączającej i wegetacyjnej: Plantownica ( równiarka) o minimalnej szerokości roboczej 270cm z laserowym systemem sterowania..


Karnice: Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica


Numer ogłoszenia: 418018 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304948 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3877227, faks 91 3868219.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja stadionu wiejskiego w miejscowości Cerkwica Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o polu gry 64x100m i wybiegami bocznymi o szerokości 3m oraz wybiegami za bramkami o szer. 8m. Wewnętrzna droga dojazdowa pełniąca funkcję pieszo-jezdni Chodnik w sąsiedztwie wejścia dla widzów i przy trybunie Utwardzenie nawierzchni ( chodnik) przewidziany do ustawienia toalet przenośnych na czas imprez organizowanych na stadionie Żelbetowa trybuna z indywidualnymi miejscami siedzącymi w postaci krzesełek z tworzywa sztucznego Dwie wiaty dla zawodników 18 miejscowe Żelbetowe mury oporowe do zabezpieczenia istniejącej skarpy Piłkochwyt za bramką 6m Ogrodzenie terenu ( przebudowa istniejącego ) wys. 2,5m wraz z furtką i bramą Instalacja kanalizacji deszczowej z bezodpływowymi zbiornikami na wodę deszczową ( woda szara ) Zewnętrzna instalacja wodociągowa Instalacja drenażowa pod boiskiem piłkarskim Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna Wykonawca zapewni trzem osobom wskazanych przez Zamawiającego, instrukcji prawidłowej obsługi urządzeń zamontowanych na stadionie (np. obsługa zbiornika z wodą)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.50-6, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.22.38.21-7, 45.23.32.53-7, 45.22.35.00-1, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.23.13.00-8, 45.31.51.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1364173,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1496489,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  1496489,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1496489,12


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Nadmorska 7, 72-343 Karnice
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: zp_pp@karnice.pl,
tel: 913 877 227,
fax: 913 868 219
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30494820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 152 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: bip.karnice.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 8
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223821-7 Elementy gotowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica TRAWNIK PRODUCENT Sp. z o.o.
Szczecinek
2014-12-23 1 496 489,00