Kępno: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR zadanie I i II


Numer ogłoszenia: 310860 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe , ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 062 7828900, faks 062 7828901.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.powiatkepno.pl, www.bip.powiatkepno.pl zakładka: zamówienia publiczne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR zadanie I i II.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji - zadania nr 1 i 2 Parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia jako wymagane są bezwzględnie konieczne w oferowanej konfiguracji urządzeń. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z opisanych parametrów i określonych wymogów spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg zał. nr 3 do SIWZ )


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg zał. nr 3 do SIWZ )


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg zał. nr 3 do SIWZ )


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg zał. nr 3 do SIWZ )


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg zał. nr 3 do SIWZ )


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formualrz oferty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.1. zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów reprezentujących pod warunkiem, że pod względem prawnym nie prowadzą one do zmian stron umowy, 2.2. wydłużeniu terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszej umowy, w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie udostępnić pomieszczeń do montażu dostarczonych urządzeń co będzie spowodowane trwającymi pracami remontowo-budowlanymi w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz niemożnością zapewnienia pomieszczeń magazynowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zgłosi na piśmie możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie, 2.3. zmianie postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności tzw. siły wyższej tj. wydarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z postanowień zawartej umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek ze stron umowy. Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. 2.4. zmianie zapisu określonego w § 3 ust 1 zdanie drugie niniejszej umowy, w przypadku zmiany umowy określonej w § 12 ust 2 niniejszej umowy poprzez wydłużenie terminu rozliczenia przyznanej dotacji lub w przypadku podpisania nowej umowy obejmującej zakresem wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy na nowy wydłużony okres. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p., w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i lub Zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji przedmiotu umowy. 4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p., w przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących siłą wyższą, grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p., w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i lub SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.powiatkepno.pl. www.bip.powiatkepno.pl zakładka: zamówienia publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, pokój nr 25.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, Biuro podawcze nr 4 / parter/.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1.: Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa wózków do transportu chorych , mycia pacjentów, transportu zwłok oraz kozetek lekarskich.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wózki do transportu chorych - 2 szt , wózek do mycia pacjentów - 1 szt , wózek do transportu zwłok - 1 szt oraz kozetka lekarska - 2 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa lamp operacyjnych i lampy zabiegowej oraz stołów operacyjno- zabiegowych i stołu zabiegowego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  lampa operacyjna - 3 szt , lampa zabiegowa - 1 szt , stół operacyjno- zabiegowy - 3 szt i stoł zabiegowy- 1 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 318320 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
310860 - 2012 data 22.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 062 7828900, fax. 062 7828901.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : ZAKOŃCZENIE 28.09.2012.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : ZAKOŃCZENIE 12.10.2012.


Kępno: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR zadanie I i II.


Numer ogłoszenia: 363194 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 310860 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 062 7828900, faks 062 7828901.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR zadanie I i II..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji - zadania nr 1 i 2 Parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia jako wymagane są bezwzględnie konieczne w oferowanej konfiguracji urządzeń. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z opisanych parametrów i określonych wymogów spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy projektu pn Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1.: Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa wózków do transportu chorych , mycia pacjentów, transportu zwłok oraz kozetek lekarskich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-622 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66927,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  66927,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66927,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa lamp operacyjnych i lampy zabiegowej oraz stołów operacyjno- zabiegowych i stołu zabiegowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.Anpexim Tomasz Stępniak, {Dane ukryte}, 02-593 Warszawa, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 374075,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  337296,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  337296,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  337296,96


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@powiatkepno.pl
tel: 62 782 89 00
fax: 62 782 89 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31086020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 29 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.powiatkepno.pl, www.bip.powiatkepno.pl zakładka: zamówienia publiczne
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, pokój nr 25
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wózków do transportu chorych , mycia pacjentów, transportu zwłok oraz kozetek lekarskich RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-09-24 66 927,00
Dostawa lamp operacyjnych i lampy zabiegowej oraz stołów operacyjno- zabiegowych i stołu zabiegowego F.H.Anpexim Tomasz Stępniak
Warszawa
2012-09-24 337 296,00