Warszawa: Roboty budowlane w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie


Numer ogłoszenia: 311656 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW , ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4331926, 4331927, faks 22 8516795.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zzm-msw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku administracyjno - internatowym przy ul. Chełmskiej 8a w Warszawie polegające na: 1) dostosowaniu pomieszczeń administracyjnych nr 10 i 10a, usytuowanych na parterze budynku do funkcji przeznaczonej na składowanie odpadów komunalnych (komora śmietnikowa), 2) dostosowaniu pomieszczeń internatowych i administracyjnych do obowiązujących wymogów i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej poprzez: a) remont instalacji hydrantowej, b) przystosowanie instalacji słaboprądowej (w tym instalacji sygnalizacji pożaru SAP, instalacji oddymiania klatki schodowej), c) dostosowanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania instalacji SAP, instalacji CCTV i SSWN, zaworu elektromagnetycznego instalacji hydrantowej, d) wymianę istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz drzwi na poszczególne piętra budynku na nowe o wymaganej odporności ogniowej, e) remont istniejącej instalacji TV przemysłowej, sygnalizacji włamania i kontroli dostępu (monitoringu), f) wykonanie robót poinstalacyjnych (uzupełnienie tynków, okładzin ceramicznych, malowanie itp.). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach: 1) załącznik nr 10 - instalacja CCTV i SSWN - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 2) załącznik nr 11 - instalacja sanitarna / hydranty - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 3) załącznik nr 12 - instalacje elektryczne - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 4) załącznik nr 13 - instalacja sygnalizacji pożaru - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 5) załącznik nr 14 - remont budynku Chełmska 8A - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 6) załącznik nr 15 - śmietnik - projekt budowlany, przedmiary w branży elektrycznej, sanitarnej, budowlanej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu lub równoważne, co oznacza - nie gorsze..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 3 pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.31.22.00-9, 45.33.22.00-5, 45.34.30.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.21.00-8, 45.45.30.00-7, 45.33.23.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.14.20-4, 45.26.12.14-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.11.12.20-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium - 10 tys. pln /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/; 3. Miejsce wnoszenia wadium: 1) przelewem bankowym na konto o numerze: PKO S.A. Oddział Warszawa 40124062471111000049788598 2) pozostałe formy, tj. poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/, należy zdeponować w formie oryginałów - tylko i wyłącznie w Kancelarii ZZM MSW, codziennie w godzinach pracy ZZM MSW. Kserokopię zdeponowanego dokumentu należy załączyć do oferty. Uwaga! w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega, iż treść dokumentu powinna uwzględnić zapisy art. 46 ust.4a i 5 pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 7 robót budowlanych, w tym 5 najważniejszych, 500 tys. pln brutto każda;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 1k V lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymujące się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na jedno i wszystkie zdarzenia z tytułu OC deliktowej dla szkód wyrządzonych osobom trzecim - na kwotę nie niższą niż 500 tys. pln.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w zakresie zmian podmiotów trzecich, jeżeli występują, na etapie realizacji zamówienia, na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Strony dopuszczają inny, niż określony w niniejszej umowie termin zakończenia robót, w szczególności w następujących przypadkach: 1) przerw w dostawie nośników energii przez okres dłuższy niż 8 godzin. Fakt ten musi zostać potwierdzony w protokole sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego, 2) ewentualnego zlecenia robót uzupełniających w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 3) wystąpienia opóźnień wynikających z siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne i lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 4) wystąpienia robót dodatkowych, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 5) braku możliwości dostępu do lokali mieszkalnych oraz innych lokali objętych przedmiotem zamówienia. 3. O zmianach kierownika budowy oraz koordynatora - reprezentującego Zamawiającego, strony będą się wzajemnie pisemnie informować. Niniejsze zmiany nie wymagają aneksu do umowy. 4. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy, w przypadku zmian w przepisach prawnych wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zzm-msw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie - Zespół Zamówień Publicznych ZZM MSW.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2013 godzina 08:45, miejsce: KANCELARIA - Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Roboty budowlane w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie


Numer ogłoszenia: 347628 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 311656 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4331926, 4331927, faks 22 8516795.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku administracyjno - internatowym przy ul. Chełmskiej 8a w Warszawie polegające na: 1) dostosowaniu pomieszczeń administracyjnych nr 10 i 10a, usytuowanych na parterze budynku do funkcji przeznaczonej na składowanie odpadów komunalnych (komora śmietnikowa), 2) dostosowaniu pomieszczeń internatowych i administracyjnych do obowiązujących wymogów i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej poprzez: a) remont instalacji hydrantowej, b) przystosowanie instalacji słaboprądowej (w tym instalacji sygnalizacji pożaru SAP, instalacji oddymiania klatki schodowej), c) dostosowanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania instalacji SAP, instalacji CCTV i SSWN, zaworu elektromagnetycznego instalacji hydrantowej, d) wymianę istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz drzwi na poszczególne piętra budynku na nowe o wymaganej odporności ogniowej, e) remont istniejącej instalacji TV przemysłowej, sygnalizacji włamania i kontroli dostępu (monitoringu), f) wykonanie robót poinstalacyjnych (uzupełnienie tynków, okładzin ceramicznych, malowanie itp.). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach: 1) załącznik nr 10 - instalacja CCTV i SSWN - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 2) załącznik nr 11 - instalacja sanitarna / hydranty - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 3) załącznik nr 12 - instalacje elektryczne - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 4) załącznik nr 13 - instalacja sygnalizacji pożaru - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 5) załącznik nr 14 - remont budynku Chełmska 8A - projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 6) załącznik nr 15 - śmietnik - projekt budowlany, przedmiary w branży elektrycznej, sanitarnej, budowlanej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu lub równoważne, co oznacza - nie gorsze..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.31.22.00-9, 45.33.22.00-5, 45.34.30.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.21.00-8, 45.45.30.00-7, 45.33.23.00-6, 45.26.14.10-1, 45.26.14.20-4, 45.26.12.14-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.11.12.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 738704,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  475124,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  475124,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  578694,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Chełmska 8A, 00-725 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zzm@zzm.mswia.gov.pl, zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
tel: 22 4331926, 4331927
fax: 22 8516795
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31165620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 103 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zzm-msw.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie - Zespół Zamówień Publicznych ZZM MSW
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262522-6 Roboty murarskie
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2013-08-28 475 124,00