Warszawa: Remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze.


Numer ogłoszenia: 306268 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, faks 22 695 21 33.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zmianę okładzin posadzkowych i ściennych, b) montaż instalacji elektrycznych oraz wymianę oświetlenia, c) montaż instalacji sanitarnych w obrębie przebudowy, d) wymianę przyborów sanitarnych, e) dostawę i montaż funkcjonalnego umeblowania. 3. Roboty, o których mowa w pkt. 5.2, należy wykonać zgodnie z: a) decyzją Nr 1160N/2012 Stołecznego Konserwatora Zabytków (Załacznik nr 9 do SIWZ), b) decyzją Nr 242/2012 wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego (Załącznik nr 10 do SIWZ), c) projektem remontu budynku, d) przedmiarem robót, e) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.42.11.53-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej polegających na przebudowie** lub remoncie budynku w zakres którego wchodziły roboty wielobranżowe w zakresie układania kamienia naturalnego o wartości co najmniej 50.000 zł brutto każda (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga! * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej: - jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności elektrycznej, - jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności sanitarnej, które znajdują się na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego; b) Wykonawca winien udokumentować, że osoba: - wyznaczona do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada praktykę zawodową w zakresie kierowania robotami budowlanymi na co najmniej 3 obiektach użyteczności publicznej, wykształcenie co najmniej średnie techniczne oraz znajduje się na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Kosztorys ofertowy sporządzony metoda uproszczoną.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 6 do SIWZ). 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z niech przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy dotyczą one konieczności przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu: a) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, c) warunków atmosferycznych, w szczególności klęsk żywiołowych uniemożliwiających dojazd do obiektu, prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń bądź odbiorów; d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - przekazania placu budowy z opóźnieniem. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy lub stosownym protokole wpisem Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Przedstawiciela Zamawiającego. 3. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niezgodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej w pkt. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia. 5 Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe tj. zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ jedynie za uprzednią zgodą Zmawiającego. 6. Zmiany osobowe nie wymagają aneksowania umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.prezydent.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa - Kancelaria Główna, wejście D.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze.


Numer ogłoszenia: 202319 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 306268 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, faks 22 695 21 33.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja gospodarki budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zmianę okładzin posadzkowych i ściennych, b) montaż instalacji elektrycznych oraz wymianę oświetlenia, c) montaż instalacji sanitarnych w obrębie przebudowy, d) wymianę przyborów sanitarnych, e) dostawę i montaż funkcjonalnego umeblowania. 3. Roboty, o których mowa w pkt. 5.2, należy wykonać zgodnie z: a) decyzją Nr 1160N/2012 Stołecznego Konserwatora Zabytków (Załacznik nr 9 do SIWZ), b) decyzją Nr 242/2012 wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego (Załącznik nr 10 do SIWZ), c) projektem remontu budynku, d) przedmiarem robót, e) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.42.11.53-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 135429,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  202415,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  202415,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  202415,28


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.co@prezydent.pl
tel: 22 695 21 30
fax: 22 695 21 33
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30626820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.prezydent.pl/bip
Informacja dostępna pod: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont sanitariatów w Skrzydle Północnym Pałacu Prezydenckiego znajdujących się na parterze. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2012-09-20 202 415,00